Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Liška M. Habitatové preference skorce vodního (Cinclus cinclus) na tocích okresu Tachov. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 121 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2018Klaudys M. Skřípina kořenující na Podblanicku. – Pod Blaníkem 22(44) č.4: 6 -8. Časopis D PDF
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Řepa P. Pěvci (passeriformes) okresu Tachov - 3. Část. [The passerines (Passeriformes) ofthe Tachov district (west Bohemia), Part 3.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 118: 1 -73. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Kaminiecká B. Čápí ohlédnutí. – Ptačí svět 21(3): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy CHKO Blaník v roce 2013. – Pod Blaníkem 18(40) č.1: 99 příloha: VIII.-X. Časopis D Celé číslo
 2014Hanel L. Čtvrtstoletí průzkumu vážek na Podblanicku. – Živa 62(5): CXXVIII.-CXXIX. Časopis D PDF
 2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. [Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology.] – Živa 62(5): 215 -218. Časopis D PDF
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. Krutý konec orlí rodiny. – Ptačí svět 21(3): 21. Časopis D Celé číslo
 2014Pešout P. & Zenáhlíková J. Mladovožický uličník. – Pod Blaníkem 18(40) č.3: 99 příloha: V. Časopis D Celé číslo
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Cepák J. Počítání racků. – Ptačí svět 21(3): 21. Časopis D Celé číslo
 2014Šebelíková L. Přírodě blízká obnova – stále ještě netradiční přístup k obnově těžebních prostor. – Botanika 2(2): 13. Časopis D PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Pithart D. Zapojení vodních a mokřadních ekosystémů do řešení současných úkolů vodního hospodářství. [Involvement of aquatic and wetland ecosystems in addressing current challenges of water management.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 26 -35. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2012. – Pod Blaníkem 17(39) č.1: 99 příloha: VII.-XI. Časopis D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Brabec J. Hoře, hořce, hořečky III. Hořeček drsný Sturmův – němá oběť odsunu. [Gentians III. Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana – a Species of Border Areas and Moist Habitats.] – Živa 61(5): 206 -209. Časopis D PDF
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Cepák J. Odchyt vlaštovek obecných na přehrávku hlasu mimo rákosiny. – Kroužkovatel 15: 6. Časopis D Celé číslo
 2013Řepa P. Pěvci (passeriformes) okresu Tachov - 2. Část. [The passerines (Passeriformes) ofthe Tachov district (west Bohemia), Part 2.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 117: 1 -85. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Kysela M. Podpora hnízdních možností ptactva. – Pod Blaníkem 17(39) č.2: 7 -8. Časopis D PDF
 2013Poláková K., Musil P., Haas M., Langrová A., Kuklíková B., Kejzlarová T., Malíková H., Musilová Z. Populační dynamika zrzohlávky rudozobé na Třeboňsku. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 182 -183. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Řepa P. Ptactvo hnízdící v remízcích tvořených řídce rozloženými stromy a keři v Tachovské brázdě, jihozápadní Čechy. [Birds breeding in groves consisting of sparsely distributed trees and shrubs in region Tachovská brázda, southwestern Bohemia.] – Sluka 9: 59 -70. Časopis D
 2013Pavlík P. Ptačí pečovatelé. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Kameníková M. & Rajchard J. Seasonal occurrence and abundance of waterbirds in sandpits and fishponds. – European Journal of Environmental Sciences 3(1): 48 -53. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Řepa P. Srostloprstí (Coraciiformes) v okrese Tachov. [Coraciiformes in the Tachov district.] – Sluka 9: 37 -51. Časopis D
 2013Sedláček O. Vánoční kapr hořkne v ústech. Intenzifikace chovu ryb ničí v rybnících vše živé. – Přirodovědci.cz 2013(3): 16 -17. Časopis D PDF
