Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2016Kaňák J. Arboretum Sofronka. 2 strany. SVSMP. Skládačka D PDF
 2016Kout J. Mykologický výzkum přírodní památky Petrovka. [Mycological research in Petrovka Nature reserve.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 120: 1 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2016Anonym Naučná stezka Chrást. 2 strany. Krajský úřad - Plzeňský kraj. Skládačka D PDF
 2015Kopp J. Průvodce naučnou stezkou Údolím Mže a Berounky. 84 stran. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. ISBN 978-80-260-0198-0 Informační brožura D PDF
 2015Caisová K. Průvodce naučnou stezkou Údolím Úhlavy. 44 stran. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. ISBN 978-80-260-0200-0 Informační brožura D PDF
 2015Hajšman J. Průvodce naučnou stezkou Údolím Úslavy. 64 stran. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. ISBN 978-80-260-0201-7 Informační brožura D PDF
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. – Nika 35(Květen 2014): 10 -13. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2014Rovenský J. Žít, nebo těžit? Základní informace o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a důsledcích jejich případného prolomení. 8 stran. Greenpeace Česká republika. Informační brožura D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Šimůnková K., Vorel A. Je rychlost růstu populace bobra evropského konstantní? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 227 -228. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Bálek J., Stopková R. Oční sekrece u bodlínů - fyziologické, behaviorální a fylogenetické souvislosti. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 27 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Jandáková M., Vlach P., Duras J. Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Unionidae) ve dvou rybnících: Velký Bolevecký rybník, Třemošenský rybník. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 93 -94. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Diblíková L., Pipek P., Svoboda J., Vermouzek Z., Telenský T., Procházka P., Petrusek A., Petrusková T. Záhada strnadích dialektů. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 52 -53. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Růžek P. 20 let (1992-2011) sledování čápa černého (Ciconia nigra) v západních Čechách. [20 Jahre (1992-2011) Beobachtungen von Schwarzstörchen (Ciconia nigra) in Westböhemn.] – Sluka 8: 73 -86. Časopis D
 2012Tichá V. 74. Memoriál Karla Podhajského Plzeň 28. – 29. září 2012. – Myslivost 2012(11): 48 -53. Časopis D PDF
 2012Marešová K., Slejška A. & Benešová L. Bio-degradable municipal waste management: source-separation awareness campaign, composition analysis, verification of d2w plastics’ decomposability. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 61 -82. Časopis D PDF
 2012Duda P. Divadlo J.K.Tyla v Plzni. – Myslivost 2012( 9): 74. Časopis D
 2012Novotný M. Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Geophysical indications of buried Variscan intrusions and their role in the swarm seismicity of the West Bohemia.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 12 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Spurná J. Hospodaření s biologicky rozložitelným odpadem ve městě Plzeň. [Management of biodegradable waste in Plzeň.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D PDF
 2012Duda P. Plzeňská filharmonie. – Myslivost 2012( 8): 86. Časopis D
 2012Košařová M. Vrchol kynologických akcí na Plzeňsku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/1: 9. Časopis D
 2011Nesvadbová J. & Sofron J. Archiv oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni. [Archiv der botanischen Abteilung des Westböhmischen Museums in Pilsen (Plzeň).] – Erica 18: 201 -213. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Tomková J. Hodnocení revitalizace Radčického potoka, okr. Plzeň-město. [River restoration assessment of the Radcicky brook at Pilsen.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce František Křovák VŠKP D PDF
 2011Spalová H. Klubová výstava jezevčíků. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/3: 16. Časopis D PDF
 2011Cepák J. Kroužkování bahňáků v ČR v roce 2009. – Vanellus 6: 35 -38. Časopis D PDF
 2011Weinerová L. Možnosti integrace řeky Mžedo struktury města Plzeň. [Opportunities for integration of the Mže river in structure of the city Pilsen.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D PDF
