Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
123456789
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Konvička M., Ričl D., Vodičková V., Beneš J. & Jirků M. Motýli v téměř kompletním středoevropském ekosystému: Pět let refaunačního projektu v Milovicích. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 103 -104. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Leták D PDF
 2014Anděra M. Co je nového v zoologii. Pozor na šakala! [What’s New in Zoology. Beware of the Jackal!] – Živa 62(1): 25 -26. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Plesník J. Příroda pod pásy tanků. Vojenské výcvikové prostory, znovuobjevené přírodní ráje, zpustošení prostředí nebo ideální místo pro hospodářský rozvoj? – Nika 35(Květen 2014): 16 -20. Časopis D PDF
 2014Šebelíková L. Přírodě blízká obnova – stále ještě netradiční přístup k obnově těžebních prostor. – Botanika 2(2): 13. Časopis D PDF
 2014Kverek P. Starý slavík už se nevrátil. – Ptačí svět 21(3): 18. Časopis D Celé číslo
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Hadinec J. Dva nové druhy pcháčů v pražské květeně – může mít Praha po 150 letech novou Květenu? [Two New Thistle (Cirsium) Species in the Flora of Prague. Will New Flora of Prague City Be Issued after 150 Years since the Last One?] – Živa 61(5): 210 -212. Časopis D PDF
 2013Anonym Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem. 1 -2. strana. LČR. Skládačka D PDF
 2013Slaba P. Myslivecký jarmark na hradě Houska. – Myslivost 2013(11): 132. Časopis D
 2013Buchar J. Slídáci a česká arachnologie II. [Wolf Spiders and Czech Arachnology II.] – Živa 61(5): 240 -243. Časopis D PDF
 2013Chodilová M. VIII. ročník Memoriálu Josefa Brzáka. – Myslivost 2013( 1): 125. Časopis D
 2013Mikšík M. Zaměnitelné houby: Muchomůrka zelená, příbuzné druhy a možnosti záměny. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2012Ulrich L. Analýza vývoje krajiny Mladoboleslavska. [The analysis of landscape changes in the Mladá Boleslav region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Hesslerová VŠKP D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Horáková V. Destinační limity únosnosti zájmového území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. [Destination load limits of the area under the Protected Landscape Area of the Czech Paradise.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Víta R. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Klokočka z oboru plazi. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Waldhauserová I. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Klokočka z oboru vážky. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Kůrka A. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Radouč z oboru pavouci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Heuer P. & Víta R. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Rečkov z oboru ichtyologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Kůrka A. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Rečkov z oboru pavouci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Magna T. & Rapprich V. Izotopové složení lithia ve vulkanitech Českého ráje a Doupovských hor. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [The lithium isotope composition of volcanic sequences of the Český ráj region and Doupovské hory Mts.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 10 -11. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Merhaut K. Máchův kraj v CHKO: místo dramat „ochranářská havaj“? – Naše příroda 2012( 2): Časopis D PDF
 2012Štrojsa J. Návrh geografického informačního systému zámeckého parku Sychrov. [The Design of a Geographic Information System of Sychrov chateau park.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Drahoňovská VŠKP D PDF
 2012Holasová A. Návrh rozvoje mikroregionu Kokořínsko. [Development of Kokorinsko microregion.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová, konzultant Vladimír Zdraži VŠKP D
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Pejtová L. Optimalizace nakládání s komunálními odpady v Mladé Boleslavi. [Optimization of Municipal Waste Management in Mlada Boleslav.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Vlastimila Mikulová VŠKP D PDF
 2011Tichá V. 73. ročník Memoriálu Karla Podhajského. – Myslivost 2011(11): 26 -29. Časopis D PDF
