Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123456789
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Schenková J., Marečková T., Poláková M., Polášková V. & Přikryl I. Sukcese na Sokolovské výsypce: změny diverzity vodních bezobratlých po pěti letech. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 175 -176. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Tomášek V. Využití prostorových dat dravců a sov při ochraně lesních biotopů v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 200 -201. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Moravec J. & Šmíd J. České zmije stojí za pozornost. [Czech Common Adders Claim Our Attention.] – Živa 63(2): 85 -86. Časopis D PDF
 2015Marhoul P., Čížek O. & Kadlec T. Lomy a dálniční náspy – cenná refugia hmyzu. 1 -4. strana. ČZU FŽP. Skládačka D PDF
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. [Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology.] – Živa 62(5): 215 -218. Časopis D PDF
 2014Bušek O. Hnízdění orla křiklavého v severozápadních Čechách. – Ptačí svět 21(2): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Liška J. In memoriam F. A. Nickerl a O. Nickerl. Pohled do historie poznávání motýlů v Čechách. – Živa 62(1): XI.-XIII. Časopis D PDF
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Matějů J., Zavadil V., Tájek P., Musilová R. & Melichar V. Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje. 133 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. 978-80-88017-11-0 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Michálek J. Památné stromy Karlovarského kraje. 2. aktualizované vydání. 96 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. ISBN 978-80-88017-10-3 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Vlček J. & Peške L. Satelitní telemetrie chřástala polního. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. & Suda J. Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of Galium valdepilosum in central Europe. [Ekogeografická diferenciace cytotypů Galium valdepilosum ve střední Evropě.] – Preslia 86(2): 155 -178. Časopis D Open Access PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2014Rovenský J. Žít, nebo těžit? Základní informace o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a důsledcích jejich případného prolomení. 8 stran. Greenpeace Česká republika. Informační brožura D PDF
 2013Helebrant M. Jak jsem se stal lovcem jelenů aneb Vademekum začínajícího poplatkového lovce. – Myslivost 2013(10): 68 -69. Časopis D PDF
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013AOPK ČR Naučné stezky v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. 17 stran. AOPK ČR; Správa CHKO Slavkovský les. Informační brožura D PDF
 2013Šifner F. Poznámky k druhovému složení čeledi Scathophagidae (Diptera) západní části Severočeské hnědouhelné pánve (Česká republika). [Notes on species composition of the family Scathophagidae (Diptera) in the western part of the North Bohemian brown coal basin (Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 57 -65. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Zavadil V., Volf O. Ptáci nepřírodních biotopů. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 254 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013AOPK ČR Slavkovský les chráněná krajinná oblast. 2 strany. AOPK ČR; Správa CHKO Slavkovský les. Skládačka D PDF
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2013Kouba M., Šťastný K. Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 127 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Suda J. Unikáty české flóry. Poznejte naše endemity - rostliny, které nikde jinde nenajdete. – Přirodovědci.cz 2013(2): 16 -17. Časopis D PDF
 2012Vaněček P. Analýza environmentální politiky města Kynšperk nad Ohří v zájmu ochrany přírody, životního prostředí a veřejného zdraví. [Analysis of Kynsperk nad Ohri environmental policy in order to protect nature and environment and public health.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Stárek P. Antropogenní ovlivnění Osekého potoka. [The antropogenic influence of Osecký streem.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Pavel Richter VŠKP D PDF
 2012Vlach M. Aplikace parametrů krajinné metrie pro typizaci porostů lesní a mimolesní zeleně. [Application of landscape metrics parameters for the typification of forest and non-forest vegetation.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2012Šťastný K., Hanel J., Hýlova A., Kouba M., Menclová P., Tomášek V. & Zárybnická M. Dlouhodobý výzkum syče rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 5 -9. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Lejsková M. Golfové hřiště jako nástroj rekultivací v post-těžební krajině, post-projektová analýza vlivu na životní prostředí, případová studie Golf Sokolov a.s.. [Golf Course as a tool of restoration in post-mining landscape, post-project analysis of the environmental impact, case study of Golf Sokolov.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zdeněk Keken VŠKP D PDF
 2012Bušek O. Hnízdní výskyt orla křiklavého (Aquila pomarina) ve Slavkovském lese a další pozorování v hnízdní době v jihozápadních Čechách. [Brutvorkommen des Schreiadlers (Aquila pomarina) im Kaiserwald und weitere Beobachtungen in der Brutzeit in Südwestböhmen.] – Sluka 8: 99 -104. Časopis D
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Porsch V. Kulturní hodnoty krajiny Horního Poohří a Kynšperku. [Culture values of landscape of Horní Poohří and Kynšperk.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D PDF
 2012Cuhrová P. Kynologická sezóna v okrese Strakonice. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/4: 14. Časopis D
