Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234567
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Walter J., Hradská I., Těťál I. & Vavřínková J. Kaolinové oprámy jako zajímavá refungia pro bezobratlé. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 220 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Kout J. Mykologický výzkum přírodní památky Petrovka. [Mycological research in Petrovka Nature reserve.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 120: 1 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Šimůnková K., Vorel A. Je rychlost růstu populace bobra evropského konstantní? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 227 -228. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Zavadil V., Volf O. Ptáci nepřírodních biotopů. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 254 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Diblíková L., Pipek P., Svoboda J., Vermouzek Z., Telenský T., Procházka P., Petrusek A., Petrusková T. Záhada strnadích dialektů. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 52 -53. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Růžek P. 20 let (1992-2011) sledování čápa černého (Ciconia nigra) v západních Čechách. [20 Jahre (1992-2011) Beobachtungen von Schwarzstörchen (Ciconia nigra) in Westböhemn.] – Sluka 8: 73 -86. Časopis D
 2012Valentová K. Analýza fragmentace krajiny v souvislosti s vysídlením původních obyvatel v části Plzeňského kraje. [Analysis of landscape fragmentation related to expulsion of former inhabitants .] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ivana Kašparová VŠKP D PDF
 2012Novotný M. Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Geophysical indications of buried Variscan intrusions and their role in the swarm seismicity of the West Bohemia.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 12 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Kam na výlet - Rakovník a okolí. 3 strany. Měs. ú. Rakovník. Internet D PDF
 2012Pudlovský J. Návrh naučné stezky v okolí Mlečic. [The proposal of the nature trail in Mlečice area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2012Frank M. Vyhodnocení provozu kořenové čistírny v Chotíkově. [Evaluation of treatment performance of constructed wetland Chotíkov.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Piorecký S. Genové základny. Záchrana lesních dřevin. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-06-21: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Správa CHKO Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany. AOPK ČR. Skládačka D PDF
 2011Havlíčková L. Inventarizace dřevin v alejích Plzeňského kraje. [Inventory of trees in the alleys of the Pilsen Region (Western Bohemia).] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová, konzultant Jana Nováková VŠKP D PDF
 2011Patzenhauerová H., Spisar O., Bryja J. Perlorodka říční – mlž na rozcestí. – Živa 59(2): 80 -81. Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Anonym Výsledky hospodaření Lesů ČR v Plzeňském kraji za rok 2010. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-01-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Bureš J. Zkřemenělé kordaity a konifery v sedimentech líňského souvrství plzeňské karbonové pánve. [Silicified cordaite and conifers wood in the sediments of the Líně formation of the Pilsen Carboniferous Basin.] – Erica 18: 179 -198. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Zůbek P. Cesta Hájem – Lesu zdar 2010( 5): 24 -25. Časopis D Celé číslo
 2010Piorecký S. Demonstrační objekt lesního hospodářství na Lesní správě Plasy. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-10-21: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Anonym Genová základna na Lesní správě Plasy. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-08-17: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Anonym Historie a současnost na LS Plasy. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-03-02: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Křivánek J. Jelen sika evropský – plíživé nebezpečí genofondu jelena evropského. Zvoní jelení zvěři v západních Čechách umíráček? – Myslivost 2010( 8): 10 -14. Časopis D PDF
 2010Borkovcová M., Dvořák J. & Martin T. Jelen sika japonský v západních Čechách a jeho parazitocenózy. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 42 -43. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Latner J. Jeseničtí trubači vítali Karla Schwarzenberga – Lesu zdar 2010( 4): 14. Časopis D Celé číslo
 2010Karlovec K. Memoriál Františka Hebedy. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 14. Časopis D
 2010Švábek J. Obchod se dřívím u vybraných subjektů v západních Čechách. [Trade with timber at selected companies in West Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Roman Sloup VŠKP D
 2010Švábek J. Obchod se dřívím v oblasti západních Čech. [Timber trade at area west Czech.] Bakalářská práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Josef Gross VŠKP D
 2010Peterka J. Oborní chovy v Plzeňském kraji. [Game Preserves of the Pilsen Region. / Wildgehege der Region Pilsen.] 80 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. ISBN 978-80-260-2051-6 Informační brožura D Abstrakt
 2010Anonym Plzenští lesníci podporují mimoprodukční funkce lesa. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-05-11: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Redakce Pozvánka na podzimní členskou schůzi. – Columba 16(2): 36. Časopis D
 2010Makoň K. Pravidelné rekonstrukce a údržby hnízd čápů bílých v roce 2010. – Columba 16(2): 32. Časopis D
 2010Anonym Představení Lesní správy Plasy. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-06-17: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Šika J. Revír Hubert se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-09-29: 1. Internetový časopis D
 2010Anonym Tip na výlet: Kaňon řeky Střely a klášter Plasy. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-08-17: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Anonym Tip na výlet: Přírodní úkaz Kozelka. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-06-08: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Redakce Tip na výlet: Rabštejn nad Střelou. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-06-17: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Janoška M. Vodopády v údolí Berounky. – Naše příroda 2010( 4): Časopis D PDF
 2010Zykmund J. Vyhodnocení obnovních postupů uplatňovaných v přirozených borových stanovištích na LS Plasy. [Analysis of regeneration methods in natural pine sites at the Forest district Plasy.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Jiří Remeš VŠKP D
 2010Anonym Význam Lesní správy Plasy pro okolí. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-04-27: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Vacík R. Výzva ke spolupráci při mapování hnízdního výskytu rorýse obecného (Apus apus) v západních Čechách v roce 2010. – Columba 16(1): 10 -11. Časopis D
 2010Makoň K. Zajímavá zpětná hlášení a odečty kroužků z poslední doby. – Columba 16(2): 32 -34. Časopis D
 2010Vacík R. Zápis z jarní schůze Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni konané dne 20. 2. 2010 v budově Západočeského muzea v Plzni. – Columba 16(2): 25 -26. Časopis D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Schröpfer L. Závěrečná zpráva o činnosti Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni za rok 2009. – Columba 16(1): 2 -4. Časopis D
 2010Anonym Znáte naše stromy? Tis červený. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-10-26: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Beneda S. & Makoň K. Zpráva o hnízdění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2009. – Columba 16(1): 12 -15. Časopis D
 2009Karlovec K. 25.ročník Memoriálu Františka Hebedy. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/1: 6. Časopis D
 2009Valenta J. Bioplynová stanice Žihel. [Biogas station Žihel.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Vlastimila Mikulová VŠKP D
 2009Horáček V., Polák S., Bůžek M., Ziková P., Klik I., Bubrle F., Šampalík F., Kasl J., Heclerová V. & Horáčková J. Lesnické stavby Plzeňského kraje. [Forest Constructions of the Pilsen region. / Waldbauten der Region Pilsen.] 104 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj; Lesy ČR, KŘ Plzeň. ISBN 978-80-254-7014-5 Informační brožura D Abstrakt
 2009Sofron J. & Nesvadbová J. Nástin dějin botaniky v západních a jihozápadních Čechách. [Abriss der Geschichte der Botanik in West- und Südwestböhmen.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 112: 1 -170. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Červený M. Pěstování lesa pod tlakem jelena siky. – Myslivost 2009( 2): 22 -24. Časopis D PDF
 2009Fischer D., Pavluvčík P., Sedláček F. & Šálek M. Predation of the alien American mink, Mustela vison on native crayfish in middle-sized streams in central and western Bohemia. – Folia Zool. 58(1): 45 -56. Časopis impaktovaný D PDF
 2009Kejval Z. Report on the occurrence of Ampulex fasciata and Dolichurus corniculus (Hymenoptera: Ampulicidae) in western Bohemia. [Zpráva o výskytu Ampulex fasciata a Dolichurus corniculus (Hymenoptera: Ampulicidae) v západních Čechách PDF] – Silva Gabreta 15(3): 211 -215. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Cais P. Řeháček, K.: Němci proti Československu na západě Čech (1918-1920). – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 357 -361. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Beneda S. & Makoň K. Zpráva o hnízdění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2008. – Columba 15(1): 7 -8. Časopis D
 2008Schröpfer L. Dravci a sovy v západních Čechách v roce 2006. [Birds of prey and owls in western Bohemia in 2006.] – Otus 5: 1 -28. Časopis D
 2008Martin T., Borkovcová M. & Dvořák J. Endoparazitózy jelena siky (Cervus nippon) v Západních Čechách. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 122 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Polívka J. Historie a současné rozšíření tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v západních Čechách. [History and recent distribution of the black grouse, Tetrao tetrx in westwrn Bohemia.] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. VŠKP D
 2008Zeman L. Kolonády v západočeských lázních. [Kolonnaden in den westböhmischen Kurorten.] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 159 -190. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Šantrůčková M. Konfliktní spojenectví – ochrana přírody a krajinářské parky na několika příkladech. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 42 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Kovář R., Víta R., Janoušek K., Vodička R. Kudy chodí hadi. – Živa 56(3): 131 -133. Časopis D PDF
 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. [Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen.] 47 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. ISBN 978-80-254-6993-4 Informační brožura D Abstrakt
 2008Fedlička J. & Embertová R. Foto: Hůlka P., Prokůpek B., Vápeník L. Průvodce po naučných stezkách Chráněné krajinné oblasti Křivokládska. 31 stran. Správa CHKO Křivoklátsko. ISBN 978-80-87051-42-9 Informační brožura D PDF
 2008Dvořák J. & Kamler J. Sika japonský v honitbách regionu Plzeň-sever. Současný stav a návrhy řešení. – Svět myslivosti 9(10): 11. Časopis D PDF
 2008Malata P. Skládka komunálních odpadů Chotíkov v okrese Plzeň-sever. [Landfill of Municipal Waste Chotíkov in the District Plzeň- sever.] 62 stran. Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Vlastimila Mikulová VŠKP D PDF
 2008Hlávka J. Tip na výlet: Žuly v západočeském regionu. – Český les - Příroda a historie 4: 34. Časopis D Celé číslo
 2008Růžek P. Výzva ke spolupráci Aktuální hnízdní rozšíření včelojeda lesního (Pernis apivorus) na území západních Čech. – Columba 14(1): 20. Časopis D
 2008Schröpfer L. Západočeská ornitologická bibliografie do roku 2007. [Die westböhmische ornithologische Bibliografie bis 2007.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 110: 1 -70. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Fric Z., Hula V., Zapletal M. & Konvička M. Zavíječ bahenní (Ostrinia palustralis), zajímavý druh vlhkých luk a ruderálů západních Čech. [Ostrinia palustralis, an interesting species of wetlands and ruderal sites of West Bohemia.] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 307 -314. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Beneda S. & Makoň K. Zpráva o hnízdění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2007. – Columba 14(1): 8 -10. Časopis D
 2007Anonym Cesta slovanských bohů Bílov. 2 strany. Krajský úřad - Plzeňský kraj. Skládačka D PDF
 2007Schröpfer L. Dravci a sovy v západních Čechách v roce 2005. [Birds of prey and owls in western Bohemia in 2005.] – Otus 4: 1 -30. Časopis D
 2007Reif J. Faktory ovlivňující druhové bohatství lokálních ptačích společenstev v České republice: analýza dat Jednotného programu sčítání ptáků. [Factors affecting local bird species richness patterns in the Czech Republic: an analysis of the Breeding Bird Monitoring Programme data] – Sylvia 43: 31 -43. Časopis D PDF
 2007Schröpfer L. Hnízdní rozšíření a početnost racka chechtavého (Larus ridibundus) v západních Čechách v letech 2004 a 2005. [Brutverbreitung und Häufigkeit der Lachmöwe (Larus ridibundus) in Westböhmen in den Jahren 2004 und 2005.] – Erica 14: 79 -85. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Macholán M., Munclinger P. Hybridní zóny a „záhada záhad“. Studium hybridních zón a otázka vzniku druhů. – Živa 55(3): 134 -137. Časopis D PDF
 2007Schröpfer L. Jednání mezi západočeskými ornitology a společností ČEZ Distribuce, a.s. dne 29. května 2007. – Columba 13(2): 43. Časopis D PDF
 2007Růžek P. Krátká zpráva o výskytu dudka chocholatého (Upupa epops) na území bývalého Západočeského kraje v letech 1981 - 2004. – Columba 13(2): 41 -42. Časopis D PDF
 2007Makoň K. Mokřad u Líní - ornitologický ráj. – Columba 13(1): 20 -21. Časopis D PDF
 2007Schröpfer L. Pozvánky na ornitologické akce v roce 2007. – Columba 13(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2007Matějů Z. Příčiny a důsledky rozšiřování západočeské populace siky japonského (Cervus nippon nippon). [Results and consequences of spread of the sika deer west – Bohemian population (Cervus nippon nippon).] 42 stran. Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce M. Vach VŠKP D
 2007Štechová T., Holá E., Štech M. & Mikulášková E. Recentně známé lokality mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs v západních Čechách a na Šumavě. [The recent known locality of species Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Western Bohemia and Bohemian forest.] – Erica 14: 5 -12. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007Schröpfer L. Slavík obecný - Pták roku 2007. [Common Nightingale - Bird of the Year 2007.] 20 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2007 , ISBN 978-80-239-9435-3 Informační brožura D PDF
 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. 253 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Monografie D
 2007Hlávka J. Těžba uranu v západních Čechách. – Český les - Příroda a historie 3: 12 -15. Časopis D Celé číslo
 2007Rydlo J. Vodní makrofyta v chráněných územích Rybníčky u Podbořánek a Plaviště. – Muzeum a současnost, řada přírodov. 22: 108 -113. Časopis D
 2007Řepa P. Vrací se orel mořský k nám? – Arnika 2007(1): 16 -18. + foto na 3. straně obálky. Časopis D Celé číslo
 2007Paisker M. Zápis z členské schůze Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni konané dne 2.12.2006 v Západočeském muzeu v Plzni. – Columba 13(1): 6 -7. Časopis D PDF
 2007Paisker M. Zápis z jarní schůze Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni konané dne 17. 3. 2007 v budově Západočeského muzea v Plzni. – Columba 13(2): 31 -32. Časopis D PDF
 2007Schröpfer L. Závěrečná zpráva o činnosti Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni za rok 2005. – Columba 13(1): 2 -4. Časopis D PDF
 2007Schröpfer L. Závěrečná zpráva o činnosti Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni za rok 2006. – Columba 13(2): 26 -28. Časopis D PDF
 2007Klvaňa P. & Cepák J. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea Praha za rok 2006. [Report on Czech Bird Ringing for 2006.] – Kroužkovatel 4: 1 -48. Časopis D Celé číslo
 2007Beneda S. & Makoň K. Zpráva o hnízdění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2006. – Columba 13(1): 7 -9. Časopis D PDF
 2007Růžek P. Zpráva o hnízdění čápa černého (Ciconia nigra) v roce 2007 na území jihozápadních Čech - vliv orkánu Kyrill. [Bericht über die Brutsaison beim Schwarzstorch (Ciconia nigra) 2007 im Südwestböhmen - Einfluß von Orkan Kyrill.] – Sluka 4: 99 -102. Časopis D
 2007Vančurová Š. Zpráva o hospodaření Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni za rok 2006 a přehled dárců. – Columba 13(2): 29 -30. Časopis D PDF
1234567
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348