 2011Staněk R. Analýza cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Kokořínska a návrh opatření pro šetrnější vliv k ochraně přírody a krajiny.. [The tourism analysis of the Kokořínsko protected landscape area and draft of measures for friendlier impact towards nature and landscape conservation.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2011Malík T. Analýza environmentální politiky závodu Škoda auto v etapě přípravy provozního řádu olejového hospodářství v závodu Mladá Boleslav.. [Environmetal Policy Analysis for a car race in the preparation stage of the Code of the oil economy in Mladá Boleslav..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2011Schubertová M. Cyklostezky? Ano! Ale jak?! – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor: 2 -3. Časopis D PDF
 2011Beran L. Doplněk k poznání vodní malakofauny Chráněné krajinné oblasti Český ráj (Česká republika). [Additional data on aquatic molluscs of the Český ráj (Bohemian Paradise) Protected Landscape Area (Czech Republic).] – Sb. Severočes. Muz. Přír. vědy 29: 87 -105. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Jihlavec J. Havárie na životním prostředí. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen: 13. Časopis D PDF
 2011Jihlavec J. Havárie na životním prostředí. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor: 10. Časopis D PDF
 2011Jihlavec J. Informace o životním prostředí a jejich střet s ochranou osobních údajů. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor: 10 -11. Časopis D PDF
 2011Zemanová D. Invazní druhy rostlin - co a proč je dobré o nich vědět - 1. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen: 6 -9. Časopis D PDF
 2011Heuer P. & Víta R. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Klokočka - ichtyologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Víta R. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Klokočka - obojživelníci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Víta R. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Rečkov - obojživelníci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2011Jihlavec J. Každoročně se opakující povinnosti majitelů a provozovatelů vodovodů a kanalizací. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor: 8. Časopis D PDF
 2011Jihlavec J. Možnosti postupu vůči osobám nedbajícím na pořádek u svých nemovitostí. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor: 11 -12. Časopis D PDF
 2011Novák J. Myslivost. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor: 5 -6. Časopis D PDF
 2011Jaroměřská A. Některé změny po novele zákona o vodách. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor: 9 -10. Časopis D PDF
 2011Novák J. Nemusíme o ochraně přírody jen mluvit, hlavně budeme-li v jejím zájmu chovat. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen: 2. Časopis D PDF
 2011Jihlavec J. Neoprávněné využívání MÚ obce pro nakládání komunálním odpadem. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen: 9 -10. Časopis D PDF
 2011Šoutalová J. Památné stromy severní a východní části území ORP Mladá Boleslav. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen: 12 -13. Časopis D PDF
 2011Šoutalová J. Památné stromy v Mladé Boleslavi. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor: 6 -7. Časopis D PDF
 2011Novotná Z. Podzemní vody - nová legislativa. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen: 14. Časopis D PDF
 2011Jihlavec J. Pohled trochu informovaného nemyslivce na myslivost. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen: 11 -12. Časopis D PDF
 2011Krejčíková E. & Kadeřávková L. Pozemková úprava v k. ú. Vrátno. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen: 3 -6. Časopis D PDF
 2011Krejčíková E. Pozemkové úpravy a krajina. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor: 3 -4. Časopis D PDF
 2011Jihlavec J. Praktické informace o kácení dřevin. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor: 4 -5. Časopis D PDF
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Honců M. Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady. – Ptačí svět 18(2): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2011Dudla L. Revír Ledce, bydliště Bedřicha Smetany, se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-02-22: 1. Internetový časopis D
 2011Mackovčin M. Revír Seletice se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-06-21: 1. Internetový časopis D
 2011Hlaváč J. Současné možnosti návrhu zón ochrany přírody v CHKO Český ráj. [Currrent possibilities of designinig zones of nature protection in the Protected Landcsape Area „Český ráj“.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Petra Šímová VŠKP D
 2011Forejtová S. Stavby - stavební zákon. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen: 15 -16. Časopis D PDF
 2011Agentura Koniklec Stručné informace k vitruálním naučným stezkám. 2 strany. Agentura Koniklec. Skládačka D PDF
 2011Redakce IZ Tip na výlet: Studánky v lese povzbudí ducha i tělo. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-02-22: 1. Internetový časopis D
