Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910...
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 s.a.Kubíková J. & Molíková M. Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. 63 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Neveřejná D
 2020Dolejš P. & Kocourek P. Status hrbule Craspedosoma rawlinsii simplex Němec, 1896. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 48 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2019Štědra M. Zalesňování kaňonu řeky Sázavy na počátku 20. století. – Pod Blaníkem 23(45) č.1: 6 -8. Časopis D PDF
 2017Dolejš P., Hlaváč J., Moravec J. & Růžička V. Velkolom Čertovy schody – západ. Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu. Monitorovací studie XX. etapa (2017). 48 stran. – ms. [Depon. in: Národní muzeum; Správa CHKO Český kras. ] Neveřejná D
 2016Skupina autorů BOTANIKA, informační a popularizační časopis. Special 2016/1. Keře známé neznámé. – Botanika 4(speciál): 1 -220. Časopis D web
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2016Sekerka P., Caspers Z. & Macháčková M. Novinky v Průhonické botanické zahradě v roce 2016. – Botanika 4(2): 34 -37. Časopis D PDF
 2016Smutná K. Památková obnova podzámeckého Alpina – realizace. – Botanika 4(1): 31. Časopis D PDF
 2016Kolář J. & Kučerová A. Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. – Botanika 4(1): 18 -19. Časopis D PDF
 2016Kotlaba F. & Pouzar Z. Průhonický park z pohledu mykologa – 4. díl. – Botanika 4(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2016Kotlaba F. & Pouzar Z. Průhonický park z pohledu mykologa – 5. díl. – Botanika 4(2): 22 -23. Časopis D PDF
 2016Macháčková M. Sbírka denivek v Průhonické botanické zahradě. – Botanika 4(2): 24 -25. Časopis D PDF
 2016Macháčková M., Caspers Z. & Sekerka P. Sbírka denivek v Průhonické botanické zahradě. – Botanika 4(1): 24 -25. Časopis D PDF
 2015Skupina autorů BOTANIKA, informační a popularizační časopis. Special 2015/1. Jehličnany a jejich příbuzní. – Botanika 3(speciál): 1 -220. Časopis D web
 2015Skupina autorů BOTANIKA, informační a popularizační časopis. Special issue 2015/1 „Focus on rhododendrons“. – Botanika 3(special issue): 1 -24. Časopis D web
 2015Kačmáčková B. Co nabízí Průhonický park dětem? – Botanika 3(2): 27. Časopis D PDF
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Strejček J. Fytofágní brouci (Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae, Curculionidae) v přírodní rezervaci Zvolská Homole v údolí Vltavy. [Phytophagous beetles (Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae, Curculionidae) in the Zvolská Homole Nature Reserve in the Vltava River valley.] – Bohemia centralis 33: 175 -204. Časopis D PDF
 2015Heřman P., Kočišek J., Kudyn M., Potocký P., Uřičář J. & Vrabec V. Komentovaný seznam druhů motýlů (Lepidoptera) zaznamenaných během Entomologických dnů 2014 v Českém krasu. [Commented list of Lepidoptera (Insecta) recorded during the meeting "2014 Entomological Days" in the Český kras/Bohemian Karst (Central Bohemia, the Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 227 -232. Časopis D PDF
 2015Marhoul P., Čížek O. & Kadlec T. Lomy a dálniční náspy – cenná refugia hmyzu. 1 -4. strana. ČZU FŽP. Skládačka D PDF
 2015Ložek V. Malakofauna pěnovců v Pramenném dole pod Kozími hřbety u Únětic. [Molluscan fauna of the tufa deposit in the Pramenný důl/Spring Mine Valley at the foot of the Kozí hřbety/Goat Ridge near Únětice (Central Bohemia).] – Bohemia centralis 33: 115 -121. Časopis D PDF
 2015Sekerka P., Caspers Z., Macháčková M. & Blažek M. Novinky v Průhonické botanické zahradě na Chotobuzi. – Botanika 3(1): 21 -22 strana. Časopis D PDF
 2015Caspers Z., Macháčková M., Sekerka P. & Blažek M. Průhonické šlechtění spuriových kosatců. – Botanika 3(2): 24 -25. Časopis D PDF
 2015Sekerka P., Caspers Z. & Macháčková M. Průhonický kosatec – hodnocení novinek šlechtění kosatců. – Botanika 3(2): 26. Časopis D PDF
