Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Rožnovský J. Klimatická změna: dopady na krajinu. [Climatr change: landscape impact.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. – Nika 35(Květen 2014): 10 -13. Časopis D PDF
 2014Matějů J., Zavadil V., Tájek P., Musilová R. & Melichar V. Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje. 133 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. 978-80-88017-11-0 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Brabec J. Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu. [Gentians III. Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana – a Species of Border Areas and Moist Habitats.] – Živa 61(5): 206 -209. Časopis D PDF
 2013Marek T. Inventarizace kamenitých akumulací v Bukovohorském středohoří (severní Čechy, Česká republika). [Inventorying of stony accumulations in the Bukovohorské Středohoří Mts (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 3 -19. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Ježek M., Dvořák S., Macháček Z., Kušta T. Jak se žije jelenům sika v České republice? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 98 -99. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šumpich J., Žemlička M. & Dvořák I. Příspěvek k fauně motýlů (Lepidoptera) severních Čech – I. [On the lepidopteran fauna (Lepidoptera) of northern Bohemia – I.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 67 -168. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Jakubec P., Růžička J. Rozšíření ohrožených hrobaříků (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorinae) otevřené krajiny ve vybraných nížinných oblastech České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 92 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Křivánek J. Sanitární odstřel. – Myslivost 2013( 8): 60 -61. Časopis D
 2013Janoška M. Za novou sopečnou minulostí Doupovských hor. – Naše příroda 2013( 1): Časopis D PDF
 2012Felcmanová M. Analýza vlivu sportovně rekreačních aktivit v lokalitě Oblík a Raná Českého Středohoří. [Analysis of the impact of sports and recreational activities in the area Oblík and Raná in České Středohoří.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Milan Maršálek, konzultant Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Magna T. & Rapprich V. Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [The lithium isotope composition of volcanic sequences of the Český ráj region and Doupovské hory Mts.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 10 -11. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Kam na výlet - Rakovník a okolí. 3 strany. Měs. ú. Rakovník. Internet D PDF
 2012Leden M. Kolize se zvěří v automobilové dopravě. [Collisions with animals in automobile traffic.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Zuzana Dvořáková Líšková, Petr Samek VŠKP D PDF
 2012Musílková M. Minimalizace environmentálních rizik u vojenského zařízení Žatec. [Environmental risk assessment of military facility Žatec.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2012Habart P. Návrh managementu environmentálně šetrného rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území Svazku obcí Doupovské hory. [Proposal for development of environmentally sound tourism development in the area of interest Doupov Association of municipalities in the mountains.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Bejček V., Tejrovský V. & Šťastný K. Populační trendy tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Krušných a Doupovských horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 13 -17. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Tichá P. Protipovodňová ochrana vybraných objektů elektrárny Počerady. [Flood protection of selected areas of Pocerady Power-plant.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Zezulák, konzultant Milan Skula VŠKP D PDF
 2012Kaasová K. Sika japonský na Doupovsku – odborný seminář. – Myslivost 2012( 7): 88 -89. Časopis D
