Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234567
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2015Melichar V., Krása P. & Tájek P. Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. 2. vydání 107 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj; AOPK ČR. ISBN 978-80-88017-30-1 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Bušek O. Hnízdění orla křiklavého v severozápadních Čechách. – Ptačí svět 21(2): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Matějů J., Zavadil V., Tájek P., Musilová R. & Melichar V. Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje. 133 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. 978-80-88017-11-0 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Michálek J. Památné stromy Karlovarského kraje. 2. aktualizované vydání. 96 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. ISBN 978-80-88017-10-3 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Rulfová A. Rorýsí školy aneb Rorýs je náš kamarád, rorýse má každý rád. – Ptačí svět 21(2): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Vlček J. & Peške L. Satelitní telemetrie chřástala polního. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. & Suda J. Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of Galium valdepilosum in central Europe. [Ekogeografická diferenciace cytotypů Galium valdepilosum ve střední Evropě.] – Preslia 86(2): 155 -178. Časopis D Open Access PDF
 2013Brabec J. Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu. [Gentians III. Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana – a Species of Border Areas and Moist Habitats.] – Živa 61(5): 206 -209. Časopis D PDF
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013AOPK ČR Naučné stezky v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. 17 stran. AOPK ČR; Správa CHKO Slavkovský les. Informační brožura D PDF
 2013Šifner F. Poznámky k druhovému složení čeledi Scathophagidae (Diptera) západní části Severočeské hnědouhelné pánve (Česká republika). [Notes on species composition of the family Scathophagidae (Diptera) in the western part of the North Bohemian brown coal basin (Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 31: 57 -65. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013AOPK ČR Slavkovský les chráněná krajinná oblast. 2 strany. AOPK ČR; Správa CHKO Slavkovský les. Skládačka D PDF
 2013Motyčková H. & Motyčka V. Soos – místo, kde se zastavil čas. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Suda J. Unikáty české flóry. Poznejte naše endemity - rostliny, které nikde jinde nenajdete. – Přirodovědci.cz 2013(2): 16 -17. Časopis D PDF
 2013Šarman J. XXV. Memoriál Mileny Štěrbové. – Myslivost 2013( 1): 124. Časopis D PDF
 2013Motyčková H. & Motyčka V. Za našimi nejmladšími sopkami. – Naše příroda 2013( 4): Časopis D PDF
 2012Bušek O. Hnízdní výskyt orla křiklavého (Aquila pomarina) ve Slavkovském lese a další pozorování v hnízdní době v jihozápadních Čechách. [Brutvorkommen des Schreiadlers (Aquila pomarina) im Kaiserwald und weitere Beobachtungen in der Brutzeit in Südwestböhmen.] – Sluka 8: 99 -104. Časopis D
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Kubelková I. Mapování invazních taxonů rodu křídlatka (Fallopia) ve Slavkovském lese. [Mapping of invasive knotweeds (Fallopia) in Slavkovský les.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Živná V. Uplatnění místních surovin a netradičních materiálů pro stavby nízkoenergetických domů, oblast Chebska, západní Čechy. [The feasibility study of the use of the locally available raw materials for the low-energy building, area around Cheb, Western Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Sovina, konzultant Jiří Kykal VŠKP D PDF
 2012Havlíček T. Využití map stabilního katastru a historických leteckých snímků pro analýzu změn vodních toků a břehové vegetace v modelové oblasti Nebanicka. [Use of archive maps and aerial photographs for the analysis of changes in water courses and bank vegetation of the Nebanice model area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Pavel Richter VŠKP D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Balínková K. Environmentální audit provozu pískovny Nebanice.. [Environmental audit service Nebanice sand..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Petra Kottová VŠKP D PDF
