Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Tomášek V. Využití prostorových dat dravců a sov při ochraně lesních biotopů v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 200 -201. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2015Marhoul P., Čížek O. & Kadlec T. Lomy a dálniční náspy – cenná refugia hmyzu. 1 -4. strana. ČZU FŽP. Skládačka D PDF
 2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. [Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology.] – Živa 62(5): 215 -218. Časopis D PDF
 2014Brabec J. Hoře, hořce, hořečky IV. Světoobčan hořeček nahořklý. [Gentians IV. Cosmopolitan Gentianella amarella.] – Živa 62(1): 14 -18. Časopis D PDF
 2014Liška J. In memoriam F. A. Nickerl a O. Nickerl. Pohled do historie poznávání motýlů v Čechách. – Živa 62(1): XI.-XIII. Časopis D PDF
 2014Volf O. Jak se daří tetřívkům v Krušných horách. – Ptačí svět 21(4): 16. Časopis D Celé číslo
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Čihák K. Proč "speciál" Ptačího světa? – Ptačí svět 21(4): 3. Časopis D Celé číslo
 2014Benda P. První prokázané hnízdění orla mořského (Haliaeetus albicilla) v Labských pískovcích v roce 2014. – Kominíček 20: 5. Časopis D Celé číslo
 2014Benda P. Ptačí oblast Labské pískovce – 10 let od vyhlášení. – Ptačí svět 21(2): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2014Redakce Ptačí oblasti objektivem. – Ptačí svět 21(4): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2014Benda P. Souhrn monitoringu vybraných ptačích druhů v Ptačí oblasti Labské pískovce za rok 2014. – Kominíček 20: 6. Časopis D Celé číslo
 2014Nagel R. Vítání ptačího zpvěvu 2014 v Českém Švýcarsku. – Kominíček 20: 17 - 18. Časopis D Celé číslo
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2014Rovenský J. Žít, nebo těžit? Základní informace o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a důsledcích jejich případného prolomení. 8 stran. Greenpeace Česká republika. Informační brožura D PDF
 2013Helebrant M. Jak jsem se stal lovcem jelenů aneb Vademekum začínajícího poplatkového lovce. – Myslivost 2013(10): 68 -69. Časopis D PDF
 2013Šifner F. Poznámky k druhovému složení čeledi Scathophagidae (Diptera) západní části Severočeské hnědouhelné pánve (Česká republika). [Notes on species composition of the family Scathophagidae (Diptera) in the western part of the North Bohemian brown coal basin (Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 57 -65. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Hadincová V. Případ Vejmutovka: Invaze borovice vejmutovky (Pinus strobus L.) do  lesů pískovcových skalních měst. – Botanika 1(1): 9 -10. Časopis D PDF
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2013Kouba M., Šťastný K. Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 127 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Slavík O. V České republice nejsou volné migrace ryb doposud možné. – Živa 61(6): CXXIV.-CXXV. Časopis D PDF
 2012Kasalová E. Analýza rozvoje cyklostezek v okolí Litvínova a východní části Krušných hor a jejich vliv na ochranu přírody a krajiny. [Analysis of cycle paths development in the vicinity of the Litvínov city and in the eastern part of Krušné hory and their impact on nature and landscape protection.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Petra Kottová, Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2012Stárek P. Antropogenní ovlivnění Osekého potoka. [The antropogenic influence of Osecký streem.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Pavel Richter VŠKP D PDF
 2012Šťastný K., Hanel J., Hýlova A., Kouba M., Menclová P., Tomášek V. & Zárybnická M. Dlouhodobý výzkum syče rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 5 -9. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Rutarová M. Historický vývoj a identita krajiny Českosaského Švýcarska. [Historical development and identity of the landscape of Czech-Saxon Switzerland.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2012Kurešová E. Hospodaření s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Ústí nad Labem. [Management of biodegradable waste in the town of Usti nad Labem.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Janoška M. Labské vyhlídky. – Naše příroda 2012( 3): Časopis D PDF
 2012Klitsch M. & Holešinský O. Možnosti zjišťování prostorové aktivity spárkaté zvěře a způsoby vyhodnocení získaných dat. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 59 -60. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Konopásek M. Návrh managementu environmentálně šetrného rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území Svazku obcí Krušné hory - západ. [Design of environmentally sound management of tourism in the Association of municipalities in the area of interest Ore Mountains - west.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Kilbová V. Návrh revitalizace rašeliniště Cínovecký hřbet v Krušných horách. [Restoration design for the peat bog Cínovecký hřbet in the Krušné hory Region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Henzl J. Péče o krajinu v programech rozvoje území. [Landscape management in integrated regional development programmes.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ivana Kašparová VŠKP D PDF
 2012Bejček V., Tejrovský V. & Šťastný K. Populační trendy tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Krušných a Doupovských horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 13 -17. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Bayerová R. Posouzení migračních překážek na řece Svatava. [Assessment of migration barriers on the Svatava river.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Zbyněk Novák VŠKP D PDF
 2012Šulcová L. Posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., případová studie přečerpávací vodní elektrárny Šumný důl. [The Environmental impact assessment under Act No. 100/2001 Coll., a case study of pumped storage hydroelectric power station of Šumný důl.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš, konzultant Zdeněk Keken VŠKP D PDF
