Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Máca J. Faunistické zajímavosti z obrazovky počítače. – Živa 62(5): CXIX.-CXX. Časopis D PDF
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satelitní telemetrie chřástala polního. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Pešek P., Leština D., Vlach P., Fišer D., Martin P., Kozák P., Petrusek A. Genetická diverzita raka kamenáče v povodí Labe: dvojí původ českých populací. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 173 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Brabec J. Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu. [Gentians III. Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana – a Species of Border Areas and Moist Habitats.] – Živa 61(5): 206 -209. Časopis D PDF
 2013Šimůnková K., Vorel A. Je rychlost růstu populace bobra evropského konstantní? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 227 -228. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Diblíková L., Pipek P., Svoboda J., Vermouzek Z., Telenský T., Procházka P., Petrusek A., Petrusková T. Záhada strnadích dialektů. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 52 -53. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Růžek P. 20 let (1992-2011) sledování čápa černého (Ciconia nigra) v západních Čechách. [20 Jahre (1992-2011) Beobachtungen von Schwarzstörchen (Ciconia nigra) in Westböhemn.] – Sluka 8: 73 -86. Časopis D
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Novotný M. Geofyzikální indikace pohřbených variských intruzí a jejich význam pro rojovou seismicitu v západních Čechách. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Geophysical indications of buried Variscan intrusions and their role in the swarm seismicity of the West Bohemia.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 12 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Votrubová M. Historické proměny sudetské krajiny (případová studie z Domažlicka). [Historical changes of Sudeten landscape (case study from south-western Bohemia).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Anonym Naučná stezka Královská rokle. 5 stran. LČR. Leták D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Málková P., Marhoul P., Mikoláš M. & Vermouzek Z. Tetřev hlušec - Pták roku 2012- 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2012 Informační brožura D PDF
 2012Pittnerová E. Vliv navrhované stavby na krajinný ráz. [Influence of the construction proposed on the landscape character.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2011Piorecký S. Genové základny. Záchrana lesních dřevin. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-06-21: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Korbelová J., Vorel A., Kadlecová H., Hamšíková L., Válková L. & Maloň J. Kdy chodí bobři do práce? ... aneb změny v jejich aktivitě v průběhu roku. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 109 -110. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Marešová E. Modelování úpravy toku pro zatraktivnění stanoviště pro bobra evropského. [Modelling of river habitat for the attraction of the European beaver.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý, konzultant Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2011Kugel J. Ochrana lesa na Lesní správě Domažlice. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-07-19: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Pečený V. Pejsci prokazovali své vlohy. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4: 13. Časopis D
 2011Patzenhauerová H., Spisar O., Bryja J. Perlorodka říční – mlž na rozcestí. – Živa 59(2): 80 -81. Časopis D PDF
 2011Hradecká L., Bartoš L., Svobodová I., Končel R. & Vápeník P. Proč je dobré střílet na štěňata aneb vliv prostředí v rané ontogenezi na pozdější úspěšnost štěňat v behaviorálním testu. – In: Ondřej Sedláček & Lucie Hošková (eds.), Sb. abstraktů z 38. etologické konference, Kostelec n. Č. L., 9.-12. 11. 2011, 75 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Kment P. & Kejval Z. První příspěvek k fauně ploštic (Hemiptera: Heteroptera) Českého lesa. [First contribution to the true bug fauna (Hemiptera: Heteroptera) of the Český les Mts..] – Klapalekiana 47(1-2): 29 -53. Časopis D PDF
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Rojtová M. Sledování vybraných prvků plánu společných zařízení realizovaných v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese Domažlice (Plzeňský kraj). [Plan of collective equipment realized in terms of land consolidation program in the Domažlice study area (Pilsen region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D PDF
 2011Kušta T., Ježek J. & Keken Z. Snížení mortality savců na pozemních komunikacích pomocí aplikace pachových oplocenek. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 125 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kacerovský K. Tip na výlet: Na procházku Kdyňským revírem. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-07-19: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Přibáň K. Tip na výlet: Na procházku krajinou Horšovského Týna. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-05-24: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Redakce Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy. – Veronica 25(3): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2011Anonym Výsledky hospodaření Lesů ČR v Plzeňském kraji za rok 2010. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-01-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Přibáňová J. Vytvoření návrhu naučné stezky "Královská rokle". [Creation of project"Královská rokle" nature trail.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný, konzultant Jan Růžička VŠKP D PDF