 2011Skála J., Vácha R. & Čechmánková J. Evaluation of arsenic occurrence in agricultural soils of the Bohemian Forest region. – Silva Gabreta 17(2-3): 55 -67. strama. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 53 -55. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Korelus P. Setkání s orlovcem. – Naše příroda 2011( 1): Časopis D PDF
 2011Zimmermann K., Junker M., Konvička M. & Schmidt T. Struktura západočeské metapopulace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) - kombinace zpětných odchytů a genetického přístupu. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 257 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Čerňanský A. & Bauer A. M. Euleptes gallica Müller (Squamata: Gekkota: Sphaerodactylidae) from the Lower Miocene of North-West Bohemia, Czech Republic. – Folia Zool. 59(4): 323 -328. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Redakce Netopíří noc v Teplé. – Český les - Příroda a historie 7-8: 33. Časopis D Celé číslo
 2010Všetečková J. Ochrana krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. [Landscape character protection in CHKO Slavkovský les.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Zuzana Skřivanová VŠKP D
 2010Hoferica Z. Revitalizace odvodňovací nádrže v LHC "Lesy města Chebu". [The revitalization dewatering pond in forest-management complex "Lesy města Chebu".] Diplomová práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Josef Gross VŠKP D
 2010Ježek J. Stará ekologická zátěž v průmyslovém areálu v obci Prameny u Mariánských Lázní a její rizika pro okolní životní prostředí. [The old ecologic load in the industrial zone of Prameny - Mariánské Lázně area and its risks for surrounding environment.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D
 2010Blažková P., Rus I. & Tájek P. Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) vybraných lokalit CHKO Slavkovský les. [The results of faunistic research of the dragonflies (Odonata) of selected lokalities in the Protected Landscape Area Slavkovský les (West Bohemia).] – In: Aleš Dolný (ed.), Vážky 2010. Sb. ref., 14 -49. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Jamrišková I. Vývoj cestní sítě v k.ú. Oldřichov u Lipové (Karlovarský kraj). [Changes in field road network in the Oldřichov u Lipové study area (Karlovy Vary region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Kovačiková L. Archeozoologická analýza zvířecích kostí z hradů v Chebu, Libé a Starém Hrozňatově. [Archäozoologische Analyse der Tierknochen von den Burgen in Eger (Cheb), Liebenstein (Libá) und Alt Kinsberg (Starý Hrozňatov).] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 277 -300. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Resume
 2009Mudrochová M. Ekologie prasete divokého (Sus scropha) a vyhodnocení škod ve vybraných honitbách SZ Čech. [Ecology of Wildboar (Sus scropha) and damages evaluation in chosen hunting grounds in NW Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D
 2009Schröpfer L. Exkurze Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni na Chebsko v zimě 2009. – Columba 15(1): 23. Časopis D
 2009Knetlová K. Chebská komenda křižovníků s červenou hvězdou za komturství Georga Runnera z Chvalšin (1609-1632). – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 33 -90. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Resume
 2009Wieser S. Milota J. & Bartoš J.: Průvodce po minerálních pramenech II. Minerální prameny Tepelska. – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 355 -356. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Kožíšková H. Návrh liniových porostů ve Slavkovském lese v okolí Ovesných Kladrub. [Project of line corridors in the surrounding of Ovesné Kladruby, Slavkovský les area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Jana Nováková VŠKP D
 2009Joza V. Příspěvek ke květeně severozápadních Čech. [The contribution to the flora of northwestern Bohemia.] – Muzeum a současnost, řada přírodov. 24: 91. Časopis D
 2009Buček A. & Vlčková V. Scénář změn vegetační stupňovitosti na území České republiky: deset let poté. – Ochrana přírody 64(7): Časopis D PDF
 2009Svoboda L. Starý židovský hřbitov v Malé Šitboři. – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 311 -326. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Resume
 2009Halla K. Svatební rituály na Chebsku. – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 7 -31. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Resume
 2009Jonáková J. Světlo a stín je podstata malování. – Myslivost 2009( 2): 36. Časopis D
