Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2014Pech P. Jak reagují společenstva mravenců na změny prostředí. [How Communities of Ants React to Changes in the Environment.] – Živa 62(2): 79 -82. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Šebestian J. Řežabinec. – Ptačí svět 21(4): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Pithart D. Zapojení vodních a mokřadních ekosystémů do řešení současných úkolů vodního hospodářství. [Involvement of aquatic and wetland ecosystems in addressing current challenges of water management.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 26 -35. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Hanslík E., Marešová D. & Juranová E. Temporal and spatial changes in the concentrations of radiocaesium and radiostrontium in the Vltava river basin affected by the operation of the nuclear power plant at Temelín. – European Journal of Environmental Sciences 3(1): 5 -16. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Branyš O. Analýza vlivů sportovně rekreačních aktivit na ochranu přírody a krajiny v regionu Zvíkovského podhradí. [Analysis of the recreational sports activities effects for the nature and landscape protection in the region Zvíkov castle.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Jankovský M. & Pivnička K. Angler fishing strategies at different reservoirs in the Czech Republic assessed from fishery statistics (1988–2007). – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 7 -18. Časopis D PDF
 2012Šálek M.E. Čejkování na Písecku 2012. – Vanellus 7: 76. Časopis D PDF
 2012Brzkovská D. Jihočeské derby 2012. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/6: 6. Časopis D
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Bureš J. Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy. – Ptačí svět 19(1): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2012Šeplavý P. Setkání mysliveckých trubačů v Písku. – Myslivost 2012( 4): 92 -93. Časopis D
 2012Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2011. – Vanellus 7: 21 -31. Časopis D PDF
 2011Šebestian J. 35. kroužkovací Akce Acrocephalus v Národní přírodní rezervaci Řežabinec u Písku. – Kroužkovatel 11: 16. Časopis D Celé číslo
 2011Kloboučník J. 50. ročník „mistrovství Šumavy“. – Myslivost 2011(11): 136. Časopis D
 2011Marvalová A. Analýza vlivů turismu na ochranu přírody a krajiny v podmínkách Svazku měst a obcí Milevsko. [Analysis of the effects of tourism on nature and landscape protection in terms of the Alliance of towns and villages Milevsko.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant Pavel Hroch VŠKP D PDF
 2011Šálek M. E. Čejkování na Písecku 2011. – Vanellus 6: 51 -52. Časopis D PDF
 2011Čechová K. Hospodaření s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Písek. [Management of biodegradable waste in the town of Písek.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D PDF
 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 53 -55. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Šálek M., Rymešová D. & Šmilauer P. Mortalita koroptve polní: sezónní proměnlivost, vliv věku a pohlaví. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 215 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Pakandl M. Průtah vodouše bahenního (Tringa glareola) územím České republiky. – Vanellus 6: 38 -41. Časopis D PDF
 2011Duda P., Horák V. & Bušina F. První ples mysliveckých trubačů. – Myslivost 2011( 2): 84. Časopis D
 2011Tétauer P. Sledování prvků plánu společných zařízení realizovaných v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese Písek (Jihočeský kraj). [Plan of collective equipment realized in terms of land consolidation program in the Písek study area (South Bohemian region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D PDF
 2011Vyhnálková B. Studie ozelenění areálu a okolí čistírny odpadních vod pro obec Heřmaň, okres Písek, vč. biotechnického řešení stabilizační nádrže. . [Study of the greening of sewage treatment plant area and surroundings, including biotech solutions for stabilization pond, in the village Heřmaň, Pisek distrikt..] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Sovina, konzultant Milan Bubenko VŠKP D PDF
