Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910...
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Bušek O. Hnízdění orla křiklavého v severozápadních Čechách. – Ptačí svět 21(2): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Machač K. Mírná zima přispěla k zajímavým pozorováním. – Ptačí svět 21(2): 2. Časopis D Celé číslo
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Michálek J. Památné stromy Karlovarského kraje. 2. aktualizované vydání. 96 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. ISBN 978-80-88017-10-3 Informační brožura D Obálka a obsah
 2014Vlček J. & Peške L. Satelitní telemetrie chřástala polního. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. & Suda J. Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of Galium valdepilosum in central Europe. [Ekogeografická diferenciace cytotypů Galium valdepilosum ve střední Evropě.] – Preslia 86(2): 155 -178. Časopis D Open Access PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Pešek P., Leština D., Vlach P., Fišer D., Martin P., Kozák P., Petrusek A. Genetická diverzita raka kamenáče v povodí Labe: dvojí původ českých populací. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 173 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Brabec J. Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu. [Gentians III. Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana – a Species of Border Areas and Moist Habitats.] – Živa 61(5): 206 -209. Časopis D PDF
 2013Šimůnková K., Vorel A. Je rychlost růstu populace bobra evropského konstantní? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 227 -228. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013AOPK ČR Naučné stezky v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. 17 stran. AOPK ČR; Správa CHKO Slavkovský les. Informační brožura D PDF
 2013AOPK ČR Slavkovský les chráněná krajinná oblast. 2 strany. AOPK ČR; Správa CHKO Slavkovský les. Skládačka D PDF
 2013Suda J. Unikáty české flóry. Poznejte naše endemity - rostliny, které nikde jinde nenajdete. – Přirodovědci.cz 2013(2): 16 -17. Časopis D PDF
 2013Diblíková L., Pipek P., Svoboda J., Vermouzek Z., Telenský T., Procházka P., Petrusek A., Petrusková T. Záhada strnadích dialektů. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 52 -53. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Růžek P. 20 let (1992-2011) sledování čápa černého (Ciconia nigra) v západních Čechách. [20 Jahre (1992-2011) Beobachtungen von Schwarzstörchen (Ciconia nigra) in Westböhemn.] – Sluka 8: 73 -86. Časopis D
 2012Valenta J. Analýza užívání krajiny v územích ovlivněných vysídlením obyvatel na Plzeňsku. [Landuse change analysis in areas affected by expulsion of former inhabitants from Plzeň region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ivana Kašparová VŠKP D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Orgoníková K. Ekologická zranitelnost rekultivovaných území po těžbě - Teplicko, Ústecko. [Ecological vulnerability of the Teplice and Ústí reclaimed area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2012Novotný M. Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Geophysical indications of buried Variscan intrusions and their role in the swarm seismicity of the West Bohemia.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 12 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Bušek O. Hnízdní výskyt orla křiklavého (Aquila pomarina) ve Slavkovském lese a další pozorování v hnízdní době v jihozápadních Čechách. [Brutvorkommen des Schreiadlers (Aquila pomarina) im Kaiserwald und weitere Beobachtungen in der Brutzeit in Südwestböhmen.] – Sluka 8: 99 -104. Časopis D
 2012Duda P. Hornové skupiny v českých orchestrech. Severočeská filharmonie Teplice. – Myslivost 2012( 2): 102. Časopis D
 2012Kubelková I. Mapování invazních taxonů rodu křídlatka (Fallopia) ve Slavkovském lese. [Mapping of invasive knotweeds (Fallopia) in Slavkovský les.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Málková P., Marhoul P., Mikoláš M. & Vermouzek Z. Tetřev hlušec - Pták roku 2012- 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2012 Informační brožura D PDF
 2012Stratil R. Význam venkovského mikroregionu svazku obcí Konstantinolázeňsko pro ochrany přírody a krajiny v zájmovém území.. [The importance of micro-volume rural communities Konstantinolázeňsko for nature conservation and landscape in the area of interest..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2011Šimůnek V. Analýza procesu environmentální politiky podniku AGC Flat Glass Czech a.s., v Teplicích. [Analysis of the process of environmental policy business AGC Flat Glass and United, in Teplice.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Vl. Zdražil VŠKP D PDF
 2011Wondraková P. Katastr nemovitostí, historie a současnost Teplic a okolí. [Land registry, history and present of Teplice city and surroundings.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Skála VŠKP D PDF
 2011Korbelová J., Vorel A., Kadlecová H., Hamšíková L., Válková L. & Maloň J. Kdy chodí bobři do práce? ... aneb změny v jejich aktivitě v průběhu roku. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 109 -110. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Marešová E. Modelování úpravy toku pro zatraktivnění stanoviště pro bobra evropského. [Modelling of river habitat for the attraction of the European beaver.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý, konzultant Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2011Patzenhauerová H., Spisar O., Bryja J. Perlorodka říční – mlž na rozcestí. – Živa 59(2): 80 -81. Časopis D PDF
