Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Dolejš P. & Kocourek P. Status hrbule Craspedosoma rawlinsii simplex Němec, 1896. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 48 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Kratochvíl L. Jiří Moravec (ed.) a kolektiv: Fauna ČR – Plazi. Academia, Praha 2015, 532 str. – Živa 63(2): XXIX. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Leták D PDF
 2014Chvapil S. Český svaz ochránců přírody, stanice ekologické výchovy Ciconia. Vítání ptačího zpěvu 2014 - výsledky. – Kominíček 20: 18 - 19. Časopis D Celé číslo
 2014Svoboda I. Evropský festival ptactva 2014. (Mělník, Roudnice nad Labem, Liberecko, Česká Lípa). – Kominíček 20: 22. Časopis D Celé číslo
 2014Ložek V. & Juřičková L. Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. [Faunistics for the 21st century I. History of the Research.] – Živa 62(3): 124 -126. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Řezáč M. Plachetnatka keřová – evropský pavouk roku 2014. [Linyphia triangularis – the European Spider of the year 2014.] – Živa 62(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Pešek P., Leština D., Vlach P., Fišer D., Martin P., Kozák P., Petrusek A. Genetická diverzita raka kamenáče v povodí Labe: dvojí původ českých populací. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 173 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Marek T. Inventarizace kamenitých akumulací v Bukovohorském středohoří (severní Čechy, Česká republika). [Inventorying of stony accumulations in the Bukovohorské Středohoří Mts (northern Bohemia, Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 3 -19. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Slaba P. Myslivecký jarmark na hradě Houska. – Myslivost 2013(11): 132. Časopis D
 2013Šumpich J., Žemlička M. & Dvořák I. Příspěvek k fauně motýlů (Lepidoptera) severních Čech – I. [On the lepidopteran fauna (Lepidoptera) of northern Bohemia – I.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 67 -168. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Knappová J. Trávníky v měnící se krajině. – Botanika 1(1): 5. Časopis D PDF
 2013Slavík O. V České republice nejsou volné migrace ryb doposud možné. – Živa 61(6): CXXIV.-CXXV. Časopis D PDF
 2013Diblíková L., Pipek P., Svoboda J., Vermouzek Z., Telenský T., Procházka P., Petrusek A., Petrusková T. Záhada strnadích dialektů. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 52 -53. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Tinka J. 54. Memoriál Františka Housky ve znamení české státnosti. – Myslivost 2012( 1): 112. Časopis D PDF
 2012Felcmanová M. Analýza vlivu sportovně rekreačních aktivit v lokalitě Oblík a Raná Českého Středohoří. [Analysis of the impact of sports and recreational activities in the area Oblík and Raná in České Středohoří.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Milan Maršálek, konzultant Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Hrouda L. Boreč - přírodní klenot Středohoří. Vydejte se na "děravý kopec", geologický i botanický unikát. – Přirodovědci.cz 2012(1): 36. Časopis D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Krejčí P. Kde borový zaváněl háj ... – Naše příroda 2012( 1): Časopis D PDF
 2012Leden M. Kolize se zvěří v automobilové dopravě. [Collisions with animals in automobile traffic.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Zuzana Dvořáková Líšková, Petr Samek VŠKP D PDF
 2012Slavíčková M. Kořenové čistírny v Ústeckém kraji. [Constructed wetlands in the Ústí Region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Janoška M. Labské vyhlídky. – Naše příroda 2012( 3): Časopis D PDF
 2012Lukavská P. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. [Intensification of environmentally friendly tourism in LPA České středohoří.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D PDF
 2012Gruntorád P. Návrh využití 2D čárových kódů (QR-code) pro rozvoj turistiky v podmínkách Chráněné krajinné oblasti České středohoří. [Proposal for the use of 2D bar codes (QR code) for the development of tourism in terms of the Protected Area Czech Central Mountains..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Sochorová P. Projekt záchrany modráska ligrusového (Polyommatus damon)v jihozápadní části Českého středohoří. [Polyommatus damon perpetuation project in Southwestern part of Ceske stredohori.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zuzana Čermáková, konzultant Tomáš Kadlec VŠKP D PDF
