Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123456789
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Bušek O. Hnízdění orla křiklavého v severozápadních Čechách. – Ptačí svět 21(2): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Volf O. Jak se daří tetřívkům v Krušných horách. – Ptačí svět 21(4): 16. Časopis D Celé číslo
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. – Nika 35(Květen 2014): 10 -13. Časopis D PDF
 2014Matějů J., Zavadil V., Tájek P., Musilová R. & Melichar V. Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje. 133 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. 978-80-88017-11-0 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Michálek J. Památné stromy Karlovarského kraje. 2. aktualizované vydání. 96 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. ISBN 978-80-88017-10-3 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Plesník J. Příroda pod pásy tanků. Vojenské výcvikové prostory, znovuobjevené přírodní ráje, zpustošení prostředí nebo ideální místo pro hospodářský rozvoj? – Nika 35(Květen 2014): 16 -20. Časopis D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satelitní telemetrie chřástala polního. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. & Suda J. Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of Galium valdepilosum in central Europe. [Ekogeografická diferenciace cytotypů Galium valdepilosum ve střední Evropě.] – Preslia 86(2): 155 -178. Časopis D Open Access PDF
 2014Vacek O. Vojenské výcvikové prostory a ochrana přírody. – Nika 35(Květen 2014): 14 -15. Časopis D PDF
 2013Brabec J. Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu. [Gentians III. Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana – a Species of Border Areas and Moist Habitats.] – Živa 61(5): 206 -209. Časopis D PDF
 2013Ježek M., Dvořák S., Macháček Z., Kušta T. Jak se žije jelenům sika v České republice? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 98 -99. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013AOPK ČR Naučné stezky v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. 17 stran. AOPK ČR; Správa CHKO Slavkovský les. Informační brožura D PDF
 2013Šifner F. Poznámky k druhovému složení čeledi Scathophagidae (Diptera) západní části Severočeské hnědouhelné pánve (Česká republika). [Notes on species composition of the family Scathophagidae (Diptera) in the western part of the North Bohemian brown coal basin (Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 57 -65. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Křivánek J. Sanitární odstřel. – Myslivost 2013( 8): 60 -61. Časopis D
 2013AOPK ČR Slavkovský les chráněná krajinná oblast. 2 strany. AOPK ČR; Správa CHKO Slavkovský les. Skládačka D PDF
 2013Suda J. Unikáty české flóry. Poznejte naše endemity - rostliny, které nikde jinde nenajdete. – Přirodovědci.cz 2013(2): 16 -17. Časopis D PDF
 2013Lepková B., Horčičková E., Vojta J. Výzkum působení volně žijících kopytníků v opuštěné krajině. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 140 -141. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Motyčková H. & Motyčka V. Za našimi nejmladšími sopkami. – Naše příroda 2013( 4): Časopis D PDF
 2013Janoška M. Za novou sopečnou minulostí Doupovských hor. – Naše příroda 2013( 1): Časopis D PDF
 2013Goliáš V. Zdraví z bažin. Geologové pátrají po radioaktivních pramenech. – Přirodovědci.cz 2013(3): 8. Časopis D PDF
 2013Falteisek L. Život v temných hlubinách. Jak mikroskopičtí horníci pomáhají dobývat nerostné bohatství. – Přirodovědci.cz 2013(4): 20 -21. Časopis D PDF
 2012Minaříková J. Analýza environmentální politiky obce Jenišov u Karlových Varů v zájmu ochrany životního prostředí. [Analysis of the environmental policy community Jenisov in Carlsbad in order to protect the environment.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Bušek O. Hnízdní výskyt orla křiklavého (Aquila pomarina) ve Slavkovském lese a další pozorování v hnízdní době v jihozápadních Čechách. [Brutvorkommen des Schreiadlers (Aquila pomarina) im Kaiserwald und weitere Beobachtungen in der Brutzeit in Südwestböhmen.] – Sluka 8: 99 -104. Časopis D
 2012Magna T. & Rapprich V. Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [The lithium isotope composition of volcanic sequences of the Český ráj region and Doupovské hory Mts.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 10 -11. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Horčičková E. & Vojta J. Jeleni v Doupovských horách z pohledu botaniků. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 44 . strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Macháček Z. Kam až chodí jeleni z Doupovských hor. – Myslivost 2012(11): 8 -10. Časopis D PDF
 2012Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Kam na výlet - Rakovník a okolí. 3 strany. Měs. ú. Rakovník. Internet D PDF
 2012Kasina J. Koordinační rada a slavnosti myslivců Karlovarského kraje. – Myslivost 2012( 6): 93. Časopis D PDF
 2012Kubelková I. Mapování invazních taxonů rodu křídlatka (Fallopia) ve Slavkovském lese. [Mapping of invasive knotweeds (Fallopia) in Slavkovský les.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Habart P. Návrh managementu environmentálně šetrného rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území Svazku obcí Doupovské hory. [Proposal for development of environmentally sound tourism development in the area of interest Doupov Association of municipalities in the mountains.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Kuneš J. Plánovaná výstavba Krušnohorského golfového areálu na Božím Daru. [The planned construction of the Ore Mountains golf course in Boží Dar, Krušné hory.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Miroslav Martiš VŠKP D PDF