 2015Kačmáčková B. Průhonický park oslaví letos 130 let své existence. – Botanika 3(1): 24. Časopis D PDF
 2015Kotlaba F. & Pouzar Z. Průhonický park z pohledu mykologa – 3. díl. – Botanika 3(2): 14 -15. Časopis D PDF
 2015Kubíková J. Sborník Bohemia centralis 32 – příroda Českého krasu. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajské středisko Praha a střední Čechy, Praha 2014, 444 str. – Živa 63(2): XXXIX. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2015Záveská-Drábková L. Zajímavosti ze světa rostlin. – Botanika 3(1): 25 - 28. Časopis D PDF
 2015Záveská-Drábková L. Zajímavosti ze světa rostlin. – Botanika 3(2): 28 -30. Časopis D PDF
 2014Špryňar P. Bohemia Centralis, svazek 32, věnovaný Českému krasu. [Bohemia Centralis, vol. 32, focused on the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 63. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Skupina autorů BOTANIKA, informační a popularizační časopis. Speciál 2014/1. Zaostřeno na rododendrony. – Botanika 2(speciál): 1 -24. Časopis D web
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Petrusková T. Co říkají lindušky svým trylkováním. – Ptačí svět 21(3): 19. Časopis D Celé číslo
 2014Bosák P., Rak Š. & Žák K. Český kras. Časopis pro regionální výzkum. Číslo XL. ISBN 978-80-87708-05-7. – Český kras XL: 1 a ostatní strany obálky a obsah. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2014Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy CHKO Blaník v roce 2013. – Pod Blaníkem 18(40) č.1: 99 příloha: VIII.-X. Časopis D Celé číslo
 2014Olišar P. Dosavadní výsledky speleologického výzkumu v jeskyních Bufetová a Bonzákova sluj (vrchy Zlatý kůň a Kobyla v Českém krasu). [Current results of speleological exploration of the Bufetová and Bonzákova caves (Zlatý kůň and Kobyla hills in the Bohemian Karst).] – Český kras XL: 52 -55. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Heřman P., Špryňar P., Korynta J. & Kolář I. Entomologické exkurze v CHKO Český kras v letech 2013–2014. [Entomological excursions in the Czech Karst Protected Landscape Area in 2013–2014.] – Český kras XL: 44 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Ložek V. & Juřičková L. Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. [Faunistics for the 21st century I. History of the Research.] – Živa 62(3): 124 -126. Časopis D PDF
 2014Rak Š., Přidalová P. & Špryňar P. Geologicko-historicko-botanická exkurze do okolí Jinců. [Geological, historical and botanical excursion to the Jince vicinity.] – Český kras XL: 49 -51. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Petřík P. Jaká rostlinná společenstva jsou v Průhonickém parku nejbohatší? – Botanika 2(2): 24. Časopis D PDF
 2014Rožnovský J. Klimatická změna: dopady na krajinu. [Climatr change: landscape impact.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Košťál V., Rozsypal J. & Pech P. O plži, který se raději dusí, než by ztrácel tělní vodu. [The Snail that Would Rather Choke than Lose Body Water.] – Živa 62(2): 76 -78. Časopis D PDF
 2014Skála J. O znovu objevených podzemních prostorech průhonického zámku. – Botanika 2(2): 31 -32. Časopis D PDF
 2014Žák K., Cílek V. & Grmela A. Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc., významná osobnost ve výzkumu Českého krasu. [Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc., a significant researcher of the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 19 -26. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Kotlaba F. & Pouzar Z. Průhonický park z pohledu mykologa – 1. díl. – Botanika 2(2): 18 -19. Časopis D PDF
 2014Špryňar P. Šířící se tráva milička polabská (Eragrostis albensis) v Českém krasu. [Contemporary expanding grass Eragrostis albensis in the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 41 -43. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Hejna M. Těžba vápence v okolí Koněprus. [Limestone quarrying in the Koněprusy area.] – Český kras XL: 5 -18. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Sekerka P., Petřík P. & Caspers Z. Virtuální naučná stezka Průhonickým parkem. – Botanika 2(2): 25 -26. Časopis D PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Juřík J. Výlet za klapotem mlýnů. – Nika 35(Květen 2014): 34 -35. Časopis D PDF
