Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Skalník Vít & Martínková Natália Predikce rozšíření vlka v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 177 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Veverka J. Příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) přírodní památky Studánky u Cerhovic. [A contribution to the knowledge of the Lepidopteran fauna of the „Studánky near Cerhovice" Nature Monument.] – Bohemia centralis 33: 233 -242. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2015Beneš K. Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. [Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Křivoklátsko Protected Landscape Area (Central Bohemia).] – Bohemia centralis 33: 143 -173. Časopis D PDF
 2014Juřík J. Masív Brd z jiného pohledu. – Nika 35(Květen 2014): 2. Časopis D PDF
 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. – Nika 35(Květen 2014): 10 -13. Časopis D PDF
 2014Tichai M. Občanské sdružení jako možná alternativa pro patronátní skupiny. – Ptačí svět 21(4): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Valenta V. Střední Brdy V. Brdy kovové. – Nika 35(Květen 2014): 6 -9. Časopis D PDF
 2014Vacek O. Vojenské výcvikové prostory a ochrana přírody. – Nika 35(Květen 2014): 14 -15. Časopis D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2012Valenta J. Analýza užívání krajiny v územích ovlivněných vysídlením obyvatel na Plzeňsku. [Landuse change analysis in areas affected by expulsion of former inhabitants from Plzeň region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ivana Kašparová VŠKP D PDF
 2012Sedláček J. Arcivévoda Ferdinand a pytlák Šolín. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/3: 18 -22. Časopis D
 2012Rohánková K. Genius Loci ve vojenském újezdu Brdy. [Genius Loci in Brdy military training area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2012Redakce IZ Lesní hospodářství LS Křivoklát v kostce. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-08-28: 1. Internetový časopis D
 2012Uhlíř L. Lovečtí psi dvakrát u bývalé Kalouskovy hájenky. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/6: 3. Časopis D
 2012Moulis P. Lovečtí psi ověřovali vlohy v Litohlavech. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/4: 15. Časopis D
 2012Moulis P. Lovečtí psi ověřovali vlohy v Litohlavech. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/4: 15. Časopis D
 2012Uhlíř L. Malí psíci se jako barváři ukázali. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/1: 10. Časopis D PDF
 2012Pudlovský J. Návrh naučné stezky v okolí Mlečic. [The proposal of the nature trail in Mlečice area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Formánek Z. Prostupnost krajiny mezi Brdy a Křivoklátskem pro různé typy organizmů. [Landscape permeability in between Brdy and Krivoklatsko uplands for different types of organisms.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Mottl P. Vyhodnocení sekundární sukcese dřevin na dopadových plochách VVP Brdy. [Evaluation of secondary succession on shooting ranges of military area Brdy Mts. (Czech Republic).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová, konzultant Petr Karlík VŠKP D PDF
 2012Špatenková P. Vývoj krajiny Vojenského újezdu Brdy. [Landscape development of the Brdy military area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová, konzultant Barbora Engstová VŠKP D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2012Moulis P. Zkoušky psů v Ejpovicích. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/6: 15. Časopis D
 2011Moulis P. Honiči soutěžili ve Volduchách. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/5: 3. Časopis D
 2011Správa CHKO Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany. AOPK ČR. Skládačka D PDF
 2011Kalaš P. Jezevčíci opět cvičili na Březině. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4: 13. Časopis D PDF
 2011Uhlíř L. Malá plemena nejen na barvě. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 31. Časopis D
 2011Moulis P. Podzimním zkouškám přálo počasí. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 25. Časopis D
 2011Doležal T. Sledování prvků plánu společných zařízení realizovaných v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese Rychnov nad Kněžnou (Královehradecký kraj). [Plan of collective equipment realized in terms of land consolidation program in the Rychnov nad Kněžnou study area (Hradec Králové region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2011Redakce IZ Tip na výlet: Skryjský Luh odkrývá nejedno tajemství. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-01-25: 1. Internetový časopis D
 2010Zemanová V. Aktualizace a doplnění generelu ÚSES pro k.ú. Podmokly okr. Rokycany v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. [Schedule maintenance of territorial systems of ecological stability in Podmokly cadastral area of Křivoklátsko PLA.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2010Uhlíř L. Brakýři nejen při dosledu černé. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/2: 15. Časopis D
 2010Kalaš P. Jezevčíci cvičili na Břazině. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/4: 4. Časopis D
 2010Kalaš P. Lovečtí psi opět po roce soutěžili na Březině. – Myslivost 2010( 2): 97. Časopis D
 2010Moulis P. Lovečtí psi ověřovali vlohy ve Volduchách. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/4: 3. Časopis D
 2010Uhlíř L. Mezinárodní seminář o spárkaté zvěři. – Myslivost 2010(12): 122. Časopis D
 2010Hájek F. Možnosti zkvalitnění životního prostředí zvěře v honitbě HS Podmokly nad Berounkou. [Chances of repair game enviroment on huntig district Podmokly nad Berounkou.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Lang M. Muzeum Středních Brd ve Strašících - nové obecní muzeum s regionálním posláním. [The Museum of Central Brdy Mts. in Strašíce - a new community museum with regional outreach.] – Český kras XXXVI: 68 -70. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Moulis P. Na lovu kachen. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 5. Časopis D
 2010Peterka J. Oborní chovy v Plzeňském kraji. [Game Preserves of the Pilsen Region. / Wildgehege der Region Pilsen.] 80 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. ISBN 978-80-260-2051-6 Informační brožura D Abstrakt
 2010Moulis P. Ohaři tradičně obsadili Kobylku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/2: 10. Časopis D
 2010Regent D. Tip na výlet: Za historií v Kozelském polesí. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-07-01: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Janoška M. Vodopády v údolí Berounky. – Naše příroda 2010( 4): Časopis D PDF
 2010Záhlava L. Využití rekreačních možností a jejich rozvoj v obcích Bušovice a Dýšina. [The use of the recreational opportunities and development of the villages Bušovice and Dýšina.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Pecha M. Zima: Čas krmítek aneb pomoc ptáčkům. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-02-02: 1. Internetový časopis D
 2010Anonym Znáte naše stromy? Tis červený. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-10-26: 1. Internetový časopis D PDF
 2009Moulis P. Foxteriéři soutěžili o titul. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/5: 11. Časopis D
 2009Hroudová L. Genofond jedle bělokoré na polesí Vlastec (Lesní a rybniční správa Zbiroh). [European silver fir genofund in the Vlastec region.] Diplomová práce. ČZU LF KDŠLD. Vedoucí práce Vladimír Janeček VŠKP D
 2009Pojer F. Hnízdí u nás naši čápi černí? Sledování čápů černých v ČR – nejnovější poznatky. [Do Our Black Storks Nest in Our Country? Black Stork Monitoring in the Czech Republic: the Most Recent Findings.] – Ochrana přírody 64(4): 18 -22. Časopis D PDF
 2009Horáček V., Polák S., Bůžek M., Ziková P., Klik I., Bubrle F., Šampalík F., Kasl J., Heclerová V. & Horáčková J. Lesnické stavby Plzeňského kraje. [Forest Constructions of the Pilsen region. / Waldbauten der Region Pilsen.] 104 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj; Lesy ČR, KŘ Plzeň. ISBN 978-80-254-7014-5 Informační brožura D Abstrakt
 2009Moulis P. Lovečtí psi ověřovali vlohy. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/4: 14. Časopis D
 2009Kaasová K. Potřetí získané lesy. – Myslivost 2009( 6): 50 -53. Časopis D
 2009Havlíčková K. Studie vybraného veřejného prostoru v obci Mýto. [Study of a selected public space in village Mýto.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D
 2009Uhlíř L. Vodní práce na Rychnovsku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/5: 10. Časopis D
 2009Tichai M. Vyhledávání a monitorování doupných stromů na Křivoklátsku. – In: Doupné stromy. Sb. referátů, 7 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Redakce 10 let od katastrofálních povodní na Rychnovsku. – Lesu zdar 2008( 9): 15. Časopis D Celé číslo
 2008Málková J. Flóra a vegetace širšího okolí osady Bukový na Rychnovsku (východní Čechy). [Flora and vegetation of the wider surroundings of the village Bukový in the Rychnov nad Kněžnou area (Eastern Bohemia).] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 15: 163 -194. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Dynybilová P. Interpretace místního dědictví v obci Dobřív. [Interpretation of the local heritage of the village Dobřív.] 69 stran. Diplomová práce. ČZU FLE KSUP. VŠKP D PDF
