Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Machart K. Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. 3 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR. Skládačka D PDF
 2015Lesy ČR, Lesní správa Křivoklát Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. Pracovní list k naučné stezce. 2 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR. Skládačka D PDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2015Beneš K. Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. [Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Křivoklátsko Protected Landscape Area (Central Bohemia).] – Bohemia centralis 33: 143 -173. Časopis D PDF
 2014Ložek V. & Juřičková L. Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. [Faunistics for the 21st century I. History of the Research.] – Živa 62(3): 124 -126. Časopis D PDF
 2014Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 1 strana. Měs. ú. Rakovník. Internet D PDF
 2014Liška J. In memoriam F. A. Nickerl a O. Nickerl. Pohled do historie poznávání motýlů v Čechách. – Živa 62(1): XI.-XIII. Časopis D PDF
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Košťál V., Rozsypal J. & Pech P. O plži, který se raději dusí, než by ztrácel tělní vodu. [The Snail that Would Rather Choke than Lose Body Water.] – Živa 62(2): 76 -78. Časopis D PDF
 2014Tichai M. Občanské sdružení jako možná alternativa pro patronátní skupiny. – Ptačí svět 21(4): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Plesník J. Příroda pod pásy tanků. Vojenské výcvikové prostory, znovuobjevené přírodní ráje, zpustošení prostředí nebo ideální místo pro hospodářský rozvoj? – Nika 35(Květen 2014): 16 -20. Časopis D PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Hadinec J. Dva nové druhy pcháčů v pražské květeně – může mít Praha po 150 letech novou Květenu? [Two New Thistle (Cirsium) Species in the Flora of Prague. Will New Flora of Prague City Be Issued after 150 Years since the Last One?] – Živa 61(5): 210 -212. Časopis D PDF
 2013Robin A. Historie lánského revíru. – Myslivost 2013( 1): 22 -25. Časopis D PDF
 2013Anonyma Chov zvěře a rybniční hospodářství (obora Lány). – Myslivost 2013( 1): 26 -29. Časopis D
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2013Nováková K., Fialová K., Vlach P. Potočnice rodu Branchiobdella na raku kamenáči (Austropotamobius torrentium) na Plzeňsku. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 160 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Novák I. Sokolnický den. – Myslivost 2013( 1): 82 -83. Časopis D
 2013Robin A. Významné lovecké akce v lánské oboře. – Myslivost 2013( 1): 26 -27. Časopis D
 2013Žán J. Z historie loveckého troubení na Rokycansku. – Myslivost 2013( 5): 104. Časopis D
 2012Uher P. Analýza cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Křivokládsko a návrh jeho šetrného a ekonomicky efektivního rozvoje. [Analysis of tourism in the Protected Landscape Area Křivokládsko design and its friendly and economically efficient development..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Benešová E. & Beneš O. BZH 15. září 2012 Zbečno. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/6: 4 -5. Časopis D
 2012Hradecký P. & Vorel T. Exkurze po lokalitách neoproterozoických a svrchnokambrických vulkanitů v křivoklátsko-rokycanském pásmu a jeho okolí. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 31 -46. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Kam na výlet - Rakovník a okolí. 3 strany. Měs. ú. Rakovník. Internet D PDF
 2012Krejčí P. Kde borový zaváněl háj ... – Naše příroda 2012( 1): Časopis D PDF
 2012Redakce IZ Lesní hospodářství LS Křivoklát v kostce. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-08-28: 1. Internetový časopis D
 2012Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Naučné stezky okresu Rakovník. 2 strany. Měs. ú. Rakovník. Internet D PDF
 2012Pudlovský J. Návrh naučné stezky v okolí Mlečic. [The proposal of the nature trail in Mlečice area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Vorel T. Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [New finding of Cambrian rhyolites and rhyolitic ignimbrites of Křivoklát-Rokycany Complex in Lánská obora at the Zadní vápenec hill, east ofthe Klíčava dam.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 28 -30. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Kaasová K. Odborný seminář Hospodaření v agrární krajině – podpora biodiverzity. – Myslivost 2012(10): 128. Časopis D
 2012Redakce IZ Péče o lesní cesty na Lesní správě Lužná. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-08-28: 1. Internetový časopis D