 2013Kejzlarová T., Musil P., Musilová Z., Haas M., Langrová A., Kuklíková B., Poláková B. Vliv hnízdní fidelity na reprodukční úspěšnost potápivých kachen. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 109 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Hrubá L. Za našimi zvířaty do táborské zoo. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2012Křiklánová M. Analýza environmentální politiky obce Mladá Vožice v zájmu ochrany životního prostředí. [Analysis of the environmental policy community Mladá Vožice in order to protect the environment.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Unar J. & Unar P. Atraktivní, leč nevítaný host z Ameriky. – Naše příroda 2012( 4): Časopis D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Urban J. Historie hornictví na Podblanicku. – Pod Blaníkem 16(38) č.4: 99 příloha: IV.-V. Časopis D PDF
 2012Kaucký Z. Hodnocení průchodnosti území pro stavbu dálnice D3 v úseku Jesenice - Tábor. [The evaluation of the Landscape patency for D3 highway (Jesenice - Tábor).] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý VŠKP D PDF
 2012Popovičová T. Návrh environmentálně šetrného managementu cestovního ruchu na Třeboňsku. [Design of environmentally sound management of tourism in the region Třeboňsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Mára Z. & Schröpfer L. Neobvyklé pozorování hoholky lední (Clangula hyemalis) na Tachovsku, jihozápadní Čechy. [Ungewöhnliche Beobachtung einer Eisente (Clangula hyemalis) im Tachov-Gebiet, Südwestböhmen.] – Sluka 8: 109 -110. Časopis D
 2012Jaroš J. & Spitzer K. Neobyčejná společenstva motýlů na rašeliništích Třeboňska: přežívání reliktních populací. [Unusual Communities of Moths and Butterflies of the Třeboň Basin Peatlands: Survival of Relict Populations.] – Živa 60(3): 125 -128. Časopis D PDF
 2012Havlíček J. Nová hnízdní kolonie havrana polního (Corvus frugilegus) ve Veselí nad Lužnicí. [The nex nesting colony of Rooks (Corvus frungilegus) in Veselí nad Lužnicí.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 52 Suppl.: 40 -44. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Řepa P. Sovy (Strigiformes) Tachovska. [Owls (Strigiformes) in the district of Tachov.] – Sluka 8: 47 -72. Časopis D
 2012Hlaváč Z. Takové obyčejné sdružení. – Myslivost 2012( 5): 106. Časopis D PDF
 2012Fišer J. & Jahelka J. Výsledky kroužkování ptáků na rybnících Hejtman a Koberný v Plané nad Lužnicí, okres Tábor. [Results of bird ringing at fishponds Hejtman and Koberný in Planá nad Lužnicí, district Tábor (South Bohemia).] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 52 Suppl.: 70 -82. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Nacházelová M. Bahňákářský víkend 2010. – Vanellus 6: 9 -10. Časopis D PDF
 2011Konečný K. Bělopásek dvouřadý Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) u Tábora. [White admiral Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) near the town of Tábor.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 118 -120. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Langrová A., Kuklíková B., Haas M., Musil P., Musilová Z. a kol. Mezisezónní variabilita přežívání mláďat poláka velkého a poláka chocholačky v jižních Čechách v letech 2004 - 2009. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 128 -129. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tabášek A. Myslivecký úděl po česku. – Myslivost 2011( 7): 33 -35. Časopis D
 2011Řepa P. Pěvci (passeriformes) okresu Tachov - 1. Část. [The passerines (Passeriformes) ofthe Tachov district (west Bohemia), Part l.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 115: 1 -74. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Civiš P., Vojar J. & Baláž V. Průběh monitoringu chytridiomykózy v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 42 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Pakandl M. Průtah vodouše bahenního (Tringa glareola) územím České republiky. – Vanellus 6: 38 -41. Časopis D PDF
 2011Vyhnal S. & Kvičínská Š. Přehlídka trubačského mládí v Bechyni. – Myslivost 2011( 7): 87. Časopis D