 2011Malá J., Máchová P. & Čurn V. Využití biotechnologických postupů při zachování genetických zdrojů jilmů. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 26 -28. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB za rok 2009. – Vanellus 5: 22 -28. Časopis D PDF
 2010Kylar J. Hodnocení růstu poloodrostků javoru v lesní školce Sepekov. [Maple plantlets evaluation, at the forest nursery Sepekov.] Diplomová práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Iva Ulbrichová VŠKP D
 2010Přibyl T. Chránění a ohrožení obojživelníci (Amphibia) na rybníku Zlatina (okr. Písek, Jižní Čechy). [Protected and endangered amphibians (Amphibia) on the Zlatina pond (Písek country, Southern Bohemia).] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 50: 178 -182. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Rajlich P., Měšťan J. & Beneš V. Mladší - podeformační monazit v píseckých pegmatitech. [Younger posttectonic monazite in the Písek pegmatite.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 50: 26. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Zach P. Památné objekty Píseckých hor. [Monumental objects at area Písecké hory.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Dana Čížková VŠKP D
 2010Prečová K. Porovnání měření namáhanosti práce u Lesů města Písek podle různých výkonových norem pro těžbu dřeva. [The Comparison of the Laboriousnes inn the Forests of the Pisek Town According to Various Output Standards for the Loggings.] Diplomová práce. ČZU FLD KLT. Vedoucí práce Slavomil Brandtl VŠKP D
 2010Pakandl M. Průběh tahu vodouše šedého (Tringa nebularia) na území České republiky. – Vanellus 5: 29 -31. Časopis D PDF
 2010Koukal P. Rozšíření, růst a produkční možnosti douglasky na školním polesí Hůrky. [Distribution, growth and production potential of the Douglas fir on the School Training Forest Hůrky.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Vilém Podrázský VŠKP D
 2010Marková A. Srovnání poškozování smrkových výsadeb a přirozeného zmlazení biotickými škůdci na území Lesů města Písek s.r.o. v lokalitě Oldřichov. [Comparison of damage of spruce transplants and artificial regeneration by biotic pests in City Forests Písek in area Oldřichov.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Marek Turčáni VŠKP D
 2010Waldhauser M., Mikát M. Šidélko ozdobné – překvapení z výsypky. [The Ornate Bluet – A Surprise from a Coal Mine Dump.] – Ochrana přírody 65(2): 15 -17. Časopis D PDF
 2010Ivanovová D. & Hanslík E. Temporal and Spatial Changes in Tritium Concentration in the Vltava River Basin Affected by the Operation of Temelín Nuclear Power Plant. – Acta Univ. Carol. Environm. 23(2009)/1-2: 17 -31. Časopis D PDF
 2010Sládeček M. Úhyny ptáků pod koly aut. – Ptačí svět 17(1): 20. Časopis D Celé číslo
 2010Nedvědová P. Vegetace bývalého vojenského prostoru Oldřichov u Písku. [Vegetation of former military area Oldřichov near Písek.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Michal Hejcman VŠKP D
 2010Fišer V. Vliv výchovných zásahů na vývoj douglkaskové mlaziny na školním polesí Hůrka a její ekonomické zhodnocení. [Evaluation of douglas advanced growth and its economic aspect in school district Hurka.] Bakalářská práce. ČZU FLD KPL. Vedoucí práce Ivo Kupka VŠKP D
 2010Kozák L. Vyhodnocení odstřelů zvěře na území bývalého okresu Písek. [Evaluation of hunting in the territory of the former district Písek.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Kozák J. Vývoj populace psovitých šelem v honitbě Králova Lhota. [Population development of canines in the Králova Lhota hunting district.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Jaroslav Červený VŠKP D
 2010Nosek J. Zalesňování nelesních půd bývalého vojenského prostoru Oldřichov - 2. etapa. [Non - forest land afforestation of the former military area Oldřichov - stage 2.] Bakalářská práce. ČZU FLD KERLH. Vedoucí práce Karel Pulkrab VŠKP D