 2012Bařtipánová B. Použití kořenových čistíren odpadních vod v České republice. [The use of constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Formánek Z. Prostupnost krajiny mezi Brdy a Křivoklátskem pro různé typy organizmů. [Landscape permeability in between Brdy and Krivoklatsko uplands for different types of organisms.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Mourková L. Prostupnost současné české kulturní krajině na koni. [Permeability of the Contemporary Czech Cultural Landscape on Horseback.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Redakce IZ Rekreačně naučný areál Křivoklát. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-06-26: 1. Internetový časopis D
 2012Stárková M. Relikty vulkanitů souvisejících s křivoklátsko-rokycanským komplexem (lokalita Na Skaličkách - Křivoklátsko). In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Associated volcanic relicts of the Křivoklát-Rokycany complex (locality Na Skaličkách - surrounding of Křivoklát).] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 25 -27. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Tasáryová Z., Hroch T. & Manda Š. Spodnoordovický vulkanismus strašického/komárovského komplexu a silurský vulkanismus svatojánského vulkanického centra, Barrandien. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 41 -52. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Kaasová K. Španělští králíci se zabydlují pod Řípem. – Myslivost 2012( 5): 64 -67. Časopis D
 2012Redakce IZ Tip na výlet: Hřebečníky a okolí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-05-29: 1. Internetový časopis D
 2012Redakce IZ Tip na výlet: Vyhlídkový vrch Louštín. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-09-25: 1. Internetový časopis D
 2012Redakce IZ Typ na výlet: Lesní samota Merkovka. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-08-28: 1. Internetový časopis D
 2012Redakce IZ Vstavač nachový a Milská stráň. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-06-26: 1. Internetový časopis D
 2012Hroudová V. & Kolář J. Výstavy v království rostlin. Orchideje, papoušci, vánoční ozdoby. Z akcí v botanické zahradě si vybere každý. – Přirodovědci.cz 2012(1): 31. Časopis D PDF
 2012Volfová H. Využití starých map a leteckých snímků pro analýzu vývoje lesního hospodářství na Černokostelecku. [Using old maps and aerial photographs to analyze the development of forestry in the Černokostelecko Region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2012Zanker V. Z činnosti Mysliveckého sdružení Háje Račice a zamyšlení nad legislativou na obnovu krajiny. – Myslivost 2012( 6): 114 -115. Časopis D PDF
 2011Správa CHKO Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany. AOPK ČR. Skládačka D PDF
 2011Polák J. Návrat do  minulosti s  revírem Alžběta. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-03-22: 1. Internetový časopis D
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Křivánek J. Pytláctví na Křivoklátsku. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/3: 22 -25. Časopis D PDF
 2011Redakce IZ Tip na výlet: Rozhledna Velká Buková. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-05-24: 1. Internetový časopis D
 2011Redakce IZ Tip na výlet: Skryjský Luh odkrývá nejedno tajemství. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-01-25: 1. Internetový časopis D
 2011Anonym Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Jedlička J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Týřov. – Veronica 25(6): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2011Redakce IZ Zajímavost: Když kvetou duby. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-06-21: 1. Internetový časopis D
 2011Redakce IZ Zajímavost: Rozhledna Velká Buková. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Pecha M. ml Zajímavost: Ze života Lesnického parku Křivoklátsko. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-11-22: 1. Internetový časopis D
 2011Adltová A. Zhodnocení stavu rekultivací pomocí rostlinných druhů na výsypce Babín a odvalu Jermanovo pole.. [AAssessment of the state by reclamation the plant species on the spoil heap of Babin and Jermanovo field..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Ondřej Cudlin VŠKP D PDF
 2011Drexler V. Ztracené osady na revíru Míče a okolí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-04-26: 1. Internetový časopis D
 2010Vomastek P. Aktualita: Na Svatém Hubertu se soutěžilo. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-21: 1. Internetový časopis D
 2010Friebertová T. Aktualita: Prázdniny skončily. Hurá do školy. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-09-23: 1. Internetový časopis D
 2010Hejda R. Biodiverzita a analýza přírodních poměrů přírodní rezervace Červená louka. [Biodiverzity and the analysis of natural conditions in the nature reserve Červená louka.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Michal Hejcman VŠKP D
 2010Friebertová T. Co řekneš, to zapomenu. Co si zkusím, to mi zůstane. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-07-15: 1. Internetový časopis D
 2010Redakce IZ Cukrárna jak ji neznáme. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-06-17: 1. Internetový časopis D