 2011Ramešová E. Rybniční soustava na Zlaté stoce, studie historického vývoje krajiny vypracovaná na podkladě archivních map a dalších pramenů dokladujících zásahy do krajiny od 16. století.. [Golden sewer Pond system, study of the historical development of landscape on the basis of archival maps and other sources documenting interventions in the landscape since 16 century..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Sovina, konzultant Miroslav Hátle VŠKP D PDF
 2011Kuklíková B., Haas M., Langrová A., Musil P. & Musilová Z. Vnitrosezónní variabilita přežívání rodinek poláka velkého (Aythya ferina) a poláka chocholačky(Aythya fuligula). – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 123 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Frantová J. Zhodnocení vývoje litorálních porostů v závislosti na hospodářských zásazích: zatížení živinami, vyhrnování, manipulace s vodní hladinou a rybí obsádka. [Evaluation of development of littoral plant stands in dependence on management measures: nutrient load, sediment removal, changing water level and fish stock.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Pokorný, konzultant Štěpán Husák VŠKP D PDF
 2010Cudlín O. & Komendová B. Biodiverzita drobných zemních savců na loukách s odlišným vodním režimem na Třeboňsku. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 49 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kotlaba F. Druhý příspěvek k makromycetům rezervace Kozohlůdky u Borkovic v jižních Čechách. [Second contribution to the macromycetes of Kozohlůdky Nature Reserve near Borkovice, Southern Bohemia.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 50: 67 -74. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Lukš V. & Karas J. Festina lente platí na Třeboňsku dvojnásob – Lesu zdar 2010( 6): 21 -23. Časopis D Celé číslo
 2010Strakatá M. Klubová výstava. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/5: 5. Časopis D
 2010Anonym Lesní správa Přimda zve za skalami do Českého lesa. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2010-07-29: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Virt R. Mineralogická revize lokality krystalů křemene Košín u Tábora. [Mineralogical revision of the Košín near Tábor locality of the crystallized quartz.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 50: 12. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010  Na Tachovsko za bobry po nové naučné stezce Vodní svět. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-10-21: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Novotná J. & Honsa J. Národní finále soutěže Zlatá srnčí trofej v Plané nad Lužnicí kategorie B. – Myslivost 2010( 1): 80 -81. Časopis D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. – Český les - Příroda a historie 7-8: 40 -42. Časopis D Celé číslo
 2010Řepa P. Rackovití (Laridae) a rybákovití (Sternidae) Tachovska. [Gulls and terns of the Tachov region.] – Panurus 19: 37 -54. Časopis D PDF
 2010Krejča F. Revize názvů a lokalizace objektů v Chýnovské jeskyni na základě historických pramenů a literatury. [Name revision and localization of objects in the Chýnov cave based on historical sources and literature.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 50: 171 -175. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Fiedlerová M. Společenstva drobných lesních savců na rybničních hrázích v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. [Small mammal communities of fishpond dikes in the Třeboň region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Petr Zasadil VŠKP D
 2010Fiedlerová M. & Zasadil P. Společenstva drobných zemních savců na rybničních hrázích v CHKO Třeboňsko. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 67 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Waldhauser M., Mikát M. Šidélko ozdobné – překvapení z výsypky. [The Ornate Bluet – A Surprise from a Coal Mine Dump.] – Ochrana přírody 65(2): 15 -17. Časopis D PDF
 2010Porazíková P. Výskyt bobra evropského na Tachovsku a Borsku. [Occurrence of the Eurasian beaver in the Tachov and Bor Regions.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Aleš Vorel VŠKP D