 2012Dvořák S. Telemetrické sledování siky japonského (Cervus nippon nippon) v honitbě Hradiště Doupovské hory. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 49 -54. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Muška L. Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV v obcích Zbrašín a Horní Ročov na Lounsku. [Evaluation of test operation of wastewater treatment plants Zbrašín and Horní Ročov in Louny District.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Macháček Z., Dvořák S. & Ježek M. Výzkum prostorové aktivity jelena lesního (Cervus elaphus) v Doupovských horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 55 -58. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Jelínek M. & Beran V. Zálet vzácných druhů racků do České republiky. – Ptačí svět 19(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2011Růžička J. Brouci (Coleoptera) v norách sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 191 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Rajnyšová R. & Košnář A. Dlouhodobé populační trendy spárkaté zvěře v oblastech s rozdílným prostředím - předběžné výsledky. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 185 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Chlumecká L. Ekologie mrchožroutovitých brouků (Coleoptera: Silphidae) v polních biotopech okolí Loun.. [Carrion beetles ecology (Coleoptera: Silphidae) in open ladscape near Louny..] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jan Růžička VŠKP D PDF
 2011Konečná V. Hodnocení prvků plánu společných zařízení realizovaných v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese Louny (Ústecký kraj). [The evaluation of elements in the plan of collective equipment realized in terms of land consolidation in the study area Louny (region Ústecký).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Vratislava Janovská, konzultant Blanka Kottová VŠKP D PDF
 2011Musilová R., Alexander Š. & Janoušek K. Mýval severní – vetřelec v Poohří. – Myslivost 2011(12): 22 -24. Časopis D PDF
 2011Fejfar O. Nálezy fosilních savců II. Tuchořice na Lounsku: doklady života v usazeninách třetihorních teplých pramenů. – Živa 59(2): 90 -93. Časopis D PDF
 2011Helclová M. Návrh environmentálně šetrné koncepce cestovního ruchu v zájmovém území venkovského mikroregionu Žatecka.. [Propsal of environmetaly friendly conception of tourism in the area of rural micro-region Žatec.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2011Hanzlík M. Návrh na budování geologické expozice v bývalé pískovně Nečichy, poblíž kóty Oblík (okr. Louny). [The proposal to build geological exposure in one´s former sand pit, near the Oblik (dist. Louny).] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2011Jansová K. Pasportizace zeleně v městě Louny. [Passportization of a city greenery at Louny.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Ivana Trpáková, konzultant Lucie Marková VŠKP D PDF
 2011Zimmermann K., Junker M., Konvička M. & Schmidt T. Struktura západočeské metapopulace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) - kombinace zpětných odchytů a genetického přístupu. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 257 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Dvořák S., Macháček Z. & Ježek M. Telemetrické sledování jelena siky a jelena lesního v Doupovských horách - předběžné výsledky. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 57 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Jelínková A. Vodohospodářská revitalizace území vzniklých báňskou činností v severních Čechách. [River restoration of mining area in North Bohemia.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D PDF
 2011E. Horčičková & J. Vojta Využití fotopastí při kvantifikaci dat o chování volně žijících kopytníků. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 90 -91. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Matějů J. Doupovské hory. [The Doupovské hory/Doupov Hills.] – Ochrana přírody 65(4): 2 -6. Časopis D PDF
 2010Kopál J. Dynamika krajinných změn vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách - literární rešerše k tématu. [Dynamics of landscape changes in the military district of Doupovské hory - literature research.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D
 2010Smolová D., Doležalová J., Vojar J., Solský M., Kopecký O. & Gučík J. Faunistický přehled a zhodnocení výskytů obojživelníků na severočeských výsypkách. [Summary of faunistic records and evaluation of amphibian occurrence on spoil banks in northern Bohemia.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 155 -164. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Smolová D., Doležalová J., Solský M., Vojar J., Kopecký O. & Gučík J. Faunistický přehled obojživelníků na severočeských výsypkách . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 193 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Brejška M. Hnízdění racků chechtavých na stožáru vysokého napětí. – Ptačí svět 17(2): 9. Časopis D Celé číslo
