Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123456789
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Skalník Vít & Martínková Natália Predikce rozšíření vlka v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 177 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Kolář J. & Kučerová A. Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. – Botanika 4(1): 18 -19. Časopis D PDF
 2014Petrusková T. Co říkají lindušky svým trylkováním. – Ptačí svět 21(3): 19. Časopis D Celé číslo
 2014Juřík J. Masív Brd z jiného pohledu. – Nika 35(Květen 2014): 2. Časopis D PDF
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. – Nika 35(Květen 2014): 10 -13. Časopis D PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Valenta V. Střední Brdy V. Brdy kovové. – Nika 35(Květen 2014): 6 -9. Časopis D PDF
 2014Vacek O. Vojenské výcvikové prostory a ochrana přírody. – Nika 35(Květen 2014): 14 -15. Časopis D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Růžek P. Avifauna malého rybníku u Holýšova, jihozápadní Čechy, s historickými poznámkami k výskytu lysky černé (Fulica atra). [Avifauna eines kleinen Teiches bei Holýšov, Südwestböhmen, mit historischen Bemerkungen zum Vorkommen des Bläßhuhns (Fulica atra).] – Sluka 9: 52 -58. Časopis D
 2013Hadinec J. Dva nové druhy pcháčů v pražské květeně – může mít Praha po 150 letech novou Květenu? [Two New Thistle (Cirsium) Species in the Flora of Prague. Will New Flora of Prague City Be Issued after 150 Years since the Last One?] – Živa 61(5): 210 -212. Časopis D PDF
 2013Šimůnková K., Vorel A. Je rychlost růstu populace bobra evropského konstantní? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 227 -228. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Kinštová A., Pišvejcová I., Mula Laguna J., Cortezón A., Petrusek A., Petrusková T. Lze rozpoznat agresivní motivaci lindušky lesní podle zpěvu? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 110 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Pokorná Z. Monitoring živočichů vypouštěných ze záchranných stanic. [Monitoring Wild Animals Released from Wild Animal Rescue Stations into the Wild after Treatment.] – Ochrana přírody 68(1): 23 -25. Časopis D PDF
 2013Nováková K., Fialová K., Vlach P. Potočnice rodu Branchiobdella na raku kamenáči (Austropotamobius torrentium) na Plzeňsku. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 160 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Diblíková L., Pipek P., Svoboda J., Vermouzek Z., Telenský T., Procházka P., Petrusek A., Petrusková T. Záhada strnadích dialektů. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 52 -53. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Růžek P. 20 let (1992-2011) sledování čápa černého (Ciconia nigra) v západních Čechách. [20 Jahre (1992-2011) Beobachtungen von Schwarzstörchen (Ciconia nigra) in Westböhemn.] – Sluka 8: 73 -86. Časopis D
 2012Gregorová I. 74. Memoriál Karla Podhajského. – Myslivost 2012(12): 139. Časopis D
 2012Rohánková K. Genius Loci ve vojenském újezdu Brdy. [Genius Loci in Brdy military training area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2012Novotný M. Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Geophysical indications of buried Variscan intrusions and their role in the swarm seismicity of the West Bohemia.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 12 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Vanická H. Ochrana hodnot krajinného rázu města Hořice v územním plánu. [Protection of landscape values of city of Hořice in the master plan.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D PDF
 2012Polívka O. Pokles stavů srnčí zvěře. – Myslivost 2012( 4): 60 -61. Časopis D PDF
 2012Formánek Z. Prostupnost krajiny mezi Brdy a Křivoklátskem pro různé typy organizmů. [Landscape permeability in between Brdy and Krivoklatsko uplands for different types of organisms.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Štípek K. & Ježek M. Vliv odrůdy kukuřice a ozimé pšenice při výběru potravy u černé zvěře. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 30 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Šidlochová M. Vyhodnocení dlouhodobého provozu kořenových čistíren Ptenín a Trhové Dušníky. [Evaluation of a long-term performance of constructed wetlands Ptenín and Trhové Dušníky.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Mottl P. Vyhodnocení sekundární sukcese dřevin na dopadových plochách VVP Brdy. [Evaluation of secondary succession on shooting ranges of military area Brdy Mts. (Czech Republic).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová, konzultant Petr Karlík VŠKP D PDF
 2012Špatenková P. Vývoj krajiny Vojenského újezdu Brdy. [Landscape development of the Brdy military area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová, konzultant Barbora Engstová VŠKP D PDF
 2011Dušák F. Acta non verba – činy ne slova. – Myslivost 2011( 6): 88 -89. Časopis D
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kamler J. & Homolka M. Needles in faeces: an index of quality of wild ungulate winter diet. – Folia Zool. 60(1): 63 -69. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2011Patzenhauerová H., Spisar O., Bryja J. Perlorodka říční – mlž na rozcestí. – Živa 59(2): 80 -81. Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kukla J. Variantní řešení návrhu protierozní ochrany v katastrálním území Skočice u Přeštic. [Variant analysis of soil protection from erosion in cadastral territory Skočice u Přeštic.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček, konzultant Václav Mazín VŠKP D PDF
 2011Anonym Výsledky hospodaření Lesů ČR v Plzeňském kraji za rok 2010. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-01-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Hefler V. Významná chránená území v péči Lesů ČR v Plzeňském kraji (2. část). – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2011Redakce Zajímavost: Zajímavosti z lesní správy Horšovský Týn – Hradišťansko. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-09-29: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Tichá V. 36. Memoriál Richarda Knolla. – Myslivost 2010(10): 20 -21. Časopis D PDF
 2010Anonym Akce v roce 2010. – Datel - zprav. NOS 8: 1. Časopis D PDF
 2010Redakce IZ Dobříšští lesníci pečují o chráněná území. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-19: 1. Internetový časopis D
 2010Stach J. Doupné stromy na Lesní správě Přeštice. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-11-04: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Křivánek J. Jelen sika evropský – plíživé nebezpečí genofondu jelena evropského. Zvoní jelení zvěři v západních Čechách umíráček? – Myslivost 2010( 8): 10 -14. Časopis D PDF
 2010Poledník L. & Poledníková K. Monitoring, regulace a eradikace Norka amerického v České republice - metodická doporučení. 30 stran. ALKA Wildlife. Informační brožura D PDF
 2010Švábek J. Obchod se dřívím u vybraných subjektů v západních Čechách. [Trade with timber at selected companies in West Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Roman Sloup VŠKP D
 2010Švábek J. Obchod se dřívím v oblasti západních Čech. [Timber trade at area west Czech.] Bakalářská práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Josef Gross VŠKP D
 2010Peterka J. Oborní chovy v Plzeňském kraji. [Game Preserves of the Pilsen Region. / Wildgehege der Region Pilsen.] 80 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. ISBN 978-80-260-2051-6 Informační brožura D Abstrakt
 2010Redakce Pozvánka na podzimní členskou schůzi. – Columba 16(2): 36. Časopis D
 2010Makoň K. Pravidelné rekonstrukce a údržby hnízd čápů bílých v roce 2010. – Columba 16(2): 32. Časopis D
 2010Anonym Protipovodňová opatření v Čižicích. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-01-19: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Spalová H. Speciální výstava jezevčíků v Holýšově – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/3: 2. Časopis D
 2010Redakce Tip na výlet: Turistický altán Oselce už je opět v plné kráse. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-07-15: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Regent D. Tip na výlet: Za historií v Kozelském polesí. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-07-01: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Vacíková P. Úspěšnost hnízdění poštolek obecných v okresech Plzeň – jih a Klatovy. – Datel - zprav. NOS 8: 19 -21. Časopis D PDF
 2010Kovář V. Úvod. – Datel - zprav. NOS 8: 1. Časopis D PDF
 2010Schröpfer L. Vítání ptačího zpěvu Holýšov 2010. – Columba 16(2): 29. Časopis D
 2010Anonym Výroční zpráva o činnosti N.O.S. v roce 2009. – Datel - zprav. NOS 8: 2 -14. Časopis D PDF
 2010Vacík R. Výzva ke spolupráci při mapování hnízdního výskytu rorýse obecného (Apus apus) v západních Čechách v roce 2010. – Columba 16(1): 10 -11. Časopis D
 2010Makoň K. Zajímavá zpětná hlášení a odečty kroužků z poslední doby. – Columba 16(2): 32 -34. Časopis D
 2010Anonym Zajímavost: Les, zdroj nejen dřeva na  venkově. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-11-04: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Vacík R. Zápis z jarní schůze Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni konané dne 20. 2. 2010 v budově Západočeského muzea v Plzni. – Columba 16(2): 25 -26. Časopis D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Schröpfer L. Závěrečná zpráva o činnosti Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni za rok 2009. – Columba 16(1): 2 -4. Časopis D
 2010Beneda S. & Makoň K. Zpráva o hnízdění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2009. – Columba 16(1): 12 -15. Časopis D
 2009Pojer F. Hnízdí u nás naši čápi černí? Sledování čápů černých v ČR – nejnovější poznatky. [Do Our Black Storks Nest in Our Country? Black Stork Monitoring in the Czech Republic: the Most Recent Findings.] – Ochrana přírody 64(4): 18 -22. Časopis D PDF
 2009Horáček V., Polák S., Bůžek M., Ziková P., Klik I., Bubrle F., Šampalík F., Kasl J., Heclerová V. & Horáčková J. Lesnické stavby Plzeňského kraje. [Forest Constructions of the Pilsen region. / Waldbauten der Region Pilsen.] 104 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj; Lesy ČR, KŘ Plzeň. ISBN 978-80-254-7014-5 Informační brožura D Abstrakt
 2009Schröpfer L. Mezinárodní sčítání vodních ptáků 17. ledna 2009 úsek Staňkov - Holýšov, řeka Radbuza. – Columba 15(2): 40. Časopis D