 2010Řepa P. Výskyty ptáků z řádu veslonohých na Tachovsku. – Český les - Příroda a historie 7-8: 50 -51. Časopis D Celé číslo
 2010Procházka V. Výsledky pokusného výpalu granitoidní horniny.ze Sudoměřic u Tábora: od geochronologie k historické keramice. [Results of experimental heating of a granitoid from Sudoměřice at Tábor: from geochronology to historical ceramics.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 50: 21 -25. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Haasová I. Vývoj populace prasete divokého (Sus scrofa) na Tachovsku. [Population development of wild boar (Sus scrofa) in Tachov region (W Bohemia, Czech Republic).] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Říhová J. Zhodnocení stavu znečištění drobných toků v evropsky významné lokalitě Vlašimská Blanice. [Assesment of the state of population in small streams in the Site of Community Importance of the Vlašimská Blanice river.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Michal Bílý VŠKP D
 2009Gonová I. Genový sad starých a krajových odrůd ovocných stromů Tachovska. – Český les - Příroda a historie 6: 26 -27. Časopis D Celé číslo
 2009Hýlová A. Hnízdní biologie potápky roháče ve dvou různých biotopech třeboňské pánve. – Živa 57(1): 38 -41. Časopis D PDF
 2009Machač K. Jeřábi popelaví (Grus grus) hnízdí na Tachovsku. – Český les - Příroda a historie 5: 25 -26. Časopis D Celé číslo
 2009Drbal K. Jeskyně „konzervy poznání“. – Ochrana přírody 64(3): 34. Časopis D PDF
 2009Bjaček K. & Slanec J. Jihočeské lesy. – In: Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa. Sb. referátů, 5 -6. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2009Řepa P. Kachna divoká (Anas platyrhynchos) a kopřivka obecná (Anas strepera) na Tachovsku. [Mallard (Anas platyrhynchos) and Gadwall (Anas strepera) in the district of Tachov.] – Sb. Muz. Karlovarského kraje 17: 237 -255. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Bureš J. Krajina Třeboňska a stromy. – In: Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa. Sb. referátů, 39 -40. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2009Řepa P. Labutě, husy a husice (Anserini et Tadornini) Tachovska. [Swans, Geese and Shelducks (Anserini et Tadornini) in the area of the Tachov district.] – Zprávy MOS 67: 61. Časopis D
 2009Ekrt L., Ekrtová E. & Košnar J. Míčovka kulkonosná – vzácný evropský endemit opět součástí naší flóry. [Pilwort – A Rare European Endemic Species Again Forms Part of our Flora.] – Živa 57(2): 64 -66. Časopis D PDF
 2009Fröstlová S. Myslivost a ženy v historii i dnes. – Myslivost 2009( 8): 69. Časopis D
 2009Kuklová M. & Kasina J. Myslivost vzkvétá pod vedením žen. – Myslivost 2009(10): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Pařil L. Národní finále soutěže Zlatá srnčí trofej v Plané nad Lužnicí kategorie A. – Myslivost 2009(11): 80 -81. Časopis D PDF
 2009Řepa P. Polák velký (Aythya ferina) a polák chocholačka (Aythya fuligula) na Tachovsku v letech 1970 - 2002. [Die Tafelente (Aythya ferina) und die Reiherente (Aythya fuligula) im Tachov Gebiet in den Jahren 1970-2002.] – Sluka 6: 31 -60. Časopis D
 2009Hraňová I. Řešení nakládání s odpady s komunálními odpady v Bechyni. [Solution of the municipal waste treatment in Bechyně.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Vlastimila Mikulová VŠKP D
 2009Klozík P. Setkání nožířů v Čekanicích u Tábora. – Myslivost 2009(10): 36 -37. Časopis D
 2009Řepa P. Skorec vodní (Cinclus cinclus) na Tachovsku. – Český les - Příroda a historie 5: 27. Časopis D Celé číslo
 2009Kameníková M., Rajchard J. Sledování hnízdních parametrů rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) na náhodně vybraných lokalitách v CHKO Třeboňsko.. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 93 -94. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Kubelka V. Vodouš rudohohý 2008; aktuální stav; monitoring současných i historických hnízdišť v ČR - výsledky projektu. – Vanellus 3: 36 -37. Časopis D PDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348