 2011Čech J. Pohár Českého lesa v dosledech. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5: 4. Časopis D
 2011Kment P. & Kejval Z. První příspěvek k fauně ploštic (Hemiptera: Heteroptera) Českého lesa. [First contribution to the true bug fauna (Hemiptera: Heteroptera) of the Český les Mts..] – Klapalekiana 47(1-2): 29 -53. Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Kušta T., Ježek J. & Keken Z. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 125 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Zimmermann K., Junker M., Konvička M. & Schmidt T. Struktura západočeské metapopulace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) - kombinace zpětných odchytů a genetického přístupu. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 257 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Přibáň K. Tip na výlet: Na procházku krajinou Horšovského Týna. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-05-24: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Redakce Tip na výlet: Na výlet do skanzenu ve Stříbře. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-04-26: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Redakce Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy. – Veronica 25(3): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2011Anonym Výsledky hospodaření Lesů ČR v Plzeňském kraji za rok 2010. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-01-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Pittnerová E. Analýza aktuálního stavu Kateřinského potoka v Chráněné krajinné oblasti Český les. [Assessment of the current condition of Kateřinský brook in the Český les Protected Landscape Area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Alena Wranová VŠKP D
 2010Šedivý M. Analýza datových zdrojů pro návrh zón ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Český les. [Source data analysis for designing zones of nature conservation in the Protected Landscape Area Český les.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2010Šimůnková M. Analýza vývoje krajiny Teplicka. [The development of landscape structure in the Teplice region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2010Lidický V. Co má zima společného s lesními cestami? – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-02-02: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta 16(1): 1 -11. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Vorel A., Cehláriková P., Korbelová J., Korbel J., Válková L., Hamšíková L. & Maloň J. Dlouhodobý vývoj bobra evropského v Českém lese. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 235 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Ešnerová J., Mánek J. & Kolář R. Genetic diversity of five populations of European silver fir in the Bohemian Forest. [Genetická diverzita pěti populací jedle bělokoré v oblasti Šumavy.] – Silva Gabreta 16(1): 33 -41. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Redakce Chcete vidět bobry? Máte šanci na nové naučné stezce v Českém lese! – Český les - Příroda a historie 7-8: 63 -64. Časopis D Celé číslo
 2010Anonym Jaro na Lesní správě Domažlice. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-04-27: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Křivánek J. Jelen sika evropský – plíživé nebezpečí genofondu jelena evropského. Zvoní jelení zvěři v západních Čechách umíráček? – Myslivost 2010( 8): 10 -14. Časopis D PDF
 2010Redakce Koho ve dne nepotkáte... – Český les - Příroda a historie 7-8: 39. Časopis D Celé číslo
 2010Kůs E. Krajina jako memento dějin. – Český les - Příroda a historie 7-8: 4 -7. Časopis D Celé číslo
 2010Řepa P. Kukačka obecná - pták roku 2010 v okrese Tachov. – Český les - Příroda a historie 7-8: 45 -49. Časopis D Celé číslo
 2010Hlávka J. Mlýn na modré barvy v Železné. – Český les - Příroda a historie 7-8: 23 -28. Časopis D Celé číslo
 2010Bezděčka P. & Bezděčková K. Mravenec podhorní (Formica lugubris) v Českém lese. – Český les - Příroda a historie 7-8: 43 -44. Časopis D Celé číslo
 2010Lang P. Na Vlčí horu za odpočinkem i poznáním. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-10-07: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Dvořák L. Notes on soldier beetles (Coleoptera: Cantharidae) of montane forest in southern part of the Bohemian Forest, Czech Republic. – Silva Gabreta 16(1): 27 -31. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. – Český les - Příroda a historie 7-8: 40 -42. Časopis D Celé číslo
 2010Švábek J. Obchod se dřívím u vybraných subjektů v západních Čechách. [Trade with timber at selected companies in West Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Roman Sloup VŠKP D
 2010Švábek J. Obchod se dřívím v oblasti západních Čech. [Timber trade at area west Czech.] Bakalářská práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Josef Gross VŠKP D
 2010Peterka J. Oborní chovy v Plzeňském kraji. [Game Preserves of the Pilsen Region. / Wildgehege der Region Pilsen.] 80 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. ISBN 978-80-260-2051-6 Informační brožura D Abstrakt