 2011Jihlavec J. Úroveň třídění odpadu na území obce s rozšířenou působností. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen: 10 -11. Časopis D PDF
 2011Zajíčková M. Úvodník. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(2) červen: 1. Časopis D PDF
 2011Richtrmoc J. V revíru Vidim nalezneme řadu přírodních zajímavostí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-11-22: 1. Internetový časopis D
 2011Chroumal M. Vliv horolezecké činnosti na pískovcové skály CHKO Kokořínsko - údolí Roklice. [The impact of mountain-climbing activity on sandstone rocks CHKO Kokořínsko - valley of the Roklice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček VŠKP D PDF
 2011Zerák J. Vliv současného managementu na druhové složení porostů a jejich zdravotní stav na vybraných plochách bývalé obory Sychrov. [Effect of current forestry management on the species composition and their health condition at selected plots of former game-preserve Sychrov (Northern Bohemia).] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová, konzultant Jana Nováková VŠKP D PDF
 2011Šenk R. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz. – Veronica 25(1): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2011Zemanová D. Změna výše odvodu za odnímaní zemědělské půdy. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2011(1) únor: 10. Časopis D PDF
 2010Jihlavec J. Co nám přinesla či odnesla povodeň na konci září. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2010(0) listopad: 2. Časopis D PDF
 2010Koubek L. Černé skladky odpadu. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2010(0) listopad: 11. Časopis D PDF
 2010Jihlavec J. Havárie na životním prostředí. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2010(0) listopad: 3. Časopis D PDF
 2010Redakce IZ Jabkenická obora svědčí zvěři a inspiruje umělce. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Zemanová D. Krátké zamyšleni k fotovoltaickym elektrárnám. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2010(0) listopad: 7 -8. Časopis D PDF
 2010Bureš J. Lesní revír Pojizeří se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-21: 1. Internetový časopis D
 2010Tichá V. Memoriál Františka Vojtěcha. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/6: 3. Časopis D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Krůfová M. Návrh geodatabáze turistického regionu Český ráj. [Geodatabase design of touristic region Český ráj.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vítězslav Moudrý VŠKP D
 2010Velechovský M. Omyl z vášně aneb něco o ropuše. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Šoutalová J. Památné stromy - jejich význam a postup při vyhlašování. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2010(0) listopad: 11 -12. Časopis D PDF
 2010Kolektiv autorů Památné stromy. 2 strany. NSEV Kladno-Čabárna. Řada: Soubor informačních letáků o životním prostředí sv. 3 Leták D PDF
 2010Jihlavec J. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací, význam pro obce jako vlastníky. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2010(0) listopad: 5. Časopis D PDF
 2010Jihlavec J. Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2010(0) listopad: 4. Časopis D PDF
 2010Jihlavec J. Proč ubývá tolik zemědělské pudy? – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2010(0) listopad: 5 -7. Časopis D PDF
 2010Zadrobilová L., Feřtová J. & Slámová P. Sovy Liberecka aneb poznáváme naše druhy. 11 stran. Náš kraj o.s.; Správa CHKO Jizerské hory. Informační brožura D PDF
 2010Šukal M. Studie zavlažování fotbalového stadionu na příkladu stadionu FK Mladá Boleslav. [Study irrigation of the Football Stadium on the example of FC Stadium Mladá Boleslav.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Václav Kuklík VŠKP D
 2010Jihlavec J. Technicko-bezpečnostní dohled je povinnost majitelů vodních děl. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2010(0) listopad: 3. Časopis D PDF
 2010Jihlavec J. Tepelná čerpadla z pohledu vodoprávního úřadu. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2010(0) listopad: 4. Časopis D PDF
 2010Juvčenko I. Tip na výlet: Přírodní krásy revíru Mcely. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-26: 1. Internetový časopis D
 2010Jihlavec J. Úvodník. – Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav 2010(0) listopad: 1. Časopis D PDF
 2010Redakce IZ Vydejte se brandýskými lesy po stopách Rudolfa II. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-02-16: 1. Internetový časopis D
 2010Redakce IZ Vychutnejte si pohled na krajinu Českého ráje z Drábských světniček. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-06-03: 1. Internetový časopis D
123456789
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348