 2012Horníčková L. Revitalizace vegetačního doprovodu Labe v katastru České Kopisty. [Revitalization of vegetation of the reiver bank of Labe in České Kopisty area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D PDF
 2012Kozák P. Sledování změn ve vývoji intenzivně využívané zemědělské krajiny jako podklad pro výuku předmětu krajinné ekologie (k.ú. Klapý u Litoměřic). [Tracking changes in the development of intensively cultivated agricultural landscapes as a basis for teaching landscape ecology course (cadastral area of Klapý at Litomeřice)).] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2012Stehlíková V. Vliv pastvy smíšeným stádem koz a ovcí na rostlinná společenstva. [The influence of goat and sheep grazing on plant communities.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Lahovská M. Vliv provozu železničního úseku Ústí nad Labem - Litoměřice na životní prostředí a veřejné zdraví. [Influence of operation of the rail section Usti nad Labem - Litomerice on the environment and public health.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Sedlák J., Gnojek I. & Zabadal S. Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gama spektrometrie a magnetometrie). In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Results of the airborne geophysics in the western part of the České středohoří Mts. (gamma-ray spectrometry and magnetometry).] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 22 -24. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Šulcová L. Vývoj krajinného managementu vybrané lokality v Českém středohoří, případová studie Kaňkov. [Landscape management development in České Středohoří. Case study Kaňkov.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zuzana Čermáková VŠKP D PDF
 2012Rothová P. Význam Svazku měst a obcí venkovského mikroregionu Podřípska na ochranu přírody, krajiny a životní prostředí. [The importance of the Book of towns and villages of rural micro Podřípska nature conservation, landscape and environment.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Jelínek M. & Beran V. Zálet vzácných druhů racků do České republiky. – Ptačí svět 19(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2011Šimon J. Historický vývoj města Lovosice. [Historical progress of the town Lovosice.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Daniel Franke VŠKP D PDF
 2011Vojkovská I. Hlaváček jarní, žlutý posel jara. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Zahálková S. Hodnocení současného stavu vybraných přírodních rezervací. [The present state evaluation of sampled protected areas..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2011Hrušková K. Krajinné změny v mikroregionu Horní Týnec a Dolní Týnec. [Landscape changes in the regions of Horní Týnec and Dolní Týnec.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Kristina Molnárová VŠKP D PDF
 2011Juřičková L., Horáčková J. & Ložek V. Měkkýši nivy Ohře v prostoru a čase. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 97 -98. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Vrabec V. Meloe decorus (Coleoptera: Meloidae) - návrat nebo expanze? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 252 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Pařízek L. Možnosti ochrany krajinného rázu v rámci správní agendy na vybraných sídlech Českého středohoří. [Possibilities of Landscape Protection in Public Administration Agenda: Case Study on Selected Municipalities in České středohoří Mountain Range.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Ivan Vorel, konzultant Bohumila Šatrová VŠKP D PDF
 2011Musilová R., Alexander Š. & Janoušek K. Mýval severní – vetřelec v Poohří. – Myslivost 2011(12): 22 -24. Časopis D PDF
 2011Tichá V. Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla 2011. – Myslivost 2011( 6): 28 -29. Časopis D PDF
 2011Nepraš K., Kroufek R. Orchideje Českého středohoří. – Živa 59(3): 111 -114. Časopis D PDF
 2011Kůrka A. & Dolejš P. Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy). [Spiders of the feather-grass steppe near Brozany in the lower Ohře river basin (northern Bohemia).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 29: 137 -148. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Hradecká L., Bartoš L., Svobodová I., Končel R. & Vápeník P. Proč je dobré střílet na štěňata aneb vliv prostředí v rané ontogenezi na pozdější úspěšnost štěňat v behaviorálním testu. – In: Ondřej Sedláček & Lucie Hošková (eds.), Sb. abstraktů z 38. etologické konference, Kostelec n. Č. L., 9.-12. 11. 2011, 75 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Agentura Koniklec Stručné informace k vitruálním naučným stezkám. 2 strany. Agentura Koniklec. Skládačka D PDF