 2012Bejček V., Tejrovský V. & Šťastný K. Populační trendy tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Krušných a Doupovských horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 13 -17. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Blehová J. Posouzení úspěšnosti revitalizace veřejného prostoru . [A critique of revitalized public space.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2012Hallfahrt T. Prokázané hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser) na Ohři u Karlových Varů. [Brutnachweis des Gänsesägers (Mergus merganser) auf der Eger bei Karlsbad.] – Sluka 8: 105 -108. Časopis D
 2012Kaasová K. Sika japonský na Doupovsku – odborný seminář. – Myslivost 2012( 7): 88 -89. Časopis D
 2012Dvořák S. Telemetrické sledování siky japonského (Cervus nippon nippon) v honitbě Hradiště Doupovské hory. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 49 -54. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Ptáčková J. Vegetace Božídarských rašelinišť. [Vegetation of Boží Dar bogs.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Mikšík I. Vodní ptactvo rybniční soustavy Hájek u Ostrova nad Ohří v letech 1977 a 1978. [Water bird species of Hájek Pond complex near ostrov nad Ohří in the years 1977 and 1978.] – Sluka 8: 7 -46. Časopis D
 2012Řeháková P. Vyhodnocení účinnosti kořenových čistíren v České republice. [Evaluation of treatment efficiency of constructed wetlands in the Czech Republic .] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Fous A. Vývoj a funkce vybraných krajinných segmentů (BC Čapí hnízdo, významný krajinný prvek Na staré šachtě, lom Podlesí III). [The function and landscape changes of the selected landscape segments (BC Čapí hnízdo, VKP Na staré šachtě, lom Podlesí III)..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Jan Plesník VŠKP D PDF
 2012Macháček Z., Dvořák S. & Ježek M. Výzkum prostorové aktivity jelena lesního (Cervus elaphus) v Doupovských horách. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 55 -58. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Rajnyšová R. & Bejček V. Zjišťování hustoty populace jelena siky (Cervus nippon nippon) a jelena evropského (Cervus elaphus) v oblasti Doupovských hor (vojenský Újezd Hradiště). – In: Sika japonský. Sb. referátů, 39 -43. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Růžička J. Brouci (Coleoptera) v norách sysla obecného (Spermophilus citellus) v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 191 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šumpich J. Buterflies and moths (Lepidoptera) of the Blanice National Nature Monument (Bohemian Forest, Czech Republic). – Silva Gabreta 17(2-3): 83 -132. strama. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Rajnyšová R. & Košnář A. Dlouhodobé populační trendy spárkaté zvěře v oblastech s rozdílným prostředím - předběžné výsledky. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 185 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Chábera M. Katastr nemovitostí, historie a současnost regionu Karlovy Vary a okolí. [Land registry, history and present of Karlovy Vary city and surroundings.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Skála VŠKP D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Zimmermann K., Junker M., Konvička M. & Schmidt T. Struktura západočeské metapopulace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) - kombinace zpětných odchytů a genetického přístupu. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 257 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Dvořák S., Macháček Z. & Ježek M. Telemetrické sledování jelena siky a jelena lesního v Doupovských horách - předběžné výsledky. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 57 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Najman P. Tip na výlet: Na procházku po Naučné stezce Vlčí jámy. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-01-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Houšková P. Urbanistické posouzení veřejných prostranství a jejich vybavení v perspektivě města Ostrov. [Urban Assessment quality of public space, case study Ostrov municipality.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2011E. Horčičková & J. Vojta Využití fotopastí při kvantifikaci dat o chování volně žijících kopytníků. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 90 -91. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Fořtová E. Analýza lesnické rekultivace na výsypce Podlesí. [Analysis of forest reclamation on the spoil bank Podlesí.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2010Pavlík P. Blatenští čapí otužilci. – Ptačí svět 17(1): 9. Časopis D Celé číslo
 2010Kyzlík P. Bříza. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 24 -26. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Matějů J. Doupovské hory. [The Doupovské hory/Doupov Hills.] – Ochrana přírody 65(4): 2 -6. Časopis D PDF
 2010Kopál J. Dynamika krajinných změn vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách - literární rešerše k tématu. [Dynamics of landscape changes in the military district of Doupovské hory - literature research.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D
 2010Čerňanský A. & Bauer A. M. Euleptes gallica Müller (Squamata: Gekkota: Sphaerodactylidae) from the Lower Miocene of North-West Bohemia, Czech Republic. – Folia Zool. 59(4): 323 -328. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2010Horáková M. Festival ptactva v Chodově u Karlových Varů v roce 2010. – Columba 16(2): 28. Časopis D
 2010Strnková T. Hodnocení a ochrana pozitivních hodnot krajinného rázu území k.ú. Ouběnice u Votic v přírodním parku Džbány - Žebrák. [Preventive Landscape character assessment of the region Ouběnice u Votic in Nature park Džbány - Žebrák.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2010  Hornoblatenské lesy pozměnila dávná historie – Lesu zdar 2010(11): 9 -10. Časopis D Celé číslo
 2010Volf T. Hybridizace siky (Cervus nippon) na Karlovarsku. [Hybridization of the sika deer (Cervus nippon) in Karlovy Vary region (W Bohemia, Czech Republic).] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2010Med J. Měsíc v zimě. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2010/6: 8. Časopis D PDF
 2010Kříž A. Možnosti energetického využití biomasy - bioplynová stanice Žlutice. [Use of biomass energy options - biogas plant Žlutice.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Všetečková J. Ochrana krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. [Landscape character protection in CHKO Slavkovský les.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Zuzana Skřivanová VŠKP D
 2010Vojta J., Kopecký M., Drhovská L. Opuštěná krajina Doupovských hor. – Živa 58(2): 70 -72. Časopis D PDF
 2010Koutecká I. Ověření provozních podmínek v karlovarské porcelánce Thun a. s. v rozsahu požadavků EMAS. [Verification of operational conditions in the porcelain copany Thun a.s. within the framework EMAS.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D
 2010Horáková M. Pozorování zimujících špačků obecných (Sturnus vulgaris) v Chodově u Karlových Varů. – Columba 16(1): 18. Časopis D
 2010Kabeš A. Produktivita práce malých vyvážecích traktorů v regionálních lesích Žluticka. [Working productivity of small forwarders in region Žlutice.] Bakalářská práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Jiří Dvořák VŠKP D
 2010Dvořák S. Prostorová aktivita siky japonského (Cervus n. nippon) v honitbě VLS ČR s.p., divize Karlovy Vary. [Space activity of the sika deer (Cervus n. nippon) in the hunting ground of VLS CR, Karlovy Vary, western Bohemia, Czech Republic.] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2010Křivánek J. První zlatá trofej jelena evropského z honitby Hradiště, divize Karlovy Vary VLS ČR, s. p. – Myslivost 2010( 3): 50 -53. Časopis D PDF
 2010Syrovátka M. Rozbor větrné kalamity na části LHC Škola Žlutice. [Analyze of windthrow disaster in the management-plan area Škola Žlutice.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2010Redakce Tip na výlet: Prácheňsko jako na dlani. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-08-26: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Redakce Tip na výlet: Už jste prošli naučnou stezku Vlčí jámy? – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-07-29: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Najman P. Vlčí jámy patří k minulosti Šumavy. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-03-30: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Vopalecká B. Vliv stanovištních podmínek a melioračních opatření na růst, produkci a vitalitu lesních porostů v oblasti LS Horní Blatná. [Impact of site conditions and ameliorative measures on growth, production and vitality of forest stands at the territory of Forest District Horní Blatná.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2010Josefiková P. Vyhodnocení dlouhodobého provozu kořenové čistírny Jimlíkov. [Constructed wetland Jimlíkov - evaluation of its long-term performance.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D
 2010Zapletal M. Výroba a prodej palivového dříví u Lázeňských lesů Karlovy Vary. [The production and distribution of fuelwood in spa forests of Karlovy Vary.] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Roman Sloup VŠKP D
 2010Blažková P., Rus I. & Tájek P. Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) vybraných lokalit CHKO Slavkovský les. [The results of faunistic research of the dragonflies (Odonata) of selected lokalities in the Protected Landscape Area Slavkovský les (West Bohemia).] – In: Aleš Dolný (ed.), Vážky 2010. Sb. ref., 14 -49. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Kothera L. Z letopisů dávných časů jáchymovských lesů. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2010/5: 1 -3. Časopis D PDF
 2010Válková B. Zadání územního plánu Děpoltovice. Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Váchal D. Zhodnocení výsadeb smrku ztepilého po buldozerové přípravě na LS Horní Blatná. [Artificial regeneration of Norway spruce after buldozer preparation on Horni Blatna area.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Ivo Kupka VŠKP D
 2009Prekop F., Klsák J. & Krištuf P. Depot z pozdní doby bronzové v Hroznětíně na Karlovarsku. – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 269 -276. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Resume
 2009Mudrochová M. Ekologie prasete divokého (Sus scropha) a vyhodnocení škod ve vybraných honitbách SZ Čech. [Ecology of Wildboar (Sus scropha) and damages evaluation in chosen hunting grounds in NW Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D
 2009Melichar V. & Krása P. Krušné hory – smutné pohoří. [The Krušné hory/ Ore Mts. – Sad Mountains.] – Ochrana přírody 64(6): 2 -7. Časopis D PDF
 2009Brůna J. Modelování změn krajinného pokryvu v opuštěné krajině s využitím série leteckých snímků. 76 stran,12 barev. obr.,tab.,mapy +1 CD ROM. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jaroslav Vojta VŠKP D
 2009Syrovátková L. Návrat epifytických lišejníků na území Doupovských hor po snížení znečištění ovzduší. 75 stran,7 obr. příl. : obr.,mapy. Diplomová práce. UK FPř KBO. Školitel Ondřej Peksa VŠKP D PDF
123456789
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348