 2010Strnková T. Hodnocení a ochrana pozitivních hodnot krajinného rázu území k.ú. Ouběnice u Votic v přírodním parku Džbány - Žebrák. [Preventive Landscape character assessment of the region Ouběnice u Votic in Nature park Džbány - Žebrák.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2010Havlíček F. Letní putování po studánkách kolem Žatce – Lesu zdar 2010( 7-8): 15 -16. Časopis D Celé číslo
 2010Kindlová V. Návrh uzavření a rekultivace skládky Vrbička (okres Louny). [Design of capping and reclamation of landfill Vrbička (okres Louny).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jakub Štibinger VŠKP D
 2010Vojta J., Kopecký M., Drhovská L. Opuštěná krajina Doupovských hor. – Živa 58(2): 70 -72. Časopis D PDF
 2010Kůrka A. & Buchar J. Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy). [Spiders (Araneae) of the Oblík Hill in the České středohoří Highlands (northwestern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 71 -106. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Leugnerová G. & Janeček V. Populace měkkyně bažinné (Hammarbya paludosa) v severní zátoce Máchova jezera (severní Čechy). [Population of the Bog Orchid (Hammarbya paludosa) in the northern cove of the Máchovo jezero pond (northern Bohemia).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 21 -38. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Kolbek J. & Husáková J. Příspěvek ke květeně širší oblasti Milešovského a Lounského středohoří. [Contribution to the flora of wider area of middle and southern part of the České středohoří Mts (Northwestern Bohemia).] – Muzeum a současnost, řada přírodov. 25: 73. Časopis D
 2010Weinholdová L. Role místního referenda v problematice prolomení limitů těžby hnědého uhlí v pánevní oblasti severních Čech. [The role of local referendum on matter of breaking the brown coal mining limits in the North Bohemian Basin.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D
 2010Motyčková H. & Motyčka V. Slunce zakletá v kameni. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Pešková J. Úprava vodního režimu ve vybraných lokalitách v krajině a urbanizovaných územích situovaných na Lounsku. [Optimization of water regime in selected localities in landscape and in urbanized areas situated in Lounsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jakub Štibinger VŠKP D
 2010Honců M. Zápis z podzimní schůze Severočeské pobočky ČSO. – Kominíček 11: 3 -9. Časopis D Celé číslo
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Dusík M. & Plesník J. Zvyšování početnosti, výběr prostředí a potravní ekologie dutinových ptačích predátorů v horských oblastech severních a východních Čech. [Increase in Numbers, Habitat Selection and Feeding Ecology of Hole-nesting Avian Predators in Northern and Eastern Bohemia Mountain Areas.] – Ochrana přírody 65(5): 22 -28. Časopis D PDF
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Melichar V. & Krása P. Krušné hory – smutné pohoří. [The Krušné hory/ Ore Mts. – Sad Mountains.] – Ochrana přírody 64(6): 2 -7. Časopis D PDF
 2009Brůna J. Modelování změn krajinného pokryvu v opuštěné krajině s využitím série leteckých snímků. 76 stran,12 barev. obr.,tab.,mapy +1 CD ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jaroslav Vojta VŠKP D
 2009Syrovátková L. Návrat epifytických lišejníků na území Doupovských hor po snížení znečištění ovzduší. 75 stran,7 obr. příl. : obr.,mapy. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Ondřej Peksa VŠKP D PDF
 2009Kyzlík P. O Janu Evangelistovi Chadtovi-Ševětínském. – In: Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa. Sb. referátů, 35 -36. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2009Tomanová E. Podpora rozvoje průmyslových zón na Lounsku a jejich důsledky na krajinu. [Support for Industrial Development Zones and its Impact on Landscape.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Karel Maier VŠKP D
 2009Baxa L. Škůdci a poškození modřínu v Doupovských horách - Lesní správa Valeč. [Pests and damage of larch in Doupovske Hory Mt. - Forest Enterprize Valeč.] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Marek Turčáni VŠKP D
 2009Meskařová J. Vodohospodářská revitalizace území vzniklých báňskou činností v severních Čechách. [River restoration of mining area in North Bohemia.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D
 2009Machová I., Kubát K., Česká J. & Synek V. Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. [Evaluation of the distribution of the vascular plants on hedgerows and terraces at the base of Oblík Hill in České středohoří Mts.] – Příroda, Praha 28: 185 -202. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2009Smolová D. Výskyt obojživelníků na severočeských výsypkách. [The occurrence of amphibians on spoil banks in North Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jana Doležalová VŠKP D