 2009Řeháček K. Úřady veřejné žaloby v obvodu Zemského soudu v Chebu a jejich personální obsazení v letech 1938-1945. – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 185 -199. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Resume
 2009Černý Z. Ve znamení stříbrné protěže - Sekce Cheb a Chebsko Německo-rakouského alpského spolku. – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 165 -184. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Resume
 2009Brož K. & Rolková J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Soos. – Veronica 23(6): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2009Kopáčková I. Vybrané projevy klimatické změny v Česku. 87 listů,obr. (některé barev.),tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Pretel VŠKP D
 2009Větrovec R. Vývoj zalesňování zemědělských půd na území Slavkovského lesa. [Development of agricultural land afforestation in the Slavkovský les territory.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Vilém Podrázský VŠKP D
 2009Truhlářová T. Způsoby rekultivace výsypek po povrchové těžbě hnědého uhlí v SZ Čechách. [Metods of reclamations of spoil banks after surface brown coal mining in NW Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Vladimír Bejček VŠKP D
 2009Rauchová J., Suda J. Zvonek jemný - přehlížená vzácnost naší květeny. – Živa 57(4): 160 -162. Časopis D PDF
 2008Koudelková A. Boháč Jaromír: Cheb, Cheb 2007. – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 387. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Řeháček K. Dolní Žandov v prvních letech po skončení války (1945-1948). [Untersandau (Dolní Žandov) in den ersten Nachkriegsjahren (1945-1948).] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 221 -236. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Honců M. & Roztočil O. Faunistické nálezy vážek (Odonata) z exkurzí IX. celostátního setkání odonatologů na Chebsku 2006. [Faunistic records of dragonflies (Odonata) from the excursions of the IXth odonatological meeting in Chebsko region (2006).] – In: Lubomír Hanel (ed.), Vážky 2008. Sb. ref., 103 -112. strana. Řada: Sb. Vážky-semináře odonatologů Sborník z konference-referáty D
 2008Hlinomaz M. Gerhard Lehrberger und Stephanie Gillhuber (Hrsg.), TEPLÁ - TRACHYT Herkunft, Verwendung, Verwitterung und Konservierung in der Klosteranlage von Teplá in Westböhmen. Münchner Geol. Hefte, Paperbackversion, München 1997, 261 str. [Původ, použití, zvětrávání a konzervování v areálu Kláštera Teplá v západních Čechách.] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 386. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Vopalecká B. Historický přehled myslivosti v podmínkách Slavkovského lesa. [Historical overview of game management in conditions of the Slavkovský forest.] 83 stran. Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Miloslav Vach VŠKP D PDF
 2008Olbert P. Husa běločelá (Anser albifrons) na Tepelsku. – Columba 14(1): 18. Časopis D
 2008Kortus O. Cheb a okolí za saského vpádu v letech 1631 a 1632. [Eger und Umgebung während des sächsischen Einfalls.] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 95 -122. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Černý Z. Chebská pamětní síň aneb Kamenná Píseň o Nibelunzích. [Die Egerer Gedenkhalle oder auch das Steinerne Lied von Nibelungen.] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 191 -219. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Halla K. Jaromír Boháč, Roman Salamanczuk: Zmizelé Chebsko - Das verschwundene Egerland, Cheb / Eger 2007. – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 388. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Řepa P. Kvantitativní mapování ptactva v Slavkovském lese skončilo. – Columba 14(1): 11. Časopis D
 2008Šebesta P. Nálezy hallských feniků v historickém Chebsku. [Funde der Haller Pfennige im historischen Egerland.] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 341 -344. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Honců M. Podzimní odlet jeřába popelavého z Českolipska. – Kominíček 7: 10 -11. Časopis D Celé číslo
 2008Havlíček J. Vývoj zastoupení jedle bělokoré na Mariánskolázeňsku. [Silver fir in the Mariánské Lázně region.] 45 stran. Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Vladimír Janeček VŠKP D PDF