 2011Dubinová M. Možnosti integrace řeky Úslavy do struktury města Plzeň. [Opportunities for integration of the Úslava river in structure of the city Pilsen.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D PDF
 2011Rampichová Z. Návrh aplikace Eco Management and Audit Scheme (EMAS) v podmínkách Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.. [The proposal of apllication Eco Management and Audit Scheme (EMAS) in the enviroment of the Pilsner urban transport companies..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D
 2011Mergl M. Nová lokalita s faunou řevnických křemenců (libeňské souvrství) u Starého Plzence v jihozápadní části pražské pánve. [New lokality with fauna of the Řevnice Quartzites (Libeň Formation, Sandbyan) near Starý Plzenec in southwestern part of the Prague Basin.] – Erica 18: 173 -178. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Patzenhauerová H., Spisar O., Bryja J. Perlorodka říční – mlž na rozcestí. – Živa 59(2): 80 -81. Časopis D PDF
 2011Černínová R., Haberová T. & Koláčková K. Prostorové rozdělení afrických kopytníků chovaných ve smíšených výbězích v lidské péči. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 45 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2010Schröpfer L. Bekasina otavní - Pták roku 2010 Zpč. pobočky ČSO při ZČM v Plzni. – Columba 16(1): 19. Časopis D
 2010Paisker M. Evropský festival ptactva 2009 v Plzni. – Columba 16(1): 8. Časopis D
 2010Křivánek J. Jelen sika evropský – plíživé nebezpečí genofondu jelena evropského. Zvoní jelení zvěři v západních Čechách umíráček? – Myslivost 2010( 8): 10 -14. Časopis D PDF
 2010Anonym Lesní pedagogika na Sofronce. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-06-03: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Anonym Lesní pedagogika na Sofronce. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-05-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Havelka R. & Rauch S. Naučná stezka Kokotské rybníky. 2 strany. Krajský úřad - Plzeňský kraj. Skládačka D PDF
 2010Švábek J. Obchod se dřívím u vybraných subjektů v západních Čechách. [Trade with timber at selected companies in West Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Roman Sloup VŠKP D
 2010Švábek J. Obchod se dřívím v oblasti západních Čech. [Timber trade at area west Czech.] Bakalářská práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Josef Gross VŠKP D
 2010Peterka J. Oborní chovy v Plzeňském kraji. [Game Preserves of the Pilsen Region. / Wildgehege der Region Pilsen.] 80 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. ISBN 978-80-260-2051-6 Informační brožura D Abstrakt
 2010Redakce Pozvánka na podzimní členskou schůzi. – Columba 16(2): 36. Časopis D
 2010Makoň K. Pravidelné rekonstrukce a údržby hnízd čápů bílých v roce 2010. – Columba 16(2): 32. Časopis D
 2010Nesvadbová J. & Sofron J. Přírůstek rukopisů za roky 2006-2009 v knihovně oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni. [Der Zugang der Handschriften in der Bibliothek der botanischen Abteilung des Westböhmischen Museums in Plzeň (Pilsen) in den Jahren 2006-2009.] – Erica 17: 167 -170. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Vokáč V. & Grigar L. Výskyt fosiliferního dobrotivského souvrství (svrchní darriwilian až spodní sandbian?, ordovik) u Tymákova (západní část pražské pánve, Barrandien, Česká republika). [Occurence of the fossiliferous Ordovician Dobrotivá Formation (Upper Darriwilian to Lower Sandbian?) at Tymákov (western part of the Prague Basin, Barrandian Area, Czech Republic).] – Erica 17: 159 -163. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Záhlava L. Využití rekreačních možností a jejich rozvoj v obcích Bušovice a Dýšina. [The use of the recreational opportunities and development of the villages Bušovice and Dýšina.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D
 2010Vacík R. Výzva ke spolupráci při mapování hnízdního výskytu rorýse obecného (Apus apus) v západních Čechách v roce 2010. – Columba 16(1): 10 -11. Časopis D
 2010Makoň K. Zajímavá zpětná hlášení a odečty kroužků z poslední doby. – Columba 16(2): 32 -34. Časopis D
 2010Paisker M. Zápis z jarní schůze Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni konané dne 21. 11. 2009 v Západočeském muzeu v Plzni. – Columba 16(1): 7. Časopis D