 2010Doxanský J. Žabí ráj na Řežabinci. – Naše příroda 2010( 2): Časopis D PDF
 2009Robovský J., Gregorová R., Hotový J. & Benda P. Addendum to the revised catalogue of the cetaceans (Cetacea) in collections in the Czech Republic. [Doplněk k revidovanému katalogu kytovců (Cetacea) ve sbírkách v České republice.] – Lynx n. s. 40: 141 -152. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2009Pícha M. Ekologické nároky, rozšíření a škodlivost srnčí zvěře na Písecku. [Ecology, occurrence and harmfulness of roe - deer game in the area of Písecko.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Petra Nováková VŠKP D
 2009Pakandl M. Faunistická pzorování členů SVOB za rok 2008. – Vanellus 3: 50 -53. Časopis D PDF
 2009Kapoun T. Introdukované lesnicky důležité dřeviny na ŠLP SLŠ a VOŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku. [Introduced forest important tree species on ŠLP SLŠ a VOŠ Bedřicha Schwarzenberga in Písek.] Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Martin Slávik VŠKP D
 2009Rajlich P. & Kříž D. Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově. [Another find of the miarolitic pegmatite in Kovářov, Písek region, Southern Bohemia, Moldanubian.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 49: 29 -34. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Kolář P. Rozvoj troubení na lesnické škole v Písku. – Myslivost 2009( 2): 69. Časopis D
 2008Šebestián J. Akce "Acrocephalus" v NPR Řežabinec - odchyceno již 25 000 ptáků! – Kroužkovatel 5: 18 -29. Časopis D Celé číslo
 2008Malcová L. Analýza a zhodnocení systému nakládání s odpady ve městě Protivín a jeho možný další rozvoj. [The analysis and evaluation of waste management system in Protivin and its next possible development.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KAVR. VŠKP D
 2008Pakandl M. Faunistická pozorování členů SVOB. – Vanellus 1: 24 -27. Časopis D PDF
 2008Šebestian J. Jubileum Řežabince. – Ptačí svět 15(1): 21. Časopis D Celé číslo
 2008Blažková P. & Šálek M. Predace koroptve polní (Perdix perdix) v rozdílných typech krajiny. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 29 -30. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Prausová R. & Janová J. Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 83 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2007Lumpe P. Jarní schůze Skupiny pro výzkum a ochranu jeřába popelavého v ČR. – Kominíček 6: 9 -10. Časopis D Celé číslo
 2007Šebestian J. & Šebestianová Š. Řežabinec – 30 let. – Ptačí svět 14(1): 20. Časopis D Celé číslo
 2007Babka J. a kol. Středočeský kraj životní prostředí. 253 stran. Krajský úřad - Středočeský kraj. Monografie D
 2007Zárybnická L. Studie rekultivace bývalého lomu cihlářské suroviny v Letech u Písku. Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. VŠKP D
 2006Porubský M. 227x český fousek Prof. Ing. Ferdinanda Sekyrky. – Myslivost 2006( 8): 26 -27. Časopis D PDF
 2006Málková P. Kam až došel program Významná ptačí území. – Ptačí svět 13(1): 6 -8. Časopis D Celé číslo
 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. – In: Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře, 40 -44. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2006Medková M. Sokolníků i letos přibylo. – Myslivost 2006(12): 49. Časopis D
 2006Šálek M., Marhoul P. & Albrecht T. Testuje koroptev polní (Perdix perdix) kvalitu umístění hnízda pomocí prvních vajec ve snůšce? Experimentální podpora empirických pozorování s využitím umělých hnízd. – In: Srdcem a rozumem – 80 let ČSO, sb. z konference, 51 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2005Knížková E. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta na prvním stupni základních škol na Písecku. 67 stran. Diplomová práce. UJEP FŽP KSV. Vedoucí práce J. Eichler VŠKP D
 2005Jelínek M. (ed.) Faunistická pozorování v České republice v roce 2004. [Rare and uncommon records of birds in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 23 -44. Časopis D PDF
 2005Permedlová I. Nabídka bylinné složky liniové vegetace jako součást hnízdního prostředí koroptve polní (Perdix perdix). 79 stran. Diplomová práce. ČZU FLE KEŽP. Vedoucí práce M. Šálek VŠKP D PDF