 2012Kubelková I. Mapování invazních taxonů rodu křídlatka (Fallopia) ve Slavkovském lese. [Mapping of invasive knotweeds (Fallopia) in Slavkovský les.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Konopásek M. Návrh managementu environmentálně šetrného rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území Svazku obcí Krušné hory - západ. [Design of environmentally sound management of tourism in the Association of municipalities in the area of interest Ore Mountains - west.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Kaasová K. Navštívili jsme.... – Myslivost 2012( 8): 98 -101. Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Endrst P. Obnova naučné stezky (Velká podkrušnohorská výsypka). [The nature trail reconstruction (Velká podkrušnohorská dump).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2012Cuhrová P. OMS Strakonice a Klub dlouhosrstých ohařů pořádaly všestranné zkoušky. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/1: 15. Časopis D PDF
 2012Henzl J. Péče o krajinu v programech rozvoje území. [Landscape management in integrated regional development programmes.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ivana Kašparová VŠKP D PDF
 2012Bayerová R. Posouzení migračních překážek na řece Svatava. [Assessment of migration barriers on the Svatava river.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Zbyněk Novák VŠKP D PDF
 2012Kaloudová K. Skládka města Kraslice a její uzavření dle platné legislativy. [Landfill of Easter eggs and its conclusion by valid legislation.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Anna Petruželková VŠKP D PDF
 2012Kula E., Hrdlička P., Hedbávný J. & Švec P. Various content of manganese in selected forest tree species and plants in the undergrowth. – Beskydy 5(1): 19 -26. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Ptáčková J. Vegetace Božídarských rašelinišť. [Vegetation of Boží Dar bogs.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Kurka O. Vyhodnocení věrnosti GIS analýzy viditelnosti větrné elektrárny Klíny. [Evaluation of the fidelity of GIS visibility analysis: Wind turbine Klíny.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D PDF
 2012Jůza P. Vyhodnocení vlivu investičního záměru společnosti RVES Bublava s.r.o., z hlediska jeho vlivů na životní prostředí. [The influence of the investment plan roar Bublava Ltd., of its impact on the environment.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2012Cuhrová P. Zkoušky loveckých psů ve Strakonicích. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/2: 6. Časopis D
 2011Cuhrová P. 49. ročník „Mistrovství Šumavy“. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1: 4 -5. Časopis D PDF
 2011Tarant M. Agroturistika v Krušných horách - zhodnocení současného stavu a možné perspektivy budoucího rozvoje.. [Agricultural tourism in the Ore Mountains region - evaluation of the present status and possible perspectives in future development..] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D PDF
 2011Krupička Z. Aplikace historických tabelárních dat lesního hospodářského plánu pro analýzu vývoje lesních porostů - případová studie Krušné hory. [The application of historical tabular data of the Forest Management Plan to analyze the evolution of forest - a case study of Krušné hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2011Weinert R. Biologie a ekologie rodu prstnatec (Dactylorhiza). [Biology and ecology of the genus Dactylorhiza.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2011Hečková M. Hodnocení krajinného rázu správního území města Lokte. [Landscape character assessment of the administrative territory of the city Loket.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Jiří Kupka VŠKP D PDF
 2011Tkadlec E., Bejček V., Flousek J., Šťastný K., Zima J., Hrindová V. & Sedláček F. Populační cykly hraboše mokřadního v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 229 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Matoliaková I. Problematika krajinného rázu Přírodního parku Loučenská hornatina a východní Krušné hory - ohrožení vybudováním přečerpávací elektrárny u Meziboří v Šumném dole.. [Problems of landscape characters in the Natural park Loučenská uplands and the Eastern Ore Mountains (Krušné hory) - potential threat of the construction of hydro-electric power plants near the Meziboří town in the Šumný valley..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný, konzultant Jaromír Brožík VŠKP D
 2011Pakandl M. Průtah vodouše bahenního (Tringa glareola) územím České republiky. – Vanellus 6: 38 -41. Časopis D PDF
 2011Svoboda Z. Přírodopisné motivy na českých komunálních vlajkách a praporech III. Ptáci. – Živa 59(3): 145 -148. Časopis D PDF
 2011Tomášek V., Rajnyšová R., Gdulová K. & Hýlová A. Reakce populací modelových skupin obratlovců na imisemi postižené oblasti Krušných hor. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 232 -233. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Krosová K. Revitalizace rašeliniště Cínovec. [The revitalization of Cínovec peatbog.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2011Bláha L. Rozvoj cykloturistiky v severozápadní části Krušných hor a její vliv na životní prostředí. [Development of bike-tourism in north-west part of Krušné hory and its impact on environment.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Vl. Zdražil, Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2011Weinlichová M. Stará ekologická zátěž poddolování Horního Slavkova a její rizika pro životní prostředí.. [Contaminated undermining at Horní Slavkov and environmental risks..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Karel Škvor VŠKP D PDF
