Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910...
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 s.a.Kloubec B., Obuch J. (in prep) Drobní savci v potravě sýce rousného (Aegolius funereus) na úzejí jihozápadních Čech. – ms. [Depon. in: u autora. ] Neveřejná D
 2020Vondrka A., Hájková P. & Rolečková B. Aktuality z výzkumu tetřívka obecného (Lyrurus tetrix) na Šumavě. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 214 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Engleder T., Mináriková T., Volfová J., Watzl J., Watzl B., Gerngross P. & Belotti E. First breeding record of a 1-year-old female Eurasian lynx. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 56 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Sychra J. & Malenovský I. Křísek leknínový (Erotettix cyane) - znovuobjevený modrý klenot našich mokřadů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 187 -188. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Moravec J. & Šmíd J. České zmije stojí za pozornost. [Czech Common Adders Claim Our Attention.] – Živa 63(2): 85 -86. Časopis D PDF
 2015Malíček J. & Syrovátková L. Kde přežít v těžkých časech? Refugia epifytických lišejníků. [Where to Survive in Difficult Times? Refugia for Epiphytic Lichens.] – Živa 63(2): 59 -61. Časopis D Abstrakt
 2014Palice Z. (Ne)nápadné lišejníky. – Botanika 2(1): 5. Časopis D PDF
 2014Anděra M. Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! [What’s New in Zoology. Beware of the Jackal!] – Živa 62(1): 25 -26. Časopis D PDF
 2014Soldán T., Bojková J., Zahrádková S., Helešic J. & Sroka P. Dlouhodobý výzkum vodního hmyzu – rodinné stříbro české entomologie. [Long-term Investigation of Aquatic Insects – Family Silver of the Czech Entomology.] – Živa 62(5): 215 -218. Časopis D PDF
 2014Křenová Z. Hoře, hořce, hořečky V. Hořký osud hořepníků. [Gentians V. The Bitter Fate of Marsh Gentian.] – Živa 62(2): 62 -65. Časopis D PDF
 2014Křenová Z. Hoře, hořce, hořečky VI. Hořká chutná. [Gentians VI. Tasty Bitter.] – Živa 62(3): 109 -113. Časopis D PDF
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Pech P. Jak reagují společenstva mravenců na změny prostředí. [How Communities of Ants React to Changes in the Environment.] – Živa 62(2): 79 -82. Časopis D PDF
 2014Fanta J. Ještě k tématu vlivu lýkožrouta smrkového v národním parku Šumava. – Živa 62(3): LXIV.-LXV. Časopis D PDF
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. – Nika 35(Květen 2014): 10 -13. Časopis D PDF
 2014Čížková P., Lencová K. & Hubený P. Nové lokality sklenobýlu bezlistého v Krkonoších – dárek k 50. výročí existence KRNAP? [New Localities of Ghost Orchid in the Krkonoše Mountains.] – Živa 62(3): 106 -108. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Redakce Poznámka redakce. – Živa 62(3): LXII.-LXIV. Časopis D PDF
 2014Vicena I. Přemnožování lýkožrouta na Šumavě a jeho důsledky, – Živa 62(3): LXII.-LXIII. Časopis D PDF
 2014Plesník J. Příroda pod pásy tanků. Vojenské výcvikové prostory, znovuobjevené přírodní ráje, zpustošení prostředí nebo ideální místo pro hospodářský rozvoj? – Nika 35(Květen 2014): 16 -20. Časopis D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satelitní telemetrie chřástala polního. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Vlček J. & Peške L. Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožura D PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Redakce Srnčí zvěř ve Stráži myslivosti - ročník 1940. – Myslivost 2014( 7): 92 -94. Časopis D
 2014Vermouzek Z. Šumava. – Ptačí svět 21(4): 8. Časopis D Celé číslo
 2014Just T. Uplatnění vodohospodářských revitalizací v protipovodňové ochraně se zřetelem k příkladu revitalizace potoka Borová u Chvalšin. [Applying water revitalization in flood protection with regard to the example of the revitalization of Borová Brook at Chvalšiny.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 79 -82. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Vacek O. Vojenské výcvikové prostory a ochrana přírody. – Nika 35(Květen 2014): 14 -15. Časopis D PDF
 2014Černá A. Žofínským pralesem za pralesničkami. – Živa 62(2): XXXII. Časopis D PDF