 2014Špryňar P., Palice Z. & Soldán Z. Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami z Karlštejna do Srbska. [Botanical excursion from Karlštejn to Srbsko (bryophytes, lichens and vascular plants).] – Český kras XL: 33 -40. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Záveská-Drábková L. Zimní květy pod lupou – vilíny. – Botanika 2(2): 27. Časopis D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2014Koš?ťák J. Žampašský most ve zlatě. – Pod Blaníkem 18(40) č.1: 13 -15. Časopis D Celé číslo
 2013Žák K., Motyčka Z. & Bosák P. 16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu. [16th International Congress of Speleology in Brno and pre-congress field trip to the Czech Karst.] – Český kras XXXIX: 69 -72. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Kačmáčková B. & Hrdinka L. Aktuálně z Průhonického parku. – Botanika 1(1): 23 -24. Časopis D PDF
 2013Novotná V. Analytická laboratoř v Průhonicích. – Botanika 1(1): 19. Časopis D PDF
 2013Janoška M. Český kras. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Hanel L., Klaudys M. & Křížová I. Činnost Správy Chráněné krajinné oblasti Blaník v roce 2012. – Pod Blaníkem 17(39) č.1: 99 příloha: VII.-XI. Časopis D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Tůmová J. Dobrovolníci letos opět uklidili hladinu a břehy řeky Sázavy. – Pod Blaníkem 17(39) č.2: 99 příloha: VI.-VII. Časopis D PDF
 2013Hadinec J. Dva nové druhy pcháčů v pražské květeně – může mít Praha po 150 letech novou Květenu? [Two New Thistle (Cirsium) Species in the Flora of Prague. Will New Flora of Prague City Be Issued after 150 Years since the Last One?] – Živa 61(5): 210 -212. Časopis D PDF
 2013Žák K., Kolčava M., Bruthans J. & Živor R. Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013. [Inventory of caves of the Czech Karst: Supplements and changes during the period from October 1, 2011 to September 30, 2013.] – Český kras XXXIX: 63 -67. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Sekerka P., Caspers Z. & Blažek M. Historické a staré odrůdy a jejich konzervace v Průhonické botanické zahradě. – Botanika 1(1): 15. Časopis D PDF
 2013Kinštová A., Pišvejcová I., Mula Laguna J., Cortezón A., Petrusek A., Petrusková T. Lze rozpoznat agresivní motivaci lindušky lesní podle zpěvu? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 110 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Kandl J. Mistrovství Šumavy – Soutěž Antonína Pražáka. – Myslivost 2013(12): 82. Časopis D
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Kolčava M. Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013. [Monitoring of the groundwater levels in caves of the Paní hora Hill in the Czech Karst and their unusually high level in 2013.] – Český kras XXXIX: 13 -24. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Ložek V. Substrát, půda, vegetace a měkkýši 2. Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny. [Substrate, Soil, Vegetation and Mollusca 2. History of Czech Nature and Landscape in the Light of Malacological Evidence.] – Živa 61(5): 198 -201. Časopis D PDF
 2013Kocurková A., Juřičková L. Sukcese měkkýších společenstev v lomech Českého krasu. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 116 -117. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Satori T. Analýza suburbanizační problematiky. Případová studie Chýně. [Analysis of suburbanization problems. Case study of Chýně.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vlaďka Kirschner VŠKP D PDF
 2012Valentová A. Analýza vývoje oblasti vodní nádrže Slapy. [Analysis of the Slapy Reservoir Area Development.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce et Lukáš Kalecký, konzultant Jan Hašek VŠKP D PDF