 2010Vacík R. Zápis z jarní schůze Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni konané dne 20. 2. 2010 v budově Západočeského muzea v Plzni. – Columba 16(2): 25 -26. Časopis D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Schröpfer L. Závěrečná zpráva o činnosti Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni za rok 2009. – Columba 16(1): 2 -4. Časopis D
 2010Beneda S. & Makoň K. Zpráva o hnízdění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2009. – Columba 16(1): 12 -15. Časopis D
 2009Navrátilová L. Ametyst, občanské sdružení. – Ochrana přírody 64(2): 25. Časopis D PDF
 2009Horáček V., Polák S., Bůžek M., Ziková P., Klik I., Bubrle F., Šampalík F., Kasl J., Heclerová V. & Horáčková J. Lesnické stavby Plzeňského kraje. [Forest Constructions of the Pilsen region. / Waldbauten der Region Pilsen.] 104 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj; Lesy ČR, KŘ Plzeň. ISBN 978-80-254-7014-5 Informační brožura D Abstrakt
 2009Sofron J. & Nesvadbová J. Nástin dějin botaniky v západních a jihozápadních Čechách. [Abriss der Geschichte der Botanik in West- und Südwestböhmen.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 112: 1 -170. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Fischer D., Pavluvčík P., Sedláček F. & Šálek M. Predation of the alien American mink, Mustela vison on native crayfish in middle-sized streams in central and western Bohemia. – Folia Zool. 58(1): 45 -56. Časopis impaktovaný D PDF
 2009Kejval Z. Report on the occurrence of Ampulex fasciata and Dolichurus corniculus (Hymenoptera: Ampulicidae) in western Bohemia. [Zpráva o výskytu Ampulex fasciata a Dolichurus corniculus (Hymenoptera: Ampulicidae) v západních Čechách PDF] – Silva Gabreta 15(3): 211 -215. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Cais P. Řeháček, K.: Němci proti Československu na západě Čech (1918-1920). – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 357 -361. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Lang K. Vítání ptačího zpěvu v Plzni 2009. – Columba 15(2): 30. Časopis D
 2009Beneda S. Zápis z členské schůze Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni konané dne 6. prosince 2008 v Západočeském muzeu v Plzni. – Columba 15(1): 3 -4. Časopis D
 2009Schröpfer L. Závěrečná zpráva o činnosti Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni v roce 2008. – Columba 15(1): 1 -3. Časopis D
 2009Beneda S. & Makoň K. Zpráva o hnízdění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2008. – Columba 15(1): 7 -8. Časopis D
 2009Vančurová Š. Zpráva o hospodaření a přehled dárců a částek, kterými přispěli na činnost Pobočky v roce 2008. – Columba 15(1): 5 -6. Časopis D
 2008Schröpfer L. Dravci a sovy v západních Čechách v roce 2006. [Birds of prey and owls in western Bohemia in 2006.] – Otus 5: 1 -28. Časopis D
 2008Martin T., Borkovcová M. & Dvořák J. Endoparazitózy jelena siky (Cervus nippon) v Západních Čechách. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 122 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Lang K. Festival ptactva 2008 v Plzni. – Columba 14(2): 28. Časopis D
 2008Polívka J. Historie a současné rozšíření tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v západních Čechách. [History and recent distribution of the black grouse, Tetrao tetrx in westwrn Bohemia.] Diplomová práce. ČZU FLD KOLM. VŠKP D
 2008Zeman L. Kolonády v západočeských lázních. [Kolonnaden in den westböhmischen Kurorten.] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 159 -190. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Kovář R., Víta R., Janoušek K., Vodička R. Kudy chodí hadi. – Živa 56(3): 131 -133. Časopis D PDF
 2008Horáček V. Lesy v Plzeňském kraji. [Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen.] 47 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. ISBN 978-80-254-6993-4 Informační brožura D Abstrakt
 2008Kolektiv autorů Příští zastávka jižní Plzeňsko vystupovat. Malý průvodce naučnými stezkami. 16 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. Informační brožura D PDF
 2008Hlávka J. Tip na výlet: Žuly v západočeském regionu. – Český les - Příroda a historie 4: 34. Časopis D Celé číslo
 2008Růžek P. Výzva ke spolupráci Aktuální hnízdní rozšíření včelojeda lesního (Pernis apivorus) na území západních Čech. – Columba 14(1): 20. Časopis D
