Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234567
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Tomášek V. Využití prostorových dat dravců a sov při ochraně lesních biotopů v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 200 -201. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Marhoul P., Čížek O. & Kadlec T. Lomy a dálniční náspy – cenná refugia hmyzu. 1 -4. strana. ČZU FŽP. Skládačka D PDF
 2015Redakce Pozvánka na výstavu se Živou. Obrázky z fauny našich plazů. Galerie a literární kavárna knihkupectví Academia v květnu 2015 v Praze a v červnu 2015 v Brně. – Živa 63(2): XXXII. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. [Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology.] – Živa 62(5): 215 -218. Časopis D PDF
 2014Liška J. In memoriam F. A. Nickerl a O. Nickerl. Pohled do historie poznávání motýlů v Čechách. – Živa 62(1): XI.-XIII. Časopis D PDF
 2014Volf O. Jak se daří tetřívkům v Krušných horách. – Ptačí svět 21(4): 16. Časopis D Celé číslo
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. – Nika 35(Květen 2014): 10 -13. Časopis D PDF
 2014Matějů J., Zavadil V., Tájek P., Musilová R. & Melichar V. Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje. 133 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. 978-80-88017-11-0 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Pudil M. Odchyty na Jizerce v roce 2013. – Kominíček 20: 15 - 16. Časopis D Celé číslo
 2014Špryňar P. Šířící se tráva milička polabská (Eragrostis albensis) v Českém krasu. [Contemporary expanding grass Eragrostis albensis in the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 41 -43. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2014Rovenský J. Žít, nebo těžit? Základní informace o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a důsledcích jejich případného prolomení. 8 stran. Greenpeace Česká republika. Informační brožura D PDF
 2013Helebrant M. Jak jsem se stal lovcem jelenů aneb Vademekum začínajícího poplatkového lovce. – Myslivost 2013(10): 68 -69. Časopis D PDF
 2013Ježek M., Dvořák S., Macháček Z., Kušta T. Jak se žije jelenům sika v České republice? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 98 -99. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Stýblo P.N. & Orel P. Národní síť záchranných stanic historie, současnost, výsledky. [National Network of Wild Animal Rescue Stations in the Czech Republic – History, the Present and Outputs.] – Ochrana přírody 68(1): 9 -13. Časopis D PDF
 2013Šifner F. Poznámky k druhovému složení čeledi Scathophagidae (Diptera) západní části Severočeské hnědouhelné pánve (Česká republika). [Notes on species composition of the family Scathophagidae (Diptera) in the western part of the North Bohemian brown coal basin (Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 57 -65. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Křivánek J. Sanitární odstřel. – Myslivost 2013( 8): 60 -61. Časopis D
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2013Kouba M., Šťastný K. Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 127 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Pelcová M. Tip na výlet: Podkrušnohorský zoopark Chomutov. – Naše příroda 2013( 4): Časopis D PDF
 2013Janoška M. Za novou sopečnou minulostí Doupovských hor. – Naše příroda 2013( 1): Časopis D PDF
 2012Stárek P. Antropogenní ovlivnění Osekého potoka. [The antropogenic influence of Osecký streem.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Pavel Richter VŠKP D PDF
 2012Šťastný K., Hanel J., Hýlova A., Kouba M., Menclová P., Tomášek V. & Zárybnická M. Dlouhodobý výzkum syče rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 5 -9. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Klímová J. Historický vývoj a jeho vliv na utváření veřejných prostransví, případová studie Jirkov. [Revitalization od public space, case study Chomutov multicipality.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2012Zálešák P. Identifikace faktorů ovlivňujících výskyt sociálně patologických jevů v Chomutově. [Identifying factors that influence the spatial occurrence of socio-pathological phenomena in Chomutov.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý VŠKP D PDF
 2012Magna T. & Rapprich V. Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [The lithium isotope composition of volcanic sequences of the Český ráj region and Doupovské hory Mts.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 10 -11. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Habart P. Návrh managementu environmentálně šetrného rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území Svazku obcí Doupovské hory. [Proposal for development of environmentally sound tourism development in the area of interest Doupov Association of municipalities in the mountains.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Konopásek M. Návrh managementu environmentálně šetrného rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území Svazku obcí Krušné hory - západ. [Design of environmentally sound management of tourism in the Association of municipalities in the area of interest Ore Mountains - west.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Šebek R. Optimalizace nakládání s komunálními odpady na území města Chomutov.. [Optimization of municipal waste management in the area Chomutov.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Anna Petruželková VŠKP D PDF
 2012Henzl J. Péče o krajinu v programech rozvoje území. [Landscape management in integrated regional development programmes.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ivana Kašparová VŠKP D PDF
 2012Bejček V., Tejrovský V. & Šťastný K. Populační trendy tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Krušných a Doupovských horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 13 -17. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Campr M. Porovnání rekultivačního záměru a současného stavu rekultivací na vybraných plochách velkolomu Libouš. [Comparison of the restoration plan and the current status of the quarry restoration Libouš.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Cudlín, konzultant Vratislav Ondráček VŠKP D PDF
 2012Bayerová R. Posouzení migračních překážek na řece Svatava. [Assessment of migration barriers on the Svatava river.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Zbyněk Novák VŠKP D PDF