 2009Rauchová J., Suda J. Zvonek jemný - přehlížená vzácnost naší květeny. – Živa 57(4): 160 -162. Časopis D PDF
 2008Toms J. Exkurze Jasan 2008. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 41 -44. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Šantrůčková M. Konfliktní spojenectví – ochrana přírody a krajinářské parky na několika příkladech. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 42 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Kadlec T., Vrba P., Schmitt T. & Konvička M. Levá strana Alleeho efektu – vliv opožděné ovipozice a populační velikosti na přežití okáče skalního (Chazara briseis, Nymphalidae). – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 86 -87. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Vojar J., Zavadil V., Doložalová J., Solský M. & Kpecký O. Obojživelníci na výsypkách. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 93 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Válek P. Společenstva chrobákovitých, mrchožroutovitých a vrubounovitých brouků (Coleoptera: Geotrupidae, Silphidae a Scarabaeidae) vrchu Oblíku (České středohoří). 178 listů,vázaný,obr.. Diplomová práce. UK FPř KZ. VŠKP D
 2008Štěpánková J. & Vohralík V. Variability in the number of tail vertebrae in four species of field mice (Rodentia: Muridae: Apodemus). [Variabilita v početnosti ocasních obratlů u čtyř druhů myšic (Rodentia: Muridae: Apodemus).] – Lynx n. s. 39(1): 143 -151. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Svoboda l. Výběr pozorování z podzimního tahu a zimy. – Kominíček 7: 23 -30. Časopis D Celé číslo
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Tichý H. 25 let sledování labutě velké (Cygnus olor) v pohnízdním období na rybníku v Lenešicích (čtverec 5648). – Fauna Bohemiae septentrionalis 32: 55 -56. Časopis D
 2007Tichý H. Další výskyt bernešky tmavé -(Branta bernicla bernicla L. 1758), na Lounsku. – Fauna Bohemiae septentrionalis 32: 57. Časopis D
 2007Heissig K. & Fejfar O. Die Säugetiere aus dem Untermiozän von Tuchořice in Nordwestböhmen - I. die fossilen Nashörner (Mammalia, Rhinocerotidae). – Sb. Nár. muz., Řada B - Přírodní vědy 63(1): 19 -66. Časopis D
 2007Škoda R. & Moravec P. Nosatcovití brouci (Coleoptera: Curculionoidea) vrchu Raná v Českém středohoří. [The weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of the Raná hill in the České středohoří Mts. (Northwestern Bohemia).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 25: 97 -111. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007Klápště J. & Klápšťová J. Poměr dvou ras u mlynaříků dlouhoocasých (Aegithalos caudatus) chycených pro kroužkování v severních Čechách. [Ratio of two races of the Long-tailed Tits (Aegithalos caudatus) captured for ringing in northern Bohemia.] – Panurus 16: 73. Časopis D PDF
 2007Matějů J. Sysel obecný (Spermophilus citellus) - výskyt a ochrana v ČR. 2 strany. AOPK ČR, krajské středisko Karlovy Vary. Skládačka D PDF
 2007Jasso L. Tah skřivana lesního (Lullula arborea) v severních Čechách v letech 1999–2005. [Migration of the Woodlark (Lullula arborea) in northern Bohemia during the period 1999–2005.] – Panurus 16: 81. Časopis D PDF
 2007Hlávková A. Vliv chuťových látek rodu Salix spp. na potravní preference bobra evorpského na Labi. 61 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KEŽP. Vedoucí práce Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2007Svoboda l. Výběr pozorování z jarního tahu a hnízdění. – Kominíček 6: 19 -26. Časopis D Celé číslo
 2007Svoboda I. Výběr pozorování z období tahu a zimy. – Kominíček 5: 21 -25. Časopis D Celé číslo
 2007Krásenský P. Základní entomologický průzkum čeledí střevlíkovití (Carabidae) a drabčíkovití (Staphylinidae) v Přírodní rezervaci Dětaňský Chlum. – Fauna Bohemiae septentrionalis 32: 115 -122. Časopis D
 2006Kumstátová T., Petrusek A., Osiejuk T. S. & Fuchs R. "Zazpívej mi a já ti řeknu odkud jsi" aneb regionální variabilita zpěvů lindušek lesních. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 29 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2006Rychtrová L. Evidence zdrojů podzemní vody na území okresu Louny a vývoj jejich vodohospodářského využití. 56 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce J. Šilar VŠKP D
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
12345678
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348