 2008Schröpfer L. Západočeská ornitologická bibliografie do roku 2007. [Die westböhmische ornithologische Bibliografie bis 2007.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 110: 1 -70. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Sofron J. & Nesvadbová J. Západočeské muzeum a botanika (Ke 130. výročí založení muzea v Plzni). [Westbohmisches Museum in Pilsen und die Pflanzenkunde.] – Erica 15: 125 -141. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2008Navrátil P., Zeman M. & Pikula T. Zastoupení jasanu v našich lesích. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 6 -11. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Fric Z., Hula V., Zapletal M. & Konvička M. Zavíječ bahenní (Ostrinia palustralis), zajímavý druh vlhkých luk a ruderálů západních Čech. [Ostrinia palustralis, an interesting species of wetlands and ruderal sites of West Bohemia.] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 16: 307 -314. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2008Beneda S. & Makoň K. Zpráva o hnízdění čápa bílého na území západočeského regionu v roce 2007. – Columba 14(1): 8 -10. Časopis D
 2007Němec F. Blechy drobných zemních savců části zátopové zóny Berounky (Plzeň 4, sv. Jiří, Bohemia occidentalis). [Flöhe der kleinen Erdsäugetiere der überschwemmungszone des Berounka-Flusses (Plzeň-Pilsen, Kirche St. Georg, Westböhmen).] – Erica 14: 71 -78. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007Nesvadbová J. Botanické oddělení Přírodovědeckého muzea Západočeského muzea v Plzni v letech 2002-2006. [Botanische Abteilung des Naturwissenschaftliches Museum des Westböhmischen Museums in Plzeň in den Jahren 2002-2006.] – Erica 14: 95 -101. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007Schröpfer L. Dravci a sovy v západních Čechách v roce 2005. [Birds of prey and owls in western Bohemia in 2005.] – Otus 4: 1 -30. Časopis D
 2007Lang K. Evropský festival ptactva 2007 v Plzni. – Columba 13(2): 37. Časopis D PDF
 2007Reif J. Faktory ovlivňující druhové bohatství lokálních ptačích společenstev v České republice: analýza dat Jednotného programu sčítání ptáků. [Factors affecting local bird species richness patterns in the Czech Republic: an analysis of the Breeding Bird Monitoring Programme data] – Sylvia 43: 31 -43. Časopis D PDF
 2007Řeřichová Z. & Chocholoušková Z. Flóra a vegetace obchodní a průmyslové zóny Plzeň-Černice. [Die Flora und Vegetation der Einkaufs- und Industriezone Plzeň-Černice.] – Erica 14: 23 -38. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007Schröpfer L. Hnízdní rozšíření a početnost racka chechtavého (Larus ridibundus) v západních Čechách v letech 2004 a 2005. [Brutverbreitung und Häufigkeit der Lachmöwe (Larus ridibundus) in Westböhmen in den Jahren 2004 und 2005.] – Erica 14: 79 -85. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2007Macholán M., Munclinger P. Hybridní zóny a „záhada záhad“. Studium hybridních zón a otázka vzniku druhů. – Živa 55(3): 134 -137. Časopis D PDF
 2007Schröpfer L. Jednání mezi západočeskými ornitology a společností ČEZ Distribuce, a.s. dne 29. května 2007. – Columba 13(2): 43. Časopis D PDF
 2007Růžek P. Krátká zpráva o výskytu dudka chocholatého (Upupa epops) na území bývalého Západočeského kraje v letech 1981 - 2004. – Columba 13(2): 41 -42. Časopis D PDF
 2007Kaasová K. Navštívili jsme OMS Plzeň-jih. – Myslivost 2007(12): 58. Časopis D PDF
 2007Lang K. & Paisker M. Noc slavíků 2007 v Plzni. – Columba 13(2): 36. Časopis D PDF
 2007Schröpfer L. Pozvánky na ornitologické akce v roce 2007. – Columba 13(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2007Matějů Z. Příčiny a důsledky rozšiřování západočeské populace siky japonského (Cervus nippon nippon). [Results and consequences of spread of the sika deer west – Bohemian population (Cervus nippon nippon).] 42 stran. Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce M. Vach VŠKP D
 2007Štechová T., Holá E., Štech M. & Mikulášková E. Recentně známé lokality mechu Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs v západních Čechách a na Šumavě. [The recent known locality of species Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Western Bohemia and Bohemian forest.] – Erica 14: 5 -12. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2007Schröpfer L. Slavík obecný - Pták roku 2007. [Common Nightingale - Bird of the Year 2007.] 20 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2007 , ISBN 978-80-239-9435-3 Informační brožura D PDF
 2007Bláhová R., Nesvadbová J. & Sofron J. Šestý dodatek k botanické bibliografii města Plzně. [Der sechste Nachtrag zu der botanischen Bibliografie der Stadt Plzeň (Pilsen).] – Erica 14: 87 -93. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
12345678
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348