 2012Jankovský M. & Pivnička K. Angler fishing strategies at different reservoirs in the Czech Republic assessed from fishery statistics (1988–2007). – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 7 -18. Časopis D PDF
 2012Marešová K., Slejška A. & Benešová L. Bio-degradable municipal waste management: source-separation awareness campaign, composition analysis, verification of d2w plastics’ decomposability. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 61 -82. Časopis D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Moravec J. Hostivické rybníky. – Naše příroda 2012( 4): Časopis D PDF
 2012Ložek V. Chráněná krajinná oblast Český kras – 40 let. [The Bohemian Karst Protected Landscape Area – 40th Anniversary.] – Živa 60(3): 98 -100. Časopis D PDF
 2012Kocurková A. & Juřičková L. Měkkýši lomů v Českém krasu. [Molluscs of the Bohemian Karst Quarries.] – Živa 60(3): 129 -130. Časopis D PDF
 2012Měsíčková V. Návrh Strategického programu rozvoje města Hostivice. [Draft City Strategic Development Programme Hostivice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Hanzal V., Kříž K. & Průcha M. Netopýři v oblasti vodní nádrže Štěchovice. – Pod Blaníkem 16(38) č.4: 4 -6. Časopis D PDF
 2012Amler P. Pozoruhodné stromy Českeho krasu. 2 strany. Správa CHKO Český kras. Skládačka D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Zábranský P. Prostupnost české kulturní krajiny pěšky a na kole ve Středočeském kraji. [Permeability of the Czech Cultural Landscape by Foot and by Bike in Central Bohemia Region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Kandl J. První kynologická akce letošního roku. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/3: 5. Časopis D PDF
 2012Sobotková P. Verifikace územního systému ekologické stability ve vybraných katastrech Středočeského kraje. [Verification of the territorial system of ecological stability in the selected cadastral of Central Bohemia region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Milan Maršálek VŠKP D PDF
 2012Stehlíková V. Vliv pastvy smíšeným stádem koz a ovcí na rostlinná společenstva. [The influence of goat and sheep grazing on plant communities.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Špryňar P. Za květenou Českého krasu. [Botanical Excursion to the Bohemian Karst.] – Živa 60(3): 100 -103. Časopis D PDF
 2011Žák K. & Živor R. Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2009 až 30. září 2011. [Inventory of caves of the Czech Karst: Supplements and changes during the period from October 1, 2009 to September 30, 2011.] – Český kras XXXVII: 60 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 53 -55. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Špryňar P. Kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) v Českém krasu. [Epipactis muelleri in the Czech Karst (Central Bohemia).] – Český kras XXXVII: 20 -23. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Houšťková L. Mapování významných krajinných prvků v Českém krasu. [Mapping of important landscape elements in Český kras.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2011Čermáková O. Návrh informačního systému přírodního parku Okolí Okoře. [Design of information system for Landscape park Okolí Okoře.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Drahoňovská, konzultant Petra Šímová VŠKP D
 2011Kamler J. & Homolka M. Needles in faeces: an index of quality of wild ungulate winter diet. – Folia Zool. 60(1): 63 -69. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2011Mengler Z., Vlk L., Záviška M., Žák K. & Martinek M. Petzoldovy jeskyně - nový významný speleologický objev v Českém krasu. [Petzold Caves - a new important speleological discovery in the Czech Karst.] – Český kras XXXVII: 5 -14. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
12345678910...
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348