 2013Hruška J., Oulehle F., Chuman T., Kopáček J., Vrba J., Čtvrtlíková M. & Majer V. 30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta. [30 Years of Šumava Lakes Investigation – Recovery from Acidification and the Influence of Spruce Bark Beetle Infestation.] – Živa 61(5): 224 -229. Časopis D PDF
 2013Bláha J., Romportl D. & Křenová Z. Can Natura 2000 mapping be used to zone the Šumava National Park? – European Journal of Environmental Sciences 3(1): 57 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2013Kindlmann P., Matějka K. & Doležal P. Co je za přemnožováním (gradací) lýkožrouta smrkového na Šumavě. [What Is behind the Spruce Bark Beetle Overpopulation (Gradation)?] – Živa 61(5): 231 -233. Časopis D PDF
 2013Matoušková M. České potoky a řeky ožívají. Vodní toky se mohou vrátit blíže k přírodě. Musíme jim ovšem pomoci. – Přirodovědci.cz 2013(3): 24 -25. Časopis D PDF
 2013Prach K. Dvě desetiletí sporů o Šumavu. – Živa 61(5): CII. Časopis D PDF
 2013Čada V., Brůna J., Svoboda M. & Wild J. Dynamika horských smrčin na Šumavě. [Dynamics of Mountain Norway Spruce Forests in the Šumava Mts.] – Živa 61(5): 213 -216. Časopis D PDF
 2013Modlinger R., Liška J., Knížek M., Adam D., Hort L. Dynamika šíření kůrovcovitých v přirozeně disturbovaném smíšeném temperátním lese na různých prostorových škálách. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 153 -154. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Suda J. & Šrotová J. Editorial. – Živa 61(5): LXXXIX. Časopis D PDF
 2013Kidlmann P. Globální změny a ochrana přírody. Ochranářská praxe se bude muset přizpůsobit vývoji podnebí. – Přirodovědci.cz 2013(1): 24. Časopis D PDF
 2013Brabec J. & Lampei Bucharová A. Hoře, hořce, hořečky II. Přežije v Čechách hořeček český? [Gentians II. Will the Czech Gentian Survive in the Czech Republic?] – Živa 61(4): 154 -156. Časopis D PDF
 2013Fanta J. CHKO Šumava po 50 a národní park po více než 20 letech – pohled z odstupu. – Živa 61(5): LXXXIX.-XCII. Časopis D PDF
 2013Matějka K., Hruška J. & Kindlmann P. Jak má vypadat smysluplná zonace národního parku Šumava? – Živa 61(5): XCVI.-C. Časopis D PDF
 2013Doležal P. Jak se žije v lese (smrkovém) – kapitoly ze života lýkožrouta smrkového. [Life in a Spruce Forest – the Biology of the Spruce Bark Beetle.] – Živa 61(5): 229 -230. Časopis D PDF
 2013Šimůnková K., Vorel A. Je rychlost růstu populace bobra evropského konstantní? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 227 -228. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Křenová Z. Jsou výzkum a přeshraniční spolupráce nadějí, nebo nechtěným břemenem NP Šumava? – Živa 61(5): XCII.-XCV. Časopis D PDF
 2013Kolář J. Knihy o přírodě pro všechny generace. P. Kindlmann, K. Matějka a P. Doležal: Lesy Šumavy. lýkožrout a ochrana přírody. 326 stran, 2012, Karolinum. – Přirodovědci.cz 2013(1): 35. Časopis D PDF
 2013Holuša J., Lukášová K. Mají přirození nepřátelé vliv na gradaci Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae)? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 79 -80. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Bezděčková K., Bezděčka P. Myrmekofilní houba Rickia wasmannii (Ascomycetes: Laboulbeniales) v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 34 -35. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šustr P. Na stopě velkým savcům Šumavy – telemetrický projekt monitorující život kopytníků a šelem. [On the Trail of Large Mammals in the Šumava Mts. – Telemetry Project.] – Živa 61(5): 234 -237. Časopis D PDF
 2013Hruška J. a Stínová vědecká rada NP Šumava Ohlédnutí za zákonem o národním parku Šumava. – Živa 61(5): C.-CI. Časopis D PDF
 2013Bodnár L. Problematika odstřelu ročních srnců. – Myslivost 2013( 9): 56 -57. Časopis D
 2013Edwards Jonášová M. Přírodní disturbance – klíčový faktor obnovy horských smrčin. [Natural Distur­bances as a Key Factor for Regeneration of Mountain Norway Spruce Forests.] – Živa 61(5): 216 -219. Časopis D PDF
 2013Janoška M. S průvodcem do divočiny Modravských plání. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2013Trnka J. Setkání s tetřevy. – Myslivost 2013( 1): 73 -74. Časopis D PDF
 2013Buchar J. Slídáci a česká arachnologie II. [Wolf Spiders and Czech Arachnology II.] – Živa 61(5): 240 -243. Časopis D PDF