 2010Hejkal P. Čínská a německá delegace lesníků na Křivoklátsku – Lesu zdar 2010( 6): 13 -14. Časopis D Celé číslo
 2010Hejkal P. Čínská a německá delegace lesníků na Křivoklátsku. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-06-08: 1. Internetový časopis D
 2010Šreiber J., Hejda R. & Šípková H. Habitatové nároky, rozšíření a zhodnocení stavu biotopu pro přežití tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) a páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) v Lánské oboře (CHKO Křivoklátsko). – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 216 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Lengyel J. Heitan v Lánské oboře. – Myslivost 2010( 7): 50 -51. Časopis D
 2010Šreiber J. Inventarizace stromů potencionálně vhodných pro osídlení druhy Cerambyx cedro a Osmoderma eremita a monitoring stavu obou populací v Lánské oboře. [The inventory of trees potentially suitable for settlement types Cerambyx cedro and Osmoderma eremita and monitoring the status of both stocks in Lánská obora.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Hana Šípková VŠKP D
 2010Latner J. Jeseničtí trubači vítali Karla Schwarzenberga – Lesu zdar 2010( 4): 14. Časopis D Celé číslo
 2010Pigula T. Kdo klátí Křivoklátskem? – Naše příroda 2010( 3): Časopis D PDF
 2010Šebek P. Kdyby křivoklátský les mohl vyprávět…. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-08-12: 1. Internetový časopis D
 2010Šebek P. Kdyby tak les mohl vyprávět. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-08-17: 1. Internetový časopis D
 2010Uhlíř J. Křivoklátské lesnictví ve třetím tisíciletí. Sborník referátů z konference (Roztoky u Křivoklátu, 13. - 14. 5. 2010), kterou pořádala Česká lesnická společnost, o.s., za finančního přispění MZ, sekce lesního hospodářství a Lesů ČR, s.p.. Vyd. Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2010. – Lesu zdar 2010(10): 18. Časopis D Celé číslo
 2010Povolný J. Lesní správa Křivoklát se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-07: 1. Internetový časopis D
 2010Jonáš J. Lesnický park Křivoklátsko – Lesu zdar 2010( 2): 2 -6. Časopis D Celé číslo
 2010Redakce IZ Lesnický park Křivoklátsko: pro přírodu i pro lidi. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-03-02: 1. Internetový časopis D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Huml L., Karhánková I., Remar R., Škoudlinová A., Tichaiová M. & Tichai M. Naučná stezka Rakovník, příroda a historie. 2 strany. R.O.S. Fénix; NSEV Kladno-Čabárna. Leták D PDF
 2010Redakce IZ Po stopách pálení dřevěného uhlí na Křivoklátsku. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-05-25: 1. Internetový časopis D
 2010Redakce IZ Po stopách pálení dřevěného uhlí na Křivoklátsku. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-06-03: 1. Internetový časopis D
 2010Redakce IZ Před 80 lety tudy vedla lesní železnice. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-03-30: 1. Internetový časopis D
 2010Anonym Rekreačně naučný areál Křivoklát. 2 strany. IVS LČR Křivoklát. Skládačka D PDF
 2010Šika J. Revír Hubert se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-09-29: 1. Internetový časopis D
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Vaníčková J. & Vaníček J. Setkání s odstupem času – Zlatá srnčí trofej, soutěž se čtyřicetiletou tradicí. – Myslivost 2010(10): 94 -95. Časopis D
 2010Friebertová T. Soud, lesy, děti. Jak se to rýmuje? – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-07-07: 1. Internetový časopis D
 2010Procházková M. Studie vybraného veřejného prostoru v obci Nové Strašecí. [Study of a selected public space in village Nové Strašecí.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D
 2010Redakce IZ Tip na výlet: Naučnou stezkou Louštín pěšky i na kole. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-08-31: 1. Internetový časopis D
 2010Karasová M. Tip na výlet: Než začne opadávat listí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-09-29: 1. Internetový časopis D
 2010Havlík D. Tip na výlet: Slavnosti na hradě Krakovci. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-07-01: 1. Internetový časopis D
 2010Redakce IZ Tip na výlet: Stálá výstava Lesy kolem nás. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-07-07: 1. Internetový časopis D
 2010Povolný J. Tip na výlet: Vydovádějte se na Lesním hřišti. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-06-08: 1. Internetový časopis D
 2010Redakce IZ Tip na výlet: Zavítejte do rekreačně naučného areálu Křivoklát. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-09-14: 1. Internetový časopis D
 2010Pásková M. & Zelenka J. Udržitelnost cestovního ruchu a ochrana přírody a krajiny v České republice. [Tourism Sustainability and Nature Conservation and Landscape Protection in the Czech Republic.] – Ochrana přírody 65(zvl.číslo): 15. Časopis D PDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348