 2011Hefler V. Významná chránená území v péči Lesů ČR v Plzeňském kraji (2. část). – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Redakce Zajímavost: Zajímavosti z lesní správy Horšovský Týn – Hradišťansko. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-09-29: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Pittnerová E. Analýza aktuálního stavu Kateřinského potoka v Chráněné krajinné oblasti Český les. [Assessment of the current condition of Kateřinský brook in the Český les Protected Landscape Area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Alena Wranová VŠKP D
 2010Šedivý M. Analýza datových zdrojů pro návrh zón ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Český les. [Source data analysis for designing zones of nature conservation in the Protected Landscape Area Český les.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2010Kušta T. Aplikace pachové oplocenky na Domažlicku. – Myslivost 2010(10): 36 -37. Časopis D PDF
 2010Randa P. Cíle veřejného zájmu na Lesní správě Domažlice. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-10-26: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Lidický V. Co má zima společného s lesními cestami? – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-02-02: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Hlávka J. Čertův kámen u Babylonu. – Český les - Příroda a historie 7-8: 57 -58. Časopis D Celé číslo
 2010Štechová T., Holá E., Manukjanová A. & Mikulášková E. Distribution and habitat requirements of the moss Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta 16(1): 1 -11. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Vorel A., Cehláriková P., Korbelová J., Korbel J., Válková L., Hamšíková L. & Maloň J. Dlouhodobý vývoj bobra evropského v Českém lese. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 235 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Popelková P. Finanční analýza vybraného podniku - Domažlické městské lesy, s.r.o. [Financial analysis of a chosen enterprise.] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Luděk Šišák VŠKP D
 2010Ešnerová J., Mánek J. & Kolář R. Genetic diversity of five populations of European silver fir in the Bohemian Forest. [Genetická diverzita pěti populací jedle bělokoré v oblasti Šumavy.] – Silva Gabreta 16(1): 33 -41. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Hlávka J. Historie těžby živců na Poběžovicku. – Český les - Příroda a historie 7-8: 16 -22. Časopis D Celé číslo
 2010  Horšovský Týn má novou Naučnou stezku Královská rokle. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-08-03: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Redakce Chcete vidět bobry? Máte šanci na nové naučné stezce v Českém lese! – Český les - Příroda a historie 7-8: 63 -64. Časopis D Celé číslo
 2010Lepšová A. Jak houby osídlují dřevo buku lesního? – Český les - Příroda a historie 7-8: 35 -39. Časopis D Celé číslo
 2010Anonym Jaro na Lesní správě Domažlice. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-04-27: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Křivánek J. Jelen sika evropský – plíživé nebezpečí genofondu jelena evropského. Zvoní jelení zvěři v západních Čechách umíráček? – Myslivost 2010( 8): 10 -14. Časopis D PDF
 2010Kůs E. Krajina jako memento dějin. – Český les - Příroda a historie 7-8: 4 -7. Časopis D Celé číslo
 2010Řepa P. Kukačka obecná - pták roku 2010 v okrese Tachov. – Český les - Příroda a historie 7-8: 45 -49. Časopis D Celé číslo
 2010Hlávka J. Mlýn na modré barvy v Železné. – Český les - Příroda a historie 7-8: 23 -28. Časopis D Celé číslo
 2010Bezděčka P. & Bezděčková K. Mravenec podhorní (Formica lugubris) v Českém lese. – Český les - Příroda a historie 7-8: 43 -44. Časopis D Celé číslo
 2010Přibáň K. Myslivost v  oblasti Horšovského Týna. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-03-02: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Dvořák L. Notes on soldier beetles (Coleoptera: Cantharidae) of montane forest in southern part of the Bohemian Forest, Czech Republic. – Silva Gabreta 16(1): 27 -31. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. – Český les - Příroda a historie 7-8: 40 -42. Časopis D Celé číslo
 2010Švábek J. Obchod se dřívím u vybraných subjektů v západních Čechách. [Trade with timber at selected companies in West Bohemia.] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Roman Sloup VŠKP D
 2010Švábek J. Obchod se dřívím v oblasti západních Čech. [Timber trade at area west Czech.] Bakalářská práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Josef Gross VŠKP D