 2013Košnář A. Stanovení populačních hustot a biotopových preferencí jelena evropského (Cervus elaphus) v horské oblasti Šumavy (2009-2011) – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 121 -122. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Bufková I. Šumavská rašeliniště a jejich ochrana. [Peat Bogs in the Šumava Mts. and Their Protection.] – Živa 61(5): 220 -223. Časopis D PDF
 2013Tichá K., Simon O.P., Kubíková L., Maciak M. Typ prameniště jako určující faktor společenstva prameništních chrostíků. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 234 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Klečková I. , Vrba P. , Konvička M. Variabilní doba larválního vývoje okáče rudopásného, Erebia euryale, v pohořích České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 113 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Košulič O., Hula V. Viniční terasy - významná refugia pro xerotermní druhy pavouků v intenzivně využívané krajině jižní Moravy? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 122 -123. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Simon O. Wodník fotil šumavskou divočinu. Milovníci přírody se sešli na netradičním fotokurzu a vytvořili putovní výstavu. – Přirodovědci.cz 2013(4): 34. Časopis D PDF
 2012Šeplavý P. 17. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů zná vítěze. – Myslivost 2012( 7): 73 -75. Časopis D PDF
 2012Schröpfer L. & Bureš J. Další solitérní hnízdění volavky popelavé (Ardea cinerea) v jihozápadních Čechách. [Ein weiterer Fall einer solitären Brut des Graureihers (Ardea cinerea) in Südwestböhmen.] – Sluka 8: 113 -114. Časopis D
 2012Zahradníková M. Does the traffic flow affect the lichen diversity? A case study from the Novohradské hory Mts, Czech Republic. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 27 -44. Časopis D PDF
 2012Křenová Z. & Kiener H. Europe’s Wild Heart - still beating? Experiences from a new transboundary wilderness area in the middle of the Old Continent. – European Journal of Environmental Sciences 2(2): 115 -124. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Bušek O. Hnízdní výskyt orla křiklavého (Aquila pomarina) ve Slavkovském lese a další pozorování v hnízdní době v jihozápadních Čechách. [Brutvorkommen des Schreiadlers (Aquila pomarina) im Kaiserwald und weitere Beobachtungen in der Brutzeit in Südwestböhmen.] – Sluka 8: 99 -104. Časopis D
 2012Jirsa A. Jelení zvěř v Národním parku Šumava. – Myslivost 2012( 4): 36 -37. Časopis D PDF
 2012Andreska J. K historii Žofínského pralesa (Případová studie). Ochrana přírody a krajiny v České republice Sborník prací z výzkumu D
 2012Plemeník M. Možnosti využití řeky Ohře na česko - bavorském pohraničí. [Possibilities of the river Eger at the Czech - Bavarian border.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Zbyněk Novák VŠKP D PDF
 2012Doudová K. Možnosti využití území vojenského újezdu Boletice z pohledu rekreačního potenciálu. [Possibilities of using the military training area Boletice in terms of recreational potential.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2012Hiltscher T. Návrh intenzifikace environmentálně šetrného rozvoje turismu ve venkovském mikroregionu Blanský les za účelem podpory jeho socioekonomického rozvoje [Proposition of intensification of enviromentally thrifty tourism development in country-side microregion Blanský les in purpose of his socioeconomical expansion.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant E. Pecharová, Vl. Zdražil VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Jaroš J. & Spitzer K. Neobyčejná společenstva motýlů na rašeliništích Třeboňska: přežívání reliktních populací. [Unusual Communities of Moths and Butterflies of the Třeboň Basin Peatlands: Survival of Relict Populations.] – Živa 60(3): 125 -128. Časopis D PDF
 2012Hlaváč Z. Povídání s Hanou Naušovou, dámou v zeleném. – Myslivost 2012( 3): 84 -85. Časopis D PDF
 2012Křenová Z. & Hruška J. Proper zonation – an essential tool for the future conservation of the Šumava National Park. – European Journal of Environmental Sciences 2(1): 62 -72. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Pykal J. & Bürger P. Ptačí společenstvo zámeckého parku v Červeném Dvoře u Chvalšin. [The bird community of the castle park at Červený Dvůr near Chvalšiny.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 52 Suppl.: 99 -105. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Křivánek J. Pytláctví na Šumavě. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/5: 20 -23. Časopis D