 2011Čížek O., Tropek R., Kadlec T. & Šamata J. Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro přežití kriticky ohroženého okáče metlicového v Poohří. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 47 -48. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Budský F. Studium vybraných čeledí nočních motýlů na území NPP Bílé stráně u Litoměřic. [The survey of selected families of nocturnal butterflies at National Nature Monument Bílé stráně u Litoměřic.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jiří Vojar, konzultant Pavel Moravec VŠKP D PDF
 2011Nentvichová M. Škody způsobované zvěří a na zvěři – zemědělci a myslivci při ochraně přírody. – Myslivost 2011(12): 70 -71. Časopis D
 2011Richtrmoc J. V revíru Vidim nalezneme řadu přírodních zajímavostí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-11-22: 1. Internetový časopis D
 2011Jelínková A. Vodohospodářská revitalizace území vzniklých báňskou činností v severních Čechách. [River restoration of mining area in North Bohemia.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D PDF
 2011Peterka L. & Vlačiha V. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Lovoš. – Veronica 25(5): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2011Žemlička M. Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů (Lepidoptera) v národní přírodní památce Bílé stráně v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. [Results of inventory survey of butterflies and moths (Lepidoptera) in the Bílé stráně National Nature Monument in the České středohoří Protected Landscape Area.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 29: 149 -182. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Forstová R. Vývoj fragmentace vlastnictví zemědělské půdy v okrese Litoměřice (Ústecký kraj). [Trend in fragmentation of the agriculture land in the Litoměřice study area (Ústí region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová, konzultant Petr Sklenička VŠKP D PDF
 2011Kůtová J. Význam políček a okusových ploch pro zvěř na Podřipsku. – Myslivost 2011( 8): 36 -38. Časopis D PDF
 2010Kolářová S. Analýza rozvojových programů svazku obcí „Mikroregion Porta Bohemica“ v zájmu ochrany přírody a krajiny. [Analysis of development programs of the association of municipalities „Microregion Porta Bohemica“ in order to protect nature and landscape.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D
 2010Studnička M. Detektivka s kosatcem. – Živa 58(2): 68 -69. Časopis D PDF
 2010Smolová D., Doležalová J., Vojar J., Solský M., Kopecký O. & Gučík J. Faunistický přehled a zhodnocení výskytů obojživelníků na severočeských výsypkách. [Summary of faunistic records and evaluation of amphibian occurrence on spoil banks in northern Bohemia.] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 155 -164. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Smolová D., Doležalová J., Solský M., Vojar J., Kopecký O. & Gučík J. Faunistický přehled obojživelníků na severočeských výsypkách . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 193 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kubová N. & Schenková J. Habitatové preference pijavic (Hirudinida) ve stojatých vodách Českého středohoří. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 134 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Polívka J. Katastr nemovitostí, historie a současnost města Litoměřic a okolí. [Cadastre of real estates, history and present of Litoměřice city and surroundings.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Dana Tollingerová VŠKP D
 2010Berjak J. Katastr nemovitostí, historie a současnost regionu Litoměřice a okolí. [Land registry, history and present of Litoměřice city and surroundings.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Skála VŠKP D
 2010Kryšpín A. Milešovka a její okolí – Lesu zdar 2010( 1): 12 -13. Časopis D Celé číslo
 2010Šumpich J. Motýli (Lepidoptera) bývalého vojenského prostoru u Oleška (Česká republika, Ústecký kraj). [Butterflies and moths (Lepidoptera) of the former military training area near Oleško (Czech Republic, Ústí Region).] – Klapalekiana 46(1-2): 69 -130. Časopis D PDF