 2012Málková P., Marhoul P., Mikoláš M. & Vermouzek Z. Tetřev hlušec - Pták roku 2012- 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2012 Informační brožura D PDF
 2012Kula E., Hrdlička P., Hedbávný J. & Švec P. Various content of manganese in selected forest tree species and plants in the undergrowth. – Beskydy 5(1): 19 -26. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Ptáčková J. Vegetace Božídarských rašelinišť. [Vegetation of Boží Dar bogs.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Hořáková M. Vegetační poměry jihovýchodní části Přírodní památky Loučenská hornatina (lesní společenstva). [Vegetation conditions of the south-east part of the Loucenska upland (Czech Republic, Northern Bohemia) - forest communities.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová, konzultant Jana Nováková VŠKP D PDF
 2012Lahovská M. Vliv provozu železničního úseku Ústí nad Labem - Litoměřice na životní prostředí a veřejné zdraví. [Influence of operation of the rail section Usti nad Labem - Litomerice on the environment and public health.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Nováková J. Vliv turismu na vybrané složky ochrany přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. [The influence of tourism on selected aspects of protection of nature and landscape in the protected landscape area Labské pískovce.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Kurka O. Vyhodnocení věrnosti GIS analýzy viditelnosti větrné elektrárny Klíny. [Evaluation of the fidelity of GIS visibility analysis: Wind turbine Klíny.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Tarant M. Agroturistika v Krušných horách - zhodnocení současného stavu a možné perspektivy budoucího rozvoje.. [Agricultural tourism in the Ore Mountains region - evaluation of the present status and possible perspectives in future development..] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D PDF
 2011Krupička Z. Aplikace historických tabelárních dat lesního hospodářského plánu pro analýzu vývoje lesních porostů - případová studie Krušné hory. [The application of historical tabular data of the Forest Management Plan to analyze the evolution of forest - a case study of Krušné hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2011Weinert R. Biologie a ekologie rodu prstnatec (Dactylorhiza). [Biology and ecology of the genus Dactylorhiza.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2011Rajnyšová R. & Košnář A. Dlouhodobé populační trendy spárkaté zvěře v oblastech s rozdílným prostředím - předběžné výsledky. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 185 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Prchalová M., Horký P., Slavík O., Vetešník L. & Halačka K. Fish occurrence in the fishpass on the lowland section of the River Elbe, Czech Republic, with respect to water temperature, water flow and fish size. – Folia Zool. 60(2): 104 -114. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2011Homoláčová J. Hodnocení ekosystémových služeb v průběhu revitalizace rašelinišť na evropsky významné lokalitě ptačí oblast Východní Krušné hory. [Evaluation of ecosystem services in the restoration of peat bogs of European important bird locality in the East Ore Mountains.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Ondřej Cudlín VŠKP D PDF
 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 53 -55. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Tkadlec E., Bejček V., Flousek J., Šťastný K., Zima J., Hrindová V. & Sedláček F. Populační cykly hraboše mokřadního v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 229 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Matoliaková I. Problematika krajinného rázu Přírodního parku Loučenská hornatina a východní Krušné hory - ohrožení vybudováním přečerpávací elektrárny u Meziboří v Šumném dole.. [Problems of landscape characters in the Natural park Loučenská uplands and the Eastern Ore Mountains (Krušné hory) - potential threat of the construction of hydro-electric power plants near the Meziboří town in the Šumný valley..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný, konzultant Jaromír Brožík VŠKP D
 2011Tomášek V., Rajnyšová R., Gdulová K. & Hýlová A. Reakce populací modelových skupin obratlovců na imisemi postižené oblasti Krušných hor. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 232 -233. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Jíchová R. Revitalizace Černého potoka v přírodní rezervaci Černá louka. [River restoration of the Cerny brook in nature reservation Cerna louka.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D PDF
 2011Krosová K. Revitalizace rašeliniště Cínovec. [The revitalization of Cínovec peatbog.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2011Bláha L. Rozvoj cykloturistiky v severozápadní části Krušných hor a její vliv na životní prostředí. [Development of bike-tourism in north-west part of Krušné hory and its impact on environment.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Vl. Zdražil, Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Zimmermann K., Junker M., Konvička M. & Schmidt T. Struktura západočeské metapopulace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) - kombinace zpětných odchytů a genetického přístupu. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 257 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Drmota J. Svalovec na Orlickoústecku. – Myslivost 2011( 2): 89. Časopis D
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kouba M. & Šťastný K. Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v sezóně 2010. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 115 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Redakce IZ Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Anonym Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Janoška M. Utajené vodopády Krušných hor. – Naše příroda 2011( 3): Časopis D PDF
 2011Douda F. Vegetace Krušnohorských rašelinišť. [Vegetation of Krušné Mountains peat bogs.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2011Miklas B. & Haisová M. Vliv způsobu a stáří rekultivace ploch po povrchové těžbě na biodiverzitu drobných zemních savců. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 147 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Benda P. & Chvátal P. Výsledky monitoringu zimujících letounů (Chiroptera) v rozsedlinových jeskyních kaňonu Labe v Labských pískovcích v letech 1995–2010. [Bats hibernating in fault caves of the Elbe river canyon in the Elbe Sandstones in 1995–2010.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 29: 211 -215. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Med J. Vzpomínky. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/1: 18 -20. Časopis D PDF
 2010Loos R. Analýza a návrh environmentálně šetrné intenzifikace cestovního ruchu v podmínkách mikroregionu Velkobřezenska. [Analysis and proposal of environmentally friendly intensification of tourism in conditions of the Mikroregion Velkobrezensko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D
 2010Piálek L. & Peterka J. Analýza hybridismu tzv. mnohošupinaté formy perlína ostrobřichého (Scardinius erythrophthalmus) a plotice obecné (Rutilus rutilus) z jezera Chabařovice. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 167 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Tlustý V. Bříza jako meliorační a zpevňující dřevina v hospodaření LS Litvínov. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 8 -9. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Pěnička L. Bříza jedna ze základních dřevin PND na náhorní plošině Krušných hor. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 10 -15. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Tomášek V., Kouba M., Šťastný K., Zárybnická M. & Zárybnický J. Časoprostorová aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 223 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Čech M., Peterka J., Říha M., Jůza T. & Kubečka J. Distribution of egg strands of European perch (Perca fluviatilis, L.) with respect to depth and spawning substrate. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 52 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kouba M. Domovské okrsky sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných hor. [Home ranges of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in polluted areas of the Krušné hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2010Čerňanský A. & Bauer A. M. Euleptes gallica Müller (Squamata: Gekkota: Sphaerodactylidae) from the Lower Miocene of North-West Bohemia, Czech Republic. – Folia Zool. 59(4): 323 -328. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2010Kubánková M. Generel veřejných prostorů obce Vělké Březno. [Generel public spaces of the town of Velké Březno.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D
 2010Lišková I. Hodnocení krajinného rázu obce Velké Březno. [Ladscape character assesment of Velké Březno.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D
 2010Pešková V., Soukup F., Liška J. & Knížek M. Choroby a škůdci břízy. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 21 -23. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Keřlíková K. Kulturní a historická charakteristika části území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. [Cultural and historical characteristics of Labské pískovce PLA.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D
 2010Jonáková J. & Kasina J. Kvalita jak vyšitá. – Myslivost 2010( 7): 36 -39. Časopis D PDF
 2010  Lesy Krušných hor v příštích letech čeká obnova. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-07-20: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. – Český les - Příroda a historie 7-8: 40 -42. Časopis D Celé číslo
 2010  Obnovujeme rašeliniště v Krušných horách – Lesu zdar 2010(10): 7 -8. Časopis D Celé číslo
 2010Kilbová V. Ochrana rašelinišť v Krušných horách. [Protection of bogs in Krušné hory.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D
 2010Rajnyšová R. & Košnář A. Population development of the red deer (Cervus elaphus) in Krušné hory Mts. . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 179 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kilb A. Porovnání dendrometrických charakteristik kmenů Picea pungens a Picea abies rostoucích v oblasti Krušných hor. [Comparison of stem characteristics of Picea pungens and Picea abies in region Krušné hory.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Vilém Urbánek VŠKP D
 2010Šreková D. Potenciál větrných elektráren, jeho využití versus ochrana stanovišť a lidského zdraví v Krušných horách. [Wind power station potential it´s usage versus habitats conservation and public health at Krušné hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D PDF
 2010Vopálka P. Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus L.) v imisních oblastech Krušných hor. [Feeding ecology of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in polluted areas of the Krušné hory.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2010Davidová L. Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. [Feeding ecology of Tengmalmś Owl (Aegolius funereus) in the Krušné hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2010Koudelka O. Pouť se zvláštním kouzlem podzimu. – Myslivost 2010(12): 117. Časopis D
 2010Vacek J. Projekt vyhlášení oblasti chovu jelena evropského (Cervus elephus) v Krušných horách. [Project "Declaration of Red Deer Management Region in Krušné hory Mts".] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D
 2010Hýlová A., Hanel J., Šťastný K. & Popelka J. Protipredační ochrana hnízdních budek sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v letech 2006-2009. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 93 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Weps P. Přeměny porostů náhradních dřevin na revíru Tisá. [Conversion of stands of preparatory tree species on the forest district Tisá.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
12345678
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348