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Zimmermann K., Junker M., Konvička M. & Schmidt T. Struktura západočeské metapopulace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) - kombinace zpětných odchytů a genetického přístupu. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 257 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kouba M. & Šťastný K. Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v sezóně 2010. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 115 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Janoška M. Utajené vodopády Krušných hor. – Naše příroda 2011( 3): Časopis D PDF
 2011Douda F. Vegetace Krušnohorských rašelinišť. [Vegetation of Krušné Mountains peat bogs.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2011Viktora L. Vlha na postupu. – Ptačí svět 18(2): 9. Časopis D Celé číslo
 2011Miklas B. & Haisová M. Vliv způsobu a stáří rekultivace ploch po povrchové těžbě na biodiverzitu drobných zemních savců. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 147 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Med J. Vzpomínky. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/1: 18 -20. Časopis D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Tlustý V. Bříza jako meliorační a zpevňující dřevina v hospodaření LS Litvínov. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 8 -9. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Pěnička L. Bříza jedna ze základních dřevin PND na náhorní plošině Krušných hor. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 10 -15. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Tomášek V., Kouba M., Šťastný K., Zárybnická M. & Zárybnický J. Časoprostorová aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 223 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kouba M. Domovské okrsky sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných hor. [Home ranges of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in polluted areas of the Krušné hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2010Čerňanský A. & Bauer A. M. Euleptes gallica Müller (Squamata: Gekkota: Sphaerodactylidae) from the Lower Miocene of North-West Bohemia, Czech Republic. – Folia Zool. 59(4): 323 -328. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. – Vanellus 5: 22 -28. Časopis D PDF
 2010Pešková V., Soukup F., Liška J. & Knížek M. Choroby a škůdci břízy. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 21 -23. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Lojík K. Katastr nemovitostí, historie a současnost regionu Strakonic a okolí. [Land registry, history and present of Strakonice city and surroundings.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Skála VŠKP D
 2010  Lesy Krušných hor v příštích letech čeká obnova. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-07-20: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Med J. Měsíc v zimě. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2010/6: 8. Časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. – Český les - Příroda a historie 7-8: 40 -42. Časopis D Celé číslo
 2010  Obnovujeme rašeliniště v Krušných horách – Lesu zdar 2010(10): 7 -8. Časopis D Celé číslo
 2010Všetečková J. Ochrana krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. [Landscape character protection in CHKO Slavkovský les.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Zuzana Skřivanová VŠKP D
 2010Kilbová V. Ochrana rašelinišť v Krušných horách. [Protection of bogs in Krušné hory.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D
 2010Rajnyšová R. & Košnář A. Population development of the red deer (Cervus elaphus) in Krušné hory Mts. . – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 179 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kilb A. Porovnání dendrometrických charakteristik kmenů Picea pungens a Picea abies rostoucích v oblasti Krušných hor. [Comparison of stem characteristics of Picea pungens and Picea abies in region Krušné hory.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Vilém Urbánek VŠKP D
 2010Šreková D. Potenciál větrných elektráren, jeho využití versus ochrana stanovišť a lidského zdraví v Krušných horách. [Wind power station potential it´s usage versus habitats conservation and public health at Krušné hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D PDF
 2010Vopálka P. Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus L.) v imisních oblastech Krušných hor. [Feeding ecology of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in polluted areas of the Krušné hory.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2010Davidová L. Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. [Feeding ecology of Tengmalmś Owl (Aegolius funereus) in the Krušné hory Mts.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D
 2010Vacek J. Projekt vyhlášení oblasti chovu jelena evropského (Cervus elephus) v Krušných horách. [Project "Declaration of Red Deer Management Region in Krušné hory Mts".] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D
 2010Hýlová A., Hanel J., Šťastný K. & Popelka J. Protipredační ochrana hnízdních budek sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v letech 2006-2009. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 93 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Pikešová A. Pták roku 2009 pod Krušnými horami. – Kominíček 11: 20. Časopis D Celé číslo
 2010Zárybnická M. & Šťastný K. Struktura potravy sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách: porovnání dvou metodických přístupů. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 245 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010  Šindelová je obklopena krásnou přírodou – Lesu zdar 2010(11): 10. Časopis D Celé číslo
123456789
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348