 2010Peterka J. Oborní chovy v Plzeňském kraji. [Game Preserves of the Pilsen Region. / Wildgehege der Region Pilsen.] 80 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. ISBN 978-80-260-2051-6 Informační brožura D Abstrakt
 2010Kuželková P. Plán společných zařízení v k.ú. Brůdek (Plzeňský kraj). [Plan of collective equipment in Brůdek study area (Pilsen region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2010Boučková I. Plán společných zařízení v k.ú. Lštění nad Zubřinou (Plzeňský kraj). [Plan of collective equipment in Lštění nad Zubřinou cadastre (Pilsen region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2010Kupilíková J. Plán společných zařízení v k.ú. Zahořany (Plzeňský kraj). [Plan of collective equipment in Zahořany cadastral area (Pilsen region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2010Dvořáková K. & Urfus T. Plavuníky - „pravěká" novinka Českého lesa. – Český les - Příroda a historie 7-8: 31 -33. Časopis D Celé číslo
 2010Anonym Plzenští lesníci podporují mimoprodukční funkce lesa. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-05-11: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Vaněk P. Pokusy o přechod státní hranice v oblasti Českého lesa III. – Český les - Příroda a historie 7-8: 13 -15. Časopis D Celé číslo
 2010Redakce Pozvánka na podzimní členskou schůzi. – Columba 16(2): 36. Časopis D
 2010Makoň K. Pravidelné rekonstrukce a údržby hnízd čápů bílých v roce 2010. – Columba 16(2): 32. Časopis D
 2010Růžek P. Ptačí festival 2010 na Jivjanských rybnících. – Columba 16(2): 27. Časopis D
 2010Faschingbauer P. Reintrodukce tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) v Českém lese. [Reintroduction of capercaillie in the Český les Mts.(SW Bohemia).] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2010Belotti E., Bufka L., Červený J., Gaibani G. & Šustr P. Role of habitat features in the Eurasian lynx (Lynx lynx) hunting strategy in the Bohemian Forest (Czech Republic). – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 32 -33. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Anonym Setkání za domažlickými humny. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-08-26: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Moller L. Šíření siky (Cervus nippon) na Domažlicku. [Population development of the sika deer (Cervus nippon) in Domažlice region (SW Bohemia, Czech Republic).] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2010Anonym Tip na výlet: Dřevorubecké slavnosti: Přijte k nám hyjtu! – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-06-22: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Redakce Tip na výlet: Horšovský Týn spojila s lesy nová stezka. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-08-12: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Redakce Tip na výlet: Procházka na Nový Herštejn. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-10-26: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Randa P. Trocha historie lesů kolem Čerchova. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-06-22: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Sladký J. Vítání ptačího zpěvu 2. 5. 2010 v Domažlicích. – Columba 16(2): 26. Časopis D
 2010Růžek P. Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) nový druh avifauny Domažlicka. – Columba 16(2): 30 -31. Časopis D
 2010Anonym Vracíme lesu původní podobu. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-01-19: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Kýval K. Vyhodnocení experimentální provenienční výsadby s jedlí bělokorou (Abies alba Mill.) č. 59 - Trhanov, Pivoň ve věku 39 let. [Evaluation of experimental provenance plot with European silver fir (Abies alba Mill.) No. 59 - Trhanov, Pivoň at the age of 39 years.] Diplomová práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Jaroslav Kobliha VŠKP D
 2010Redakce Vysazení památné lípy. – Český les - Příroda a historie 7-8: 49. Časopis D Celé číslo
 2010Šavlík V. Výskyt lýkožrouta smrkového na lesní správě Horšovský Týn a efektivita použitých obranných metod. [The occurence of the large spruce bark beetle in the forest district Horšovský Týn and the effectivness of the protection methods to this bark beetle.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Petr Šrůtka VŠKP D
 2010Vacík R. Výzva ke spolupráci při mapování hnízdního výskytu rorýse obecného (Apus apus) v západních Čechách v roce 2010. – Columba 16(1): 10 -11. Časopis D
 2010Redakce Za poznáním Českého lesa. – Český les - Příroda a historie 7-8: 33. Časopis D Celé číslo
 2010Sladký J. Za vemeníky. – Český les - Příroda a historie 7-8: 34. Časopis D Celé číslo
 2010Makoň K. Zajímavá zpětná hlášení a odečty kroužků z poslední doby. – Columba 16(2): 32 -34. Časopis D
 2010Kadera J. Zaniklá velká dřeva jedlová v Českém lese. – Český les - Příroda a historie 7-8: 54 -56. Časopis D Celé číslo
 2010Vacík R. Zápis z jarní schůze Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni konané dne 20. 2. 2010 v budově Západočeského muzea v Plzni. – Columba 16(2): 25 -26. Časopis D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Schröpfer L. Závěrečná zpráva o činnosti Západočeské pobočky ČSO při Západočeském muzeu v Plzni za rok 2009. – Columba 16(1): 2 -4. Časopis D
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348