 2005Šálek M. Polygamní hnízdění čejek chocholatých (Vanellus vanellus) na Písecku v jižních Čechách. [Polygamous breeding of Northern Lapwings (Vanellus vanellus) in southern Bohemia, Czech Republic.] – Sylvia 41: 72 -82. Časopis D PDF
 2005Cepák J. & Škopek J. Projekt CES v České republice 2004. [CES project in the Czech Republic in 2004.] – Zprávy ČSO 60: 62 -65. Časopis D PDF
 2005Šálek M. & Schröpfer L. Rozšíření a početnost sýčka obecného (Athene noctua) v České republice - průběžná zpráva za rok 2005. – Zprávy ČSO 61: 37 -38. Časopis D PDF
 2004Bicanová J. Geologické vycházky do okolí Písku. 77 stran. Diplomová práce. UK FPed KBEV. Vedoucí práce V. Ziegler VŠKP D
 2004Veber J. K lovu černé zvěře a ČMMJ. – Myslivost 2004( 3): 22 -23. Časopis D PDF
 2004Lumpe P. SPA - ptačí oblasti. – Sosna 2004: 18 -22. Časopis D PDF
 2004Vavřík M. Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2003. [Rare birds in the Czech Republic in 2003.] – Zprávy ČSO 59: 24 -32. Časopis D PDF
 2003Křížek J. 1.01 Ichtyologický průzkum a charakteristika povodí řeky Blaníce, pramenící v chráněné krajinné oblasti Šumava, od pramene po Putim.. [Ichthyological survey and characteristics of the catchment area of the Blaníce river having its source in the Šumava Bohemian Forest Protected Landscape Area - from the spring to the town of Putim.] – Příroda, Praha 2003 Supl.: 13 -15. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2003Tichá V. 50. Memoriál Františka Housky. – Myslivost 2003(11): 26 -27. Časopis D PDF
 2003Vainar P., Kurfiřt L. Border teriér v lovecké praxi. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2003/3: 8 -9. Časopis D PDF
 2003Redakce Současná významná ptačí území (IBAs) a navrhované oblasti ochrany ptáků (SPAs). – Zpravodaj IBA 10(1): 2. Časopis D PDF
 2003Kasina J. Uctění svátku sv. Huberta. – Myslivost 2003(12): 47. Časopis D
 2003Lacina D. & Málková P. Zpráva o stavu významných ptačích území v roce 2002. Příloha zpravodaje IBA. – Zpravodaj IBA 10(1): příloha 1.-6. Časopis D PDF
 2002Všetečka R. Mapování rozšíření hořavky duhové v západní části okresu Písek. Závěrečná zpráva projektu za rok 2002, ZO ČSOP Makov.. Medz. 4 strany. – ms. Neveřejná D
 2002Sobolík V. Není fousek jako fousek. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2002/1: 5. Časopis D
 2002Lacina D. & Málková P. Zpráva o stavu významných ptačích území v roce 2001. Příloha zpravodaje IBA. – Zpravodaj IBA 9: příloha 1.-4. Časopis D PDF
 2001Zumr J. Z historie bažantnice Radany. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2001/6: 6. Časopis D
 2000Kovařík V. Přírodní park "Jistebnická vrchovina". – Český Merán 5/2000: 4 -12. Sborník vlastivědný D
 1999Grauer J. Historický vývoj využívání ploch v okrese Písek. 49 stran. Diplomová práce. JU FP KG. Vedoucí práce R. Barták VŠKP D
 1999Turek O. Komplexní fyzickogeografická regionalizace okresu Písek. 72 stran. Diplomová práce. JU FP KG. Vedoucí práce R. Barták VŠKP D
 1999Pecl K. Padesát let trvání ornitologické rezervace Řežabinec. – Zpravodaj IBA 6(1): 6. Časopis D PDF
 1999Pecl K. Z akce Acrocephalus na Řežabinci v roce 1998. – Ptačí svět 6(1): 9. Časopis D Celé číslo
 1998Pecl K. Akce Acrocephalus na Řežabinci již po jednadvacáté. – Ptačí svět 5(1): 4. Časopis D Celé číslo
 1998Vqrel I. Čimelicko - svědectví krajinářské tvorby dvou století. [Čímelicko - testimony to landscaping pf two centuries.] – Zahrada - Park - Krajina 1998(5): 5 -8,4 foto,4 map.. Časopis D
 1998Záruba P. Čmeláci přírodních parků Džbány - Žebrák a Jistebnická vrchovina. – Pod Blaníkem 2(24) č.2: 4. Časopis D PDF
 1998Wolf J. Růst jedle obrovské v lesích města Písku. – Les. práce 77( 3): 98 -99. Časopis D
 1998Novotný G. Ředitel lesnické školy v Písku ing. Eduard Duchoslav, 1862-1926. [Director of the Forestry Secondary School Eduard Duchoslav, M. Se., 1862-1926.] – Zpr. Lesn. Výzk. 43(1): 44. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
123
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348