 2009Rys J. Na Podbrdsku straší jeptišky. – Myslivost 2009( 3): 40 -41. Časopis D PDF
 2009Sofron J. & Nesvadbová J. Nástin dějin botaniky v západních a jihozápadních Čechách. [Abriss der Geschichte der Botanik in West- und Südwestböhmen.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 112: 1 -170. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Hanzlíková M. Naučná stezka Čertovo břemeno. 2 strany. Krajský úřad - Plzeňský kraj. Skládačka D PDF
 2009Schröpfer L. Ornitologická konference Holýšov 7. 11. 2009. [Ornithologische Tagung Holýšov 7.11.2009] – Sluka 6: 124 -129. Časopis D
 2009Fischer D., Pavluvčík P., Sedláček F. & Šálek M. Predation of the alien American mink, Mustela vison on native crayfish in middle-sized streams in central and western Bohemia. – Folia Zool. 58(1): 45 -56. Časopis impaktovaný D PDF
 2009Kejval Z. Report on the occurrence of Ampulex fasciata and Dolichurus corniculus (Hymenoptera: Ampulicidae) in western Bohemia. [Zpráva o výskytu Ampulex fasciata a Dolichurus corniculus (Hymenoptera: Ampulicidae) v západních Čechách PDF] – Silva Gabreta 15(3): 211 -215. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Cais P. Řeháček, K.: Němci proti Československu na západě Čech (1918-1920). – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 357 -361. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Schröpfer L. Vítání ptačího zpěvu Holýšov 2009. – Columba 15(2): 32. Časopis D
 2009Lang K. Vítání ptačího zpěvu v Dobřanech 2009. – Columba 15(2): 31. Časopis D
 2009Schröpfer L. Vizuální sledování podzimního tahu dravců v jihozápadních Čechách v letech 1996 až 2008. [Visual observation ofautumn raptor migration in southwestern Bohemia in 1996-2008.] – Sylvia 45: 73 -84. Časopis D PDF
 2009Schröpfer L. Výroční zpráva o činnosti Holýšovského ornitologického klubu v roce 2009. [Report on HOK activities.] – Sluka 6: 113 -123. Časopis D
 2009Zelený J. Výsledky entomologických dnů 2005 – Neuroptera Středního Povltaví a Brd. [Results of “Entomo­logical Days 2005” – Neuroptera of the Střední Povltaví region and of the Brdy hills.] – Klapalekiana 45(1-2): 129 -137. Časopis D PDF
 2009Heřman P. & Máca J. Výsledky Entomologických dnů 2005 – vybrané čeledi dvoukřídlých (Diptera: Tephritidae, Empididae, Hybotidae): příspěvek k fauně Brd a Středního Povltaví. [Results of the meeting “Entomological Days 2005” – selected families of flies (Diptera: Tephritidae, Empididae, Hybotidae): contri­bution to the knowledge of the fauna of the Brdy hills and the Střední Povltaví region.] – Klapalekiana 45(1-2): 123 -127. Časopis D PDF
 2009Beneda S. & Makoň K. Zpráva o hnízdění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2008. – Columba 15(1): 7 -8. Časopis D
 2008Schröpfer L. Dravci a sovy v západních Čechách v roce 2006. [Birds of prey and owls in western Bohemia in 2006.] – Otus 5: 1 -28. Časopis D
 2008Martin T., Borkovcová M. & Dvořák J. Endoparazitózy jelena siky (Cervus nippon) v Západních Čechách. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 122 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB (výběr starších zajímavých záznamů). – Vanellus 2: 12 -13. Časopis D PDF
 2008Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB. – Vanellus 1: 24 -27. Časopis D PDF
 2008Polívka J. Historie a současné rozšíření tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v západních Čechách. [History and recent distribution of the black grouse, Tetrao tetrx in westwrn Bohemia.] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. VŠKP D
 2008Řehounková L. Hořice jsou známé nejen trubičkami. – Lesu zdar 2008( 6): 20 -21. Časopis D Celé číslo
 2008Zeman L. Kolonády v západočeských lázních. [Kolonnaden in den westböhmischen Kurorten.] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 159 -190. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Kovář R., Víta R., Janoušek K., Vodička R. Kudy chodí hadi. – Živa 56(3): 131 -133. Časopis D PDF
 2008Macková R. Lesy České republiky se opět prezentovaly ve Zlíně na filmovém festivalu. – Lesu zdar 2008( 6): 22. Časopis D Celé číslo
 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. [Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen.] 47 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. ISBN 978-80-254-6993-4 Informační brožura D Abstrakt
 2008Zahradník P. Ochrana lesa a biodiverzita brouků v lesích. – In: Brouci vázání na dřevo. Sb. ref., 52 -58. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Moulis P. Ochranáři zavítali do brdských lesů. – Columba 14(1): 19. Časopis D
 2008Kolektiv autorů Příští zastávka jižní Plzeňsko vystupovat. Malý průvodce naučnými stezkami. 16 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. Informační brožura D PDF
 2008Kantová J. Revitalizace Vlčího potoka (okres Plzeň jih). [Restoration of Vlci brook.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. VŠKP D
 2008Hlávka J. Tip na výlet: Žuly v západočeském regionu. – Český les - Příroda a historie 4: 34. Časopis D Celé číslo
 2008Schröpfer L. Vítání ptačího zpěvu 2008 Holýšov. – Columba 14(2): 24. Časopis D
123456789
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348