 2012Kratochvíl P. Postprojektová analýza vlivu větrných elektráren na životnímu prostředí v mikroregionu obce Výsluní, Krušné hory. [Post-project analysis of the Environmental impact assessment of wind power stations in the micro-community Výsluní, Ore Mountains.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zdeněk Keken VŠKP D PDF
 2012Kaasová K. Sika japonský na Doupovsku – odborný seminář. – Myslivost 2012( 7): 88 -89. Časopis D
 2012Dvořák S. Telemetrické sledování siky japonského (Cervus nippon nippon) v honitbě Hradiště Doupovské hory. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 49 -54. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Kula E., Hrdlička P., Hedbávný J. & Švec P. Various content of manganese in selected forest tree species and plants in the undergrowth. – Beskydy 5(1): 19 -26. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Ptáčková J. Vegetace Božídarských rašelinišť. [Vegetation of Boží Dar bogs.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Kurka O. Vyhodnocení věrnosti GIS analýzy viditelnosti větrné elektrárny Klíny. [Evaluation of the fidelity of GIS visibility analysis: Wind turbine Klíny.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D PDF
 2012Macháček Z., Dvořák S. & Ježek M. Výzkum prostorové aktivity jelena lesního (Cervus elaphus) v Doupovských horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 55 -58. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Tarant M. Agroturistika v Krušných horách - zhodnocení současného stavu a možné perspektivy budoucího rozvoje.. [Agricultural tourism in the Ore Mountains region - evaluation of the present status and possible perspectives in future development..] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D PDF
 2011Vnučková K. Analýza cestovního ruchu v Přírodním parku Bezručovo údolí a návrh opatření pro jeho šetrný rozvoj. [Analysis of tourism in “Bezrucovo udoli” and proposal for its considerate development.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Emilie Pecharová, Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2011Krupička Z. Aplikace historických tabelárních dat lesního hospodářského plánu pro analýzu vývoje lesních porostů - případová studie Krušné hory. [The application of historical tabular data of the Forest Management Plan to analyze the evolution of forest - a case study of Krušné hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2011Weinert R. Biologie a ekologie rodu prstnatec (Dactylorhiza). [Biology and ecology of the genus Dactylorhiza.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2011Rajnyšová R. & Košnář A. Dlouhodobé populační trendy spárkaté zvěře v oblastech s rozdílným prostředím - předběžné výsledky. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 185 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Vala Z. Efektivita přezimovacích obůrek pro jelení zvěř. – Myslivost 2011( 4): 10 -12. Časopis D PDF
 2011Mittelbachová S. Hodnocení environmentálních rizik a ekologické zranitelnosti v území Mostecka a Chomutovska . [The evaluation of environmental risk and environmental vulnerability in the region Most and Chomutov.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2011Klimešová M. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného rozvoje cestovního ruchu na vybraném území Chomutovska.. [Motion intensification environmentally sound tourism development in selected area Chomutov.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Petra Kottová VŠKP D PDF
 2011Tkadlec E., Bejček V., Flousek J., Šťastný K., Zima J., Hrindová V. & Sedláček F. Populační cykly hraboše mokřadního v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 229 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Matoliaková I. Problematika krajinného rázu Přírodního parku Loučenská hornatina a východní Krušné hory - ohrožení vybudováním přečerpávací elektrárny u Meziboří v Šumném dole.. [Problems of landscape characters in the Natural park Loučenská uplands and the Eastern Ore Mountains (Krušné hory) - potential threat of the construction of hydro-electric power plants near the Meziboří town in the Šumný valley..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný, konzultant Jaromír Brožík VŠKP D
 2011Tomášek V., Rajnyšová R., Gdulová K. & Hýlová A. Reakce populací modelových skupin obratlovců na imisemi postižené oblasti Krušných hor. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 232 -233. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Krosová K. Revitalizace rašeliniště Cínovec. [The revitalization of Cínovec peatbog.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2011Bláha L. Rozvoj cykloturistiky v severozápadní části Krušných hor a její vliv na životní prostředí. [Development of bike-tourism in north-west part of Krušné hory and its impact on environment.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Vl. Zdražil, Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2011Andrle P. Stará ekologická zátěž a její rizika pro okolní životní prostředí v sousedství města Chomutov. [Contaminated sites and risk for the surrounding environment in the neighborhood of the city of Chomutov.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Zimmermann K., Junker M., Konvička M. & Schmidt T. Struktura západočeské metapopulace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) - kombinace zpětných odchytů a genetického přístupu. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 257 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Čížek O., Tropek R., Kadlec T. & Šamata J. Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro přežití kriticky ohroženého okáče metlicového v Poohří. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 47 -48. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Křivánek J. Svatováclavský jelen. – Myslivost 2011(10): 36 -38. Časopis D PDF
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Andrlová M. Systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Chomutov. [Waste treatment system of biodegradable waste in the town of Chomutov.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D PDF
