Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910...
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Sychra J. & Malenovský I. Křísek leknínový (Erotettix cyane) - znovuobjevený modrý klenot našich mokřadů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 187 -188. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Leták D PDF
 2014Svoboda I. Evropský festival ptactva 2014. (Mělník, Roudnice nad Labem, Liberecko, Česká Lípa). – Kominíček 20: 22. Časopis D Celé číslo
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Lumpe P. Vítání ptačího zpvěvu 2014 - Mělník. – Kominíček 20: 20. Časopis D Celé číslo
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Hadinec J. Dva nové druhy pcháčů v pražské květeně – může mít Praha po 150 letech novou Květenu? [Two New Thistle (Cirsium) Species in the Flora of Prague. Will New Flora of Prague City Be Issued after 150 Years since the Last One?] – Živa 61(5): 210 -212. Časopis D PDF
 2013Šípek P. & Janšta P. Hmyzí druhy na postupu. Příběhy živočichů, kteří se úspěšně zabydlují v naší přírodě. – Přirodovědci.cz 2013(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2013Slaba P. Myslivecký jarmark na hradě Houska. – Myslivost 2013(11): 132. Časopis D
 2013Králíček L. Odchyt zvěře v podmínkách obory Židlov. – Myslivost 2013( 9): 40 -41. Časopis D
 2013Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2012. – Kroužkovatel 15: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2013Buchar J. Slídáci a česká arachnologie II. [Wolf Spiders and Czech Arachnology II.] – Živa 61(5): 240 -243. Časopis D PDF
 2012Hrčka D. Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Polabská černava. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Svoboda D. Inventarizační průzkum lišejníků Národní přírodní památky Holý vrch. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Kůrka A. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Holý vrch z oboru pavouci. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Heuer P. & Víta R. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Polabská černava z oboru ichtyologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Zíbarová L. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Polabská černava z oboru mykologie. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Průcha M. Inventarizační průzkum národní přírodní památky Polabská černava z oboru zoologie - letouni (Chiroptera). – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2012Redakce IZ Lesní dopravní síť na území Lesní správy Mělník. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-06-26: 1. Internetový časopis D
 2012Merhaut K. Máchův kraj v CHKO: místo dramat „ochranářská havaj“? – Naše příroda 2012( 2): Časopis D PDF
 2012Holasová A. Návrh rozvoje mikroregionu Kokořínsko. [Development of Kokorinsko microregion.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová, konzultant Vladimír Zdraži VŠKP D
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Dubec M. Obnova staré kupecké stezky Liběchov - Dubá. [Restoration of the Old Merchants´Trail Liběchov - Dubá.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2011. – Kroužkovatel 13: 2 -4. Časopis D Celé číslo
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Redakce IZ Revír Pankrác - lesy Máchova Máje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-09-25: 1. Internetový časopis D
 2012Homuta A. Urbanistická studie revitalizace areálu JZD ve Mšeně. [Revitalization of collective farm headquarters in Mšeno.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2012Kantorová L. Vliv velkých staveb na životní prostředí. [Impact of large buildings on the environment.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Marek Nechvátal VŠKP D PDF
 2012Viktora L. Záhada? – Ptačí svět 19(1): 2. Časopis D Celé číslo
 2011Staněk R. Analýza cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Kokořínska a návrh opatření pro šetrnější vliv k ochraně přírody a krajiny.. [The tourism analysis of the Kokořínsko protected landscape area and draft of measures for friendlier impact towards nature and landscape conservation.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2011Melichar A. Betonová napáječka pro drobnou zvěř. – Myslivost 2011( 4): 78. Časopis D
 2011Kyzlík P. Jilmy památné a významné. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 53 -55. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Chodilová M. Lesní zkoušky v Liběchově. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/6: 17. Časopis D
 2011Kohoutek M., Rejl J. Mapování česneku hranatého v přeloučském Polabí. – Živa 59(2): 66. Časopis D PDF
 2011Jelínek M. Projekt CES v ČR v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 2 -5. Časopis D Celé číslo
 2011Valeš Z. Projekt RAS v roce 2010. – Kroužkovatel 11: 5 -6. Časopis D Celé číslo
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Jurásek M. Semenné sady jilmu v ČR a zkušenosti s jilmem u státního podniku Lesy ČR. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 29 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Kratochvílová L. Sledování prvků plánu společných zařízení realizovaných v rámci komplexních pozemkových úprav v okrese Mělník (Středočeský kraj). [Plan of collective equipment realized in terms of land consolidation program in the Mělník study area (Central Bohemian region).] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D PDF
 2011Sobotka Z. Standardní polní honitba Vraňany a její „standardní“ problémy. – Myslivost 2011( 6): 102. Časopis D PDF
 2011Groušlová K. Struktura a diverzita společenstev drobných zemních savců v zemědělské krajině Mělnicka.. [Structure and diversity of small terrestrial mammal communities in agriculture landscape in Mělník..] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Karel Šťastný VŠKP D PDF
 2011Bruchter M. Studie dopadů uzavření Kokořínského dolu pro motorovou dopravu. [Study on consequences of roadblock in Kokořínský důl region for motor-vehicle traffic.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KAB. Vedoucí práce Josef Soukup VŠKP D
 2011Piskáček M. Tip na výlet: Procházka revírem Zelená bouda. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-04-26: 1. Internetový časopis D
 2011Redakce IZ Tip na výlet: Studánky v lese povzbudí ducha i tělo. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-02-22: 1. Internetový časopis D
 2011Richtrmoc J. V revíru Vidim nalezneme řadu přírodních zajímavostí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-11-22: 1. Internetový časopis D
 2011Rudášová L. Vegetační poměry PP Jiřina (Neratovice, Stř. Čechy). [Vegetation conditions of the „Jiřina“ protected area (near Neratovice, Central Bohemia).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Helena Justová, konzultant Jana Nováková VŠKP D PDF
 2011Viktora L. Vlha na postupu. – Ptačí svět 18(2): 9. Časopis D Celé číslo
 2011Chroumal M. Vliv horolezecké činnosti na pískovcové skály CHKO Kokořínsko - údolí Roklice. [The impact of mountain-climbing activity on sandstone rocks CHKO Kokořínsko - valley of the Roklice.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček VŠKP D PDF
 2011Pakandl M. Zajímavá pozorování bahňáků v roce 2010. – Vanellus 6: 22 -34. Časopis D PDF
 2010Čech P. Fidelita (věrnost hnízdišti) a filopatrie (vazba k rodišti) u populace ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na Podblanicku a ve Středním Povltaví v období 2004 - 2011. – Sb. vlastiv. prací Podblanicka. 50(2): 229 -239. Časopis D
 2010Spejchal V. Historie a současnost poděbradského sokolnictví aneb Sokolnická sezona v Polabí 1/28. – Myslivost 2010( 1): 28 -29. Časopis D PDF
 2010Homuta A. Mšeno: Historie a současný vývoj města. [Mšeno: History and actual development of the town.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Velechovský M. Omyl z vášně aneb něco o ropuše. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Šmolík J. & Straková Š. Opakovaný výskyt tasemnice liščí na Mělnicku. – Myslivost 2010( 7): 60 -61. Časopis D PDF
 2010P. S. Podzimní zkoušky ohařů z Zálezlicích. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 5. Časopis D
 2010Hampejs M. Porovnání zeleně s permakulturními prvky a konvenčního návrhu - rodinná zