Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234567
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Tomášek V. Využití prostorových dat dravců a sov při ochraně lesních biotopů v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 200 -201. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Marhoul P., Čížek O. & Kadlec T. Lomy a dálniční náspy – cenná refugia hmyzu. 1 -4. strana. ČZU FŽP. Skládačka D PDF
 2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. [Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology.] – Živa 62(5): 215 -218. Časopis D PDF
 2014Liška J. In memoriam F. A. Nickerl a O. Nickerl. Pohled do historie poznávání motýlů v Čechách. – Živa 62(1): XI.-XIII. Časopis D PDF
 2014Volf O. Jak se daří tetřívkům v Krušných horách. – Ptačí svět 21(4): 16. Časopis D Celé číslo
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Pudil M. Odchyty na Jizerce v roce 2013. – Kominíček 20: 15 - 16. Časopis D Celé číslo
 2014Čihák K. Proč "speciál" Ptačího světa? – Ptačí svět 21(4): 3. Časopis D Celé číslo
 2014Šebelíková L. Přírodě blízká obnova – stále ještě netradiční přístup k obnově těžebních prostor. – Botanika 2(2): 13. Časopis D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2014Rovenský J. Žít, nebo těžit? Základní informace o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a důsledcích jejich případného prolomení. 8 stran. Greenpeace Česká republika. Informační brožura D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Helebrant M. Jak jsem se stal lovcem jelenů aneb Vademekum začínajícího poplatkového lovce. – Myslivost 2013(10): 68 -69. Časopis D PDF
 2013Šifner F. Poznámky k druhovému složení čeledi Scathophagidae (Diptera) západní části Severočeské hnědouhelné pánve (Česká republika). [Notes on species composition of the family Scathophagidae (Diptera) in the western part of the North Bohemian brown coal basin (Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 57 -65. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2013Kouba M., Šťastný K. Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 127 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Kavková K. Aktuální využití území Matylda - Vrbenský. [The actual land-use of Matylda - Vrbenský area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2012Szaffnerová J. Analýza prostorové distribuce pracovních příležitostí, případová studová studie ORP Most. [Analysis of spatial distribution of jobs, case study Most.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2012Kasalová E. Analýza rozvoje cyklostezek v okolí Litvínova a východní části Krušných hor a jejich vliv na ochranu přírody a krajiny. [Analysis of cycle paths development in the vicinity of the Litvínov city and in the eastern part of Krušné hory and their impact on nature and landscape protection.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Petra Kottová, Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2012Holá M. Analýza vývoje krajiny v oblasti Mostecké pánve. [The analysis of landscape developement in area of Mostecká Basin.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Pavel Richter VŠKP D PDF
 2012Kaňáková J. Analýza změn ve vývoji krajiny v důsledku těžby hnědého uhlí v k.ú. obce Braňany. [Analysis of changes in landscapes due to development of lignite mining in the cadastre Braňany.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ivana Kašparová, konzultant Ivana Trpáková VŠKP D PDF
 2012Stárek P. Antropogenní ovlivnění Osekého potoka. [The antropogenic influence of Osecký streem.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Pavel Richter VŠKP D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Šťastný K., Hanel J., Hýlova A., Kouba M., Menclová P., Tomášek V. & Zárybnická M. Dlouhodobý výzkum syče rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 5 -9. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Mayerhoferová I. Ekologická stabilita a využití krajiny katastru Mariánské Radčice. [Ecological stability and land use in Mariánské Radčice cadastre.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Pavel Trpák VŠKP D PDF
 2012Beneš P. Ekologická stabilita vybraných katastrů Mostecka. [The environmental stability of selected cadasters in Most area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Petra Síčová VŠKP D PDF
 2012Liková K. Environmentální analýza Výzkumného ústavu anorganické chemie Záluží u Litvínova z hlediska vlivu na životní prostředí. [Environmental Analysis of the Research Institute of Inorganic Chemistry Záluží by Litvinov in terms of impact on the environment.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant R. Černý VŠKP D PDF
 2012Křížová P. Environmentální audit provozu teplárny Komořany a návrh opatření pro šetrnější vliv na životní prostředí. [Environmental Audit Komorany heating plant and proposed measures for maximizing the impact on the environment.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Melichar J., Máca V. & Ščasný M. Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku. Případ velkolomů Československé armády a Bílina. (shrnutí sudie). 4 strany. Centrem pro otázky životního prostředí UK; Greenpeace Česká republika. Informační brožura D PDF
 2012Rain T. Hodnocení vegetace vybraných rekultivovaných ploch Severočeské uhelné pánve. Případová studie Střimická výsypka. [The vegetation development of spoil heap reclamations in Northern Czech Coal Basin.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zuzana Čermáková VŠKP D PDF
 2012Faigl T. Hydrické rekultivace v Severočeském hnědouhelném regionu. [Hydrological reclamation in the North Czech Coal Basin.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Cudlín VŠKP D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Štípková P. Litvinov: urbanistická studie. [Litvinov: urbanistic study.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2012Lišková H. Malé vodní plochy oblasti Mariánské Radčice. [Small ponds in Mariánské Radčice area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová; konzultant Jan Kašpar VŠKP D PDF
 2012Andělová L. & Braniš M. Monitoring of aerosol (PM10 and Black Smoke) in a small rural settlement – the effect of local heating on air quality. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 19 -26. Časopis D PDF
 2012Kouřík L. Návrh čištění odpadních vod v kořenové čistírně pro obec Chrámce. [Design of a constructed wetland for wastewater treatment at Chrámce.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Konopásek M. Návrh managementu environmentálně šetrného rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území Svazku obcí Krušné hory - západ. [Design of environmentally sound management of tourism in the Association of municipalities in the area of interest Ore Mountains - west.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Kroupová B. Návrh naučné stezky Jiřetínska. [The proposal of the nature trail of Jiřetínsko.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2012Pinkava K. Odpadové hospodářství města Most. [Waste management of the City of Most.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš, konzultant Magdalena Zimová VŠKP D PDF
 2012Henzl J. Péče o krajinu v programech rozvoje území. [Landscape management in integrated regional development programmes.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ivana Kašparová VŠKP D PDF
 2012Bejček V., Tejrovský V. & Šťastný K. Populační trendy tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Krušných a Doupovských horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 13 -17. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Uhlíř L. Porovnání rekultivačního záměru a současného stavu rekultivací na Velebudické výsypce. [Comparison of the restoration plan and the current status of the quarry restoration on the Velebudická dump.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Cudlín VŠKP D PDF
 2012Bayerová R. Posouzení migračních překážek na řece Svatava. [Assessment of migration barriers on the Svatava river.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Zbyněk Novák VŠKP D PDF
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Bartůňková N. Statistická analýza rozmístění a predace ptačích hnízd. [Statistical analysis of bird nest distribution and predation.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vladimír Puš, konzultant Miroslav Šálek VŠKP D PDF
 2012Kula E., Hrdlička P., Hedbávný J. & Švec P. Various content of manganese in selected forest tree species and plants in the undergrowth. – Beskydy 5(1): 19 -26. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Ptáčková J. Vegetace Božídarských rašelinišť. [Vegetation of Boží Dar bogs.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Mušková J. Vyhodnocení provozu a účinnosti čistírny odpadních vod Litvínov-Meziboří. [Evaluation of performance and operation of wastewater treatment plant Litvínov-Meziboří.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Kurka O. Vyhodnocení věrnosti GIS analýzy viditelnosti větrné elektrárny Klíny. [Evaluation of the fidelity of GIS visibility analysis: Wind turbine Klíny.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D PDF
 2012Karvánková Z. Vyhodnocení změn využití území (land-use) na území Mostecka. [The land use changes in Mostecko region - landscsape vulnerability.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Miroslav Martiš VŠKP D PDF
 2012Šulcová L. Vývoj krajinného managementu vybrané lokality v Českém středohoří, případová studie Kaňkov. [Landscape management development in České Středohoří. Case study Kaňkov.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zuzana Čermáková VŠKP D PDF
 2012Filipovská J. Vývoj krajinného managementu vybrané lokality v Českém středohoří. Případová studie - Bořeň. [Landscape management development in České středohoří. Case study - Bořeň.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zuzana Čermáková VŠKP D PDF
 2012Chocholoušková S. Vývoj kvality půd rekultivovaných výsypek - případová studie Střímická výsypka. [Soil quality development of spoilheap reclamations – case study Střimická výsypka.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zuzana Čermáková VŠKP D PDF
 2012Coufal B. Vznik a vývoj rekultivací v oblasti Mostecké uhelné pánve. [The formation and development of reclamation in the coalfield Most.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zdeněk Keken VŠKP D PDF
 2011Tarant M. Agroturistika v Krušných horách - zhodnocení současného stavu a možné perspektivy budoucího rozvoje.. [Agricultural tourism in the Ore Mountains region - evaluation of the present status and possible perspectives in future development..] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D PDF
 2011Hálová E. Aktuální stav krajiny - Most-Souš. [The landsape current state at Most - Souš.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2011Řebcová D. Analýza a hodnocení historického vývoje krajiny v katastrálním území Jezeří. [Analysis and assessment of historical landscape developmnet in the cadastral unit of Jezeří (Northern Bohemia).] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2011Krupička Z. Aplikace historických tabelárních dat lesního hospodářského plánu pro analýzu vývoje lesních porostů - případová studie Krušné hory. [The application of historical tabular data of the Forest Management Plan to analyze the evolution of forest - a case study of Krušné hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2011Weinert R. Biologie a ekologie rodu prstnatec (Dactylorhiza). [Biology and ecology of the genus Dactylorhiza.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2011Rajnyšová R. & Košnář A. Dlouhodobé populační trendy spárkaté zvěře v oblastech s rozdílným prostředím - předběžné výsledky. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 185 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Heltová M. Environmentální hodnocení vlivu vybraných záměrů pro rozvoj turismu – cestovního ruchu v zájmovém území okolí města Most. [Environmental impact assessment of selected projects for the development of tourism - tourism in the area of interest around the town of Most.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, VŠKP D PDF
 2011Mahnertová E. Eroze na výsypkách. [Erosion on Spoil Bank.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček VŠKP D PDF
 2011Kapletová L. Historický vývoj krajiny jižního Mostecka na příkladu Velebudické výsypky. [Historical Landscape Development in Southern Part of Most-District at Example of Velebudic Dump.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jan Sixta VŠKP D PDF
 2011Homoláčová J. Hodnocení ekosystémových služeb v průběhu revitalizace rašelinišť na evropsky významné lokalitě ptačí oblast Východní Krušné hory. [Evaluation of ecosystem services in the restoration of peat bogs of European important bird locality in the East Ore Mountains.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Ondřej Cudlín VŠKP D PDF
 2011Mittelbachová S. Hodnocení environmentálních rizik a ekologické zranitelnosti v území Mostecka a Chomutovska . [The evaluation of environmental risk and environmental vulnerability in the region Most and Chomutov.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2011Janda P. Možnosti revitalizace Divokého potoka u Litvínova. [Possibilities of river restoration of the Divoky brook at Litvinov.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D PDF
 2011Fejfar O. Nálezy fosilních savců III. Fauna hnědouhelné pánve. – Živa 59(3): 140 -144. Časopis D PDF
 2011Tkadlec E., Bejček V., Flousek J., Šťastný K., Zima J., Hrindová V. & Sedláček F. Populační cykly hraboše mokřadního v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 229 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Fejfárková E. Porovnání krajinné situace Mostecka v průběhu posledního století. [The Comparation of the Landscape Situation of the Most-Region in the Course of Last Century.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jan Sixta, konzultant Libuše Pokorná VŠKP D
 2011Doležalová J., Solský J., Smolová D., Gučík J., Šebková K., Kopecký O. & Vojar J. Porovnání vlastností vodních ploch a výskytu obojživelníků na rekultivovaných a nerekultivovaných výsypkách Mostecka. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 53 -54. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Stýblová S. Posouzení stavu povodí Bílého potoka v Litvínově za účelem úpravy jeho koryta a revitalizace. [Assessment of the condition of the basin of „Bílý potok“ in Litvínov for the purpose of the treatment and revitalisation of its riverbed.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jakub Štibinger VŠKP D PDF
 2011Matoliaková I. Problematika krajinného rázu Přírodního parku Loučenská hornatina a východní Krušné hory - ohrožení vybudováním přečerpávací elektrárny u Meziboří v Šumném dole.. [Problems of landscape characters in the Natural park Loučenská uplands and the Eastern Ore Mountains (Krušné hory) - potential threat of the construction of hydro-electric power plants near the Meziboří town in the Šumný valley..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný, konzultant Jaromír Brožík VŠKP D
 2011Civiš P., Vojar J. & Baláž V. Průběh monitoringu chytridiomykózy v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 42 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tomášek V., Rajnyšová R., Gdulová K. & Hýlová A. Reakce populací modelových skupin obratlovců na imisemi postižené oblasti Krušných hor. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 232 -233. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Janata M. Rekreační formy rekultivace Velebudické výsypky lomu Jan Šverma Most. [Recreational form of Restoration on Velebudice Dump - Spoil Bank of Jan Šverma Mine, District Most.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jan Sixta VŠKP D PDF
 2011Krosová K. Revitalizace rašeliniště Cínovec. [The revitalization of Cínovec peatbog.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2011Bláha L. Rozvoj cykloturistiky v severozápadní části Krušných hor a její vliv na životní prostředí. [Development of bike-tourism in north-west part of Krušné hory and its impact on environment.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Vl. Zdražil, Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2011Šnitrová I. Socioekologický průzkum jezer Mostecka. [Socioecogical survey of the lakes around the city Most..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Petra Kottová VŠKP D PDF
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Zimmermann K., Junker M., Konvička M. & Schmidt T. Struktura západočeské metapopulace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) - kombinace zpětných odchytů a genetického přístupu. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 257 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Nedbálková T. Studie protierozních opatření v katastrálním území Hořany. [Analysis of soil protection measures in the Hořany area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Eliška Kubátová VŠKP D PDF
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kouba M. & Šťastný K. Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v sezóně 2010. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 115 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Janoška M. Utajené vodopády Krušných hor. – Naše příroda 2011( 3): Časopis D PDF
 2011Douda F. Vegetace Krušnohorských rašelinišť. [Vegetation of Krušné Mountains peat bogs.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2011Smolová D. Vlastnosti reprodukčních biotopů a biodiverzita obojživelníků na sukcesních a technicky rekultivovaných výsypkách Mostecka. [Characteristics of reproduction habitats and amphibian biodiverzity on spontaneous and technically reclaimed spoil banks in Most region .] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jiří Vojar, konzultant Jana Doležalová VŠKP D PDF
 2011Viktora L. Vlha na postupu. – Ptačí svět 18(2): 9. Časopis D Celé číslo
 2011Gučík J. Vliv prostředí na přítomnost a početnost skokana štíhlého na výsypkách Mostecka. [Environmental correlates of the agile frog occupancy and abundance in spoil heaps of Most district.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jiří Vojar, konzultant Jana Doležalová, Milič Solský VŠKP D
 2011Miklas B. & Haisová M. Vliv způsobu a stáří rekultivace ploch po povrchové těžbě na biodiverzitu drobných zemních savců. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 147 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Roudová D. Vyhodnocení vlivu programových dokumentů k rozvoji města Litvínov na životní prostředí metodou SEA.. [ Using SEA method to evaluate the impact of development programming documents of Litvínov on the environment.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Vl. Zdražil VŠKP D PDF
 2011Chmelíková J. Význam regionu Podkrušnohoří pro edukaci žáků základních škol na příkladu Zooparku Chomutov. [Importance of the region Podkrušnohoří for the education of pupils in elementary schools in the example Zoopark Chomutov.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2011Med J. Vzpomínky. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/1: 18 -20. Časopis D PDF
 2011Vohnoutová D. Zranitelnost a perspektiva posttěžební krajiny Mostecka. [Vulnerability and the perspective of the post mining landscape in the region of Most.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš, konzultant Zdeněk Keken VŠKP D PDF
 2010Machová V. Analýza lesnické rekultivace dolu Ležáky-Most. [Most Analysis of forest reclamation of the Ležáky-Most mine.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2010Martinková Š. Analýza těžby hnědého uhlí na Mostecku z pohledu ekonomiky životního prostředí. [Analysis of the soft coal mining in Most region from the view of environmental economics.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil VŠKP D
 2010Letalik P. Arboretum a park Jezeří. [The Jezeří arboretum and park.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2010Tlustý V. Bříza jako meliorační a zpevňující dřevina v hospodaření LS Litvínov. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 8 -9. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Pěnička L. Bříza jedna ze základních dřevin PND na náhorní plošině Krušných hor. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 10 -15. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Tomášek V., Kouba M., Šťastný K., Zárybnická M. & Zárybnický J. Časoprostorová aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 223 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
1234567
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348