 2008Nováková B. Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku. – Ochrana přírody 63( 2): 24 -25. Časopis D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Jurčík L. Zbyněk Černý, Tomáš Dostál: Bolest v kameni. Pomníky vojákům chebských jednotek padlým v první světové válce, Cheb 2007. – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 381. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Svoboda L. Židovský hřbitov v Poutnově. [Der Judenfriedhof in Patten (Poutnov).] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 141 -158. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Kadera J. Borovice blatka, opomíjená dřevina Českého lesa. – Český les - Příroda a historie 2: 26 -27. Časopis D Celé číslo
 2007Schröpfer L. Hnízdní rozšíření a početnost racka chechtavého (Larus ridibundus) v západních Čechách v letech 2004 a 2005. [Brutverbreitung und Häufigkeit der Lachmöwe (Larus ridibundus) in Westböhmen in den Jahren 2004 und 2005.] – Erica 14: 79 -85. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Janda T. Hospodaření se zvěří jelena siky v honitbách LČR, s. p. – LZ Kladská. – Myslivost 2007(11): 14. Časopis D PDF
 2007Lumpe P. Jarní schůze Skupiny pro výzkum a ochranu jeřába popelavého v ČR. – Kominíček 6: 9 -10. Časopis D Celé číslo
 2007Řepa P Kvantitativní mapování hnízdícího ptactva CHKO Slavkovský les. [Quantitative Kartierung der Brutvogelwelt im Landschaftsschutzgebiet Slavkovský les (Kaiserwald), Westböhmen.] – Sluka 4: 31 -43. Časopis D
 2007Pohunek J. Lomy Amerika – etnografie Země nikoho. – Český kras XXXIII: 44 -55. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007Trégler M. O nálezech některých vzácných hub v Českém lese. – Český les - Příroda a historie 2: 23 -24. Časopis D Celé číslo
 2007Řepa P. Početnost výra velkého (Bubo bubo), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a sýce rousného (Aegolius funereus) ve Slavkovském lese. [Numbers of Eagle Owl (Bubo bubo), Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) and Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in Slavkovský les Protected Area.] – Otus 4: 33 -34. Časopis D
 2007Řepa P. Poslední rok mapování ptáků Slavkovského lesa. – Columba 13(1): 10 -12. Časopis D PDF
 2007Jelínek M. Projekt CES v České republice v roce 2006. – Kroužkovatel 3: 7 -11. Časopis D Celé číslo
 2007Fenclová I. Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť. [Contribution to knowledge of spiders of Kladské rašeliniště.] – Erica 14: 65 -69. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007Řepa P. Skřivan lesní v CHKO Slavkovský les. – Arnika 2007(2): 31 -33. Časopis D Celé číslo
 2007Neudert J. Studie migrační prostupnosti na Teplé. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. VŠKP D
 2007Hlávka J. Tip na výlet: Zámečky Haimhausenů na Broumovsku. – Český les - Příroda a historie 2: 36 -37. Časopis D Celé číslo
 2007Kadera J. Tiše k nám hovoří..., aneb lesní velikáni Českého lesa - Smrky. – Český les - Příroda a historie 3: 28 -31. Časopis D Celé číslo
 2007Řepa P. Výskyt supa bělohlavého (Gyps fulvus) ve Slavkovském lese v roce 2006. [Occurence of Griffon Vulture (Gyps fulvus) in Slavkovský les Protected Area in 2006.] – Otus 4: 35. Časopis D
 2007Tájek P. Známé neznámé hadce Slavkovského lesa. – Živa 55(2): 59 -61. Časopis D PDF
 2006Řeháček K. Bachtrogové z Dolního Žandova a jejich osudy během války a po jejím skončení. – Sb. Chebského muzea 15: 309 -313. Sborník vlastivědný D
 2006Burachovič S. Beran P., Vít j.: Historie a současnost podnikání na Chebsku a Ašsku. Edice městské knihy, Žehušice 2006, 143 str. – Sb. Chebského muzea 15: 328. Sborník vlastivědný D
 2006Bäumlová M. Buchtele Z., Švandrlík R.: Tři Sekery v historii a dnes. Mariánské Lázně 2006, 322 str. + obr. příl. – Sb. Chebského muzea 15: 323 -327. Sborník vlastivědný D
 2006Sklenička P. Cenné biotopy hnědouhelných výsypek severozápadních Čech. Ústecký kraj 35 -37. strana. D PDF
 2006Tájek P. Flóra a vegetace lokality Podhorní slatě. – Sb. Chebského muzea 15: 236 -251. Sborník vlastivědný D
 2006Procházka L. Fotodokumentace vesnické hrázděné architektury ze sbírek Krajského muzea Cheb II. – Sb. Chebského muzea 15: 274 -277. Sborník vlastivědný D
 2006Matějíček L. Historie vzniku prvního chebského letiště. – Sb. Chebského muzea 15: 119 -134. Sborník vlastivědný D
 2006Martínek K. & Martínková E. Chráněná území na Chebsku, Přírodní rezervace „Ztracený rybník“. – Sb. Chebského muzea 15: 185 -199. Sborník vlastivědný D
1234567
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348