 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. [Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen.] 47 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. ISBN 978-80-254-6993-4 Informační brožura D Abstrakt
 2008Moulis P. Lovečtí psi ověřovali vlohy ve Štítově. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2008/4: 6. Časopis D PDF
 2008Tichai M. Nové ptačí druhy v IBA Křivoklátsko. – Ptačí svět 15(2): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2008Moulis P. Ochranáři vítali ptačí zpěv v Rokycanech. – Columba 14(2): 24. Časopis D
 2008Moulis P. Ochránci přírody pokořili Žďár. – Lesu zdar 2008( 2): 15. Časopis D Celé číslo
 2008Lesný L. Podzimní zkoušky na Rychnovsku. – Svět myslivosti 9(10): 24. Časopis D
 2008Fedlička J. & Embertová R. Foto: Hůlka P., Prokůpek B., Vápeník L. Průvodce po naučných stezkách Chráněné krajinné oblasti Křivokládska. 31 stran. Správa CHKO Křivoklátsko. ISBN 978-80-87051-42-9 Informační brožura D PDF
 2008Moulis P. Rokycanští ochranáři sledovali opeřence na Berounce. – Columba 14(1): 7. Časopis D
 2008Lesný L. Rychnovské střelecké soutěže. – Svět myslivosti 9(10): 27. Časopis D
 2008Moulis P. Vzácná kachnička mandarinská (Aix galericulata) pozorována v Hrádku na Rokycansku. – Columba 14(2): 38. Časopis D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2007Jindřich O. Mykoflóra PP Kařezské rybníky na Rokycansku v západních Čechách. – Sb. Muz. Dr. B. Horáka Rokycany Suppl.4 Příroda: Sborník vlastivědný D
 2007Volf V. Několik postřehů z probíhajícího výzkumu vlaštovek obecných (Hirundo rustica). – Kroužkovatel 3: 17 -19. Časopis D Celé číslo
 2007Moulis P. Ochranáři vítali ptačí zpěv. – Columba 13(2): 32. Časopis D PDF
 2007Mlíkovský J. Ptactvo Zbirožska v díle Jana Jiráska z roku 1786. [Birds of the Zbiroh region in a 1786 paper by Jan Jirásek.] – Sluka 4: 81 -90. Časopis D
 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. 253 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Monografie D
 2007Nobilisová J. Střevlíkovití (Carabidae) z entomologické sbírky Muzea dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. – Sb. Muz. Dr. B. Horáka Rokycany Suppl.4 Příroda: Sborník vlastivědný D
 2006Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany. Správa CHKO Křivoklátsko. Skládačka D PDF
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Málková J. Kruštík modrofialový (Epipactis purpurata Sm.) na Rychnovsku. [Pipactis purpurata Sm. About Rychnov nad Kněžnou.] – Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice 13: 253 -256. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Michálek J., Lepš V. Uhlík P. Památné stromy Plzeňského kraje. Propagační materiály 48 stran,kreby a foto v textu,. Krajský úřad - Plzeňský kraj. Propagační materiály D
 2006Hrdlička O. Provozní zkušenosti se zachováním genofondu vzácně se vyskytujících lesních dřevin. – In: Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře, 21 -24. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Sedláček O., Fuchs R., Riegert J., Mikeš V., Strnad M., Karlík P., Šklíba J., Poláková S. & Vik L. Ptačí společenstva střelnic ve Vojenském výcvikovém prostoru Jince, střední Brdy. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 23 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. [Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 23 -44. Časopis D PDF
 2005Moulis P. Festival ptactva 2005 v Rokycanech. – Columba 11(2): 5 -6. Časopis D PDF
 2005Moulis P. Hlohovice patřily táborníkům. – Myslivost 2005(11): 63. Časopis D
 2005Kočandrlová E., Pivoňková L. & Vlček J. Přírodní parky Plzeňského kraje. [Nature Parks in Pilsen Region.] 47 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. D
 2005Merklová L., Tichá S. Současný stav a vývoj populace tisu červeného v PR „V Horách“. – Ochrana přírody 60( 6): 179 -182. Časopis D Celé číslo
 2005Moulis P. Velikonoční vycházka rokycanských ochranářů. – Columba 11(2): 10. Časopis D PDF
 2005Moulis P. Vítání ptačího zpěvu 2005 v Rokycanech. – Columba 11(2): 4. Časopis D PDF
 2005Nosálová M. Zvonkové údolí- revitalizace malých vodních toků [okres Rychnov nad Kněžnou] - studie. 41 stran. Bakalářská práce. UJEP FŽP KPV. Vedoucí práce L. Slavík VŠKP D
 2004Pokorný Richard, Kraft Lukáš & Symonová R. Historie hornictví na Rychnovsku a současný stav vybraných starých důlních děl. – Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.) 11(1): 1 -56. Časopis D PDF
 2004Moulis P. Jeřábi letěli na jih. – Columba 10(2): 10. Časopis D PDF
 2004Sklenička P. Posouzení přírodních parků Plzeňského kraje z hlediska krajinářského hodnocení STUDIE. 1 -32. strana. – ms. Neveřejná D PDF
 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. – Sosna 2004: 18 -22. Časopis D PDF
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348