 2012Bím J. Scénáře rozvoje centrální části Novohradských hor. [Scenarios for the development of central part of Novohradské mountains.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Karel Maier VŠKP D PDF
 2012Drmota J. & Kasina J. Setkání Klubu autorů v Novohradských horách. – Myslivost 2012( 7): 65 -67. Časopis D PDF
 2012Piaček V. Šumavský park: ČIŽP schválila postup při kácení kůrovcových stromů. – Myslivost 2012( 8): 90. Časopis D
 2012Málková P., Marhoul P., Mikoláš M. & Vermouzek Z. Tetřev hlušec - Pták roku 2012- 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2012 Informační brožura D PDF
 2012Košnář A. Tetřev hlušec – šumavský klenot. – Naše příroda 2012( 1): Časopis D PDF
 2012Bádr V., Drha M. & Němec T. Trofejí podobní, věkem odlišní. – Myslivost 2012( 8): 60 -61. Časopis D PDF
 2012Kothera L. Ve svitu skelných hutí. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2012/4: 18 -20. Časopis D
 2012Bodnár L. Víkend ve Věžovaté pláni zasvěcen kynologii. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/6: 10. Časopis D
 2012Šustr P. & Romportl D. Vliv jelena lesního na obnovu lesa na Šumavě. – In: Sika japonský. Sb. referátů, 45 . strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2012Palacká M. Vliv rozsáhlých antropogenních aktivit v krajině. [The impact of the large scale anthropogenic activity on the landscape.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2012Kolářová P. Vývoj krajinného rázu na území Národního parku Šumava - příklad Modravska. [Changes of landscape character in teh National Park of Šumava - an example of Modrava.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Karel Maie, konzultant Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2011Hanzlík L. Alpské braky po sedmé u VLS H. Planá. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/2: 6. Časopis D
 2011Pech P. An unusual nesting of the ant Manica rubida (Hymenoptera: Formicidae) in nests with mounds. – Silva Gabreta 17(2-3): 69 -72. strama. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Šumpich J. Buterflies and moths (Lepidoptera) of the Blanice National Nature Monument (Bohemian Forest, Czech Republic). – Silva Gabreta 17(2-3): 83 -132. strama. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Hanč Z. Denní motýli a vřetenušky (Papilionoidea, Hesperioidea a Zygaeniidae) Chráněné krajinné oblasti Blanský les. [Butterflies and Burnet moths (Papilionoidea, Hesperioidea and Zygaeniidae) of the Blanský les Protected Landscape Area.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 51: 101 -117. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Košnář A. & Rajnyšová R. Effect of the tourists paths in National park Bohemian forest on the use of the surrounded ecosystem by ungulates. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 112 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Skála J., Vácha R. & Čechmánková J. Evaluation of arsenic occurrence in agricultural soils of the Bohemian Forest region. – Silva Gabreta 17(2-3): 55 -67. strama. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Patzenhauerová H., Spisar O. & Bryja J. Genetická struktura populací perlorodky říční v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 171 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šustr P., Romportl D. & Jirsa A. Habitatové preference telemetricky sledovaného jelena lesního (Cervus elaphus) na Šumavě. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 226 -227. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Bodnár L. Jarní svod loveckých psů na okrese Český Krumlov. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/4: 10. Časopis D
 2011Baráková A., Čtvrtlíková M. & Tošenovský E. Je makrozoobentos dobrým ukazatelem zotavování šumavských acidifikovaných jezer? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 30 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
12345678910...
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348