 2010Všetečková J. Ochrana krajinného rázu Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. [Landscape character protection in CHKO Slavkovský les.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Zuzana Skřivanová VŠKP D
 2010Poláková A. Početnost populace bobra evropského v Přimdském lese. [Eurasian beaver population size in the Primdsky les Region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Aleš Vorel VŠKP D
 2010Liška M. Podzimní ptactvo na Anenských rybnících. – Český les - Příroda a historie 7-8: 52 -53. Časopis D Celé číslo
 2010Vaněk P. Pokusy o přechod státní hranice v oblasti Českého lesa III. – Český les - Příroda a historie 7-8: 13 -15. Časopis D Celé číslo
 2010Redakce Pozvánka na podzimní členskou schůzi. – Columba 16(2): 36. Časopis D
 2010Makoň K. Pravidelné rekonstrukce a údržby hnízd čápů bílých v roce 2010. – Columba 16(2): 32. Časopis D
 2010Hlávka J. Procházka po naučné stezce v Broumově. – Český les - Příroda a historie 7-8: 59 -61. Časopis D Celé číslo
 2010Lidický V. Přirozená obnova lesa na Lesní správě Přimda. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-09-29: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Faschingbauer P. Reintrodukce tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Českém lese. [Reintroduction of capercaillie in the Český les Mts.(SW Bohemia).] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2010Belotti E., Bufka L., Červený J., Gaibani G. & Šustr P. Role of habitat features in the Eurasian lynx (Lynx lynx) hunting strategy in the Bohemian Forest (Czech Republic). – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 32 -33. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Andrš L. Studie k ověření úrovně vzdělání studentů základních škol v Teplicích v rozsahu aktuálních otázek ochrany přírody a životního prostředí. [Study to verify the level of education of students of primary schools in Teplice in the range of current issues of conservation and the environment.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D
 2010Nečas P. Škody zvěří a následné napadení dřevokaznými houbami na území Správy obecních lesů Chodský Újezd s.r.o. [Game damages and the subsequent attack by the wood-rotting fungi at municipal forests servis Chodský újezd.] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Dana Čížková VŠKP D
 2010Machač K. Vítání ptačího zpěvu v Boru 3. 5. 2009. – Columba 16(1): 6. Časopis D
 2010Redakce Vítání ptačího zpěvu ve Stříbře. – Český les - Příroda a historie 7-8: 30. Časopis D Celé číslo
 2010Anonym Vracíme lesu původní podobu. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-01-19: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Redakce Vysazení památné lípy. – Český les - Příroda a historie 7-8: 49. Časopis D Celé číslo
 2010Porazíková P. Výskyt bobra evropského na Tachovsku a Borsku. [Occurrence of the Eurasian beaver in the Tachov and Bor Regions.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Aleš Vorel VŠKP D
 2010Blažková P., Rus I. & Tájek P. Výsledky faunistického průzkumu vážek (Odonata) vybraných lokalit CHKO Slavkovský les. [The results of faunistic research of the dragonflies (Odonata) of selected lokalities in the Protected Landscape Area Slavkovský les (West Bohemia).] – In: Aleš Dolný (ed.), Vážky 2010. Sb. ref., 14 -49. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Stratil R. Význam venkovského mikroregionu Svazku obcí Konstantinlázeňsko pro ochranu přírody a krajiny zájmového území. [The importance of country microregion of the Confederation of urban areas of Konstantinlázeňsko to nature protection and suburban zones.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D
 2010Vacík R. Výzva ke spolupráci při mapování hnízdního výskytu rorýse obecného (Apus apus) v západních Čechách v roce 2010. – Columba 16(1): 10 -11. Časopis D
 2010Redakce Za poznáním Českého lesa. – Český les - Příroda a historie 7-8: 33. Časopis D Celé číslo
 2010Sladký J. Za vemeníky. – Český les - Příroda a historie 7-8: 34. Časopis D Celé číslo
 2010Makoň K. Zajímavá zpětná hlášení a odečty kroužků z poslední doby. – Columba 16(2): 32 -34. Časopis D
 2010Kadera J. Zaniklá velká dřeva jedlová v Českém lese. – Český les - Příroda a historie 7-8: 54 -56. Časopis D Celé číslo
 2010Vacík R. Zápis z jarní schůze Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni konané dne 20. 2. 2010 v budově Západočeského muzea v Plzni. – Columba 16(2): 25 -26. Časopis D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Schröpfer L. Závěrečná zpráva o činnosti Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni za rok 2009. – Columba 16(1): 2 -4. Časopis D
 2010Beneda S. & Makoň K. Zpráva o hnízdění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2009. – Columba 16(1): 12 -15. Časopis D
 2010  Zveme vás… … na Naučnou stezku Sedmihoří. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-10-07: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Chvátal V. Židovské hřbitovy v Českém lese: Telíce. – Český les - Příroda a historie 7-8: 8 -12. Časopis D Celé číslo
 2009Waldmannová M. Archeologické lokality v mechu a kapradí Českého lesa. – Český les - Příroda a historie 5: 11 -13. Časopis D Celé číslo
 2009Trégler M. Český les – o krajině mimo CHKO. – Český les - Příroda a historie 6: 36 -39. Časopis D Celé číslo
12345678910...
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348