 2011Dvořák S., Macháček Z. & Ježek M. Telemetrické sledování jelena siky a jelena lesního v Doupovských horách - předběžné výsledky. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 57 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kouba M. & Šťastný K. Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v sezóně 2010. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 115 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Janoška M. Utajené vodopády Krušných hor. – Naše příroda 2011( 3): Časopis D PDF
 2011Douda F. Vegetace Krušnohorských rašelinišť. [Vegetation of Krušné Mountains peat bogs.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2011Miklas B. & Haisová M. Vliv způsobu a stáří rekultivace ploch po povrchové těžbě na biodiverzitu drobných zemních savců. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 147 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Vavrová J. Vyhodnocení environmentální politiky města Chomutov a návrh její aktualizace v systému řízení. [Evaluation of environmental policy, the city of Chomutov and its draft update management system.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Emilie Pecharová, Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2011E. Horčičková & J. Vojta Využití fotopastí při kvantifikaci dat o chování volně žijících kopytníků. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 90 -91. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šálková G. Využití jehličnatých dřevin na výsypkách DNT – Chomutovsko. [Usage analysis coniferous species on dumps DNT - Chomutovsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jan Sixta, konzultant Konstantin Dimitrovský VŠKP D PDF
 2011Chmelíková J. Význam regionu Podkrušnohoří pro edukaci žáků základních škol na příkladu Zooparku Chomutov. [Importance of the region Podkrušnohoří for the education of pupils in elementary schools in the example Zoopark Chomutov.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2011Med J. Vzpomínky. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/1: 18 -20. Časopis D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Tlustý V. Bříza jako meliorační a zpevňující dřevina v hospodaření LS Litvínov. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 8 -9. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Pěnička L. Bříza jedna ze základních dřevin PND na náhorní plošině Krušných hor. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 10 -15. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Tomášek V., Kouba M., Šťastný K., Zárybnická M. & Zárybnický J. Časoprostorová aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 223 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kouba M. Domovské okrsky sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných hor. [Home ranges of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in polluted areas of the Krušné hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2010Matějů J. Doupovské hory. [The Doupovské hory/Doupov Hills.] – Ochrana přírody 65(4): 2 -6. Časopis D PDF
 2010Kordač J. Dvojstřely. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2010/1: 12. Časopis D PDF
 2010Kopál J. Dynamika krajinných změn vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách - literární rešerše k tématu. [Dynamics of landscape changes in the military district of Doupovské hory - literature research.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D
 2010Čerňanský A. & Bauer A. M. Euleptes gallica Müller (Squamata: Gekkota: Sphaerodactylidae) from the Lower Miocene of North-West Bohemia, Czech Republic. – Folia Zool. 59(4): 323 -328. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. – Vanellus 5: 22 -28. Časopis D PDF
 2010Pešková V., Soukup F., Liška J. & Knížek M. Choroby a škůdci břízy. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 21 -23. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Hergethová M. Kolísání početnosti jelena lesního (Cervus elaphus) na okrese Chomutov. [Population development of red deer (Cervus elaphus) in Chomutov region (N Bohemia, Czech Republic).] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2010  Lesy Krušných hor v příštích letech čeká obnova. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-07-20: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. – Český les - Příroda a historie 7-8: 40 -42. Časopis D Celé číslo
 2010Janů L. Obnova vodních ploch na výsypkách Chomutovska. [Restoration of water bodies on the spoil banks in Chomutov.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jakub Štibinger VŠKP D
 2010  Obnovujeme rašeliniště v Krušných horách – Lesu zdar 2010(10): 7 -8. Časopis D Celé číslo
 2010Karl K. Odvodnění uhelného lomu Doly Nástup Tušimice. [Drainage of the mining area Doly Nastup Tusimice.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D
 2010Kilbová V. Ochrana rašelinišť v Krušných horách. [Protection of bogs in Krušné hory.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D
 2010Vojta J., Kopecký M., Drhovská L. Opuštěná krajina Doupovských hor. – Živa 58(2): 70 -72. Časopis D PDF
 2010Rajnyšová R. & Košnář A. Population development of the red deer (Cervus elaphus) in Krušné hory Mts. . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 179 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kilb A. Porovnání dendrometrických charakteristik kmenů Picea pungens a Picea abies rostoucích v oblasti Krušných hor. [Comparison of stem characteristics of Picea pungens and Picea abies in region Krušné hory.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Vilém Urbánek VŠKP D
 2010Šreková D. Potenciál větrných elektráren, jeho využití versus ochrana stanovišť a lidského zdraví v Krušných horách. [Wind power station potential it´s usage versus habitats conservation and public health at Krušné hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D PDF
 2010Vopálka P. Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus L.) v imisních oblastech Krušných hor. [Feeding ecology of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in polluted areas of the Krušné hory.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2010Davidová L. Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. [Feeding ecology of Tengmalmś Owl (Aegolius funereus) in the Krušné hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
1234567
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348