 2010Šťástka Z. Myslivecký den s profesorem J.Hromasem. – Myslivost 2010( 6): 87. Časopis D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Leugnerová G. & Janeček V. Populace měkkyně bažinné (Hammarbya paludosa) v severní zátoce Máchova jezera (severní Čechy). [Population of the Bog Orchid (Hammarbya paludosa) in the northern cove of the Máchovo jezero pond (northern Bohemia).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 28: 21 -38. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Chvapil S. Potáplice lední (Gavia immer) na Litoměřicku. – Kominíček 11: 16 -17. Časopis D Celé číslo
 2010Kolbek J. Příspěvek ke květeně východní části Českého středohoří. [Contribution to the flora of eastern České středohoří Mts (North Bohemia).] – Muzeum a současnost, řada přírodov. 25: 87. Časopis D
 2010Raus O. Rekultivace vápencového lomu Čížkovice (Lafarge Cement, a.s.). [Reclamation of Lime-pit Čížkovice (Lafarge Cement Inc.).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jan Sixta VŠKP D
 2010Weinholdová L. Role místního referenda v problematice prolomení limitů těžby hnědého uhlí v pánevní oblasti severních Čech. [The role of local referendum on matter of breaking the brown coal mining limits in the North Bohemian Basin.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D
 2010Motyčková H. & Motyčka V. Slunce zakletá v kameni. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Chvapil S. Střípky z mezinárodního festivalu ptactva - akce pro veřejnost Roudnice n./Labem. – Kominíček 11: 21 -22. Časopis D Celé číslo
 2010Waldhauser M., Mikát M. Šidélko ozdobné – překvapení z výsypky. [The Ornate Bluet – A Surprise from a Coal Mine Dump.] – Ochrana přírody 65(2): 15 -17. Časopis D PDF
 2010Vlček M. Škody zvěří a efektivita obranných metod na LS Litoměřice. [Losses caused by wild game and the effectivity of the protection methods in the Litoměřice forest district.] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Petr Šrůtka VŠKP D
 2010Tichá V. Všestranné zkoušky O putovní pohár Josefa Nováka. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 10. Časopis D
 2010Janota J. Význam doprovodné zeleně pro chov zvěře v kulturní krajině Podřipska. – Myslivost 2010( 7): 66 -68. Časopis D PDF
 2010Honců M. Zápis z podzimní schůze Severočeské pobočky ČSO. – Kominíček 11: 3 -9. Časopis D Celé číslo
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Dusík M. & Plesník J. Zvyšování početnosti, výběr prostředí a potravní ekologie dutinových ptačích predátorů v horských oblastech severních a východních Čech. [Increase in Numbers, Habitat Selection and Feeding Ecology of Hole-nesting Avian Predators in Northern and Eastern Bohemia Mountain Areas.] – Ochrana přírody 65(5): 22 -28. Časopis D PDF
 2009Prach K., Frouz J., Karešová P., Konvalinková P., Koutecká V., Mudrák O., Novák J., Řehounek J., Řehounková K., Tichý L., Trnková R. & Tropek R. Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin. [Restoration Ecology of Disturbed Localities II. Localities Disturbed.] – Živa 57(2): 68 -72. Časopis D PDF
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Růžička V. & Zacharda M. Kamenité sutě a skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu. [Screes and Rock Walls – Habitats Important for Biodiversity.] – Živa 57(2): 75 -77. Časopis D PDF
 2009Skalský M. Kořenové soustavy vybraných druhů dřevin rostoucích na úpatí vrchu Oblíku. [Root systems of selected woody species growing on the foothill of the Oblik Mt.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jana Nováková VŠKP D
 2009Franěk B. Návrh plánu péče o kopec Raná (Chráněná krajinná oblast České středohoří). [Proposal of Management Plan of the Raná hill (České středohoří PLA).] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D
 2009Plíhalová M. Návrh uzavření a rekultivace skládky TKO Dubí hora se zaměřením na funkci drenážní vrstvy. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. VŠKP D
 2009Benda P. Obratlovci dolního Labe. – Živa 57(4): 176 -177. Časopis D PDF
 2009Vrba P., Kadlec T., Konvička M. Přežije okáč skalní v České republice? – Živa 57(1): 30 -33. Časopis D PDF
 2009Valenta M. Studie revitalizace úseku řeky Ohře (Terezín - Brňany). [Restoration project of the reach of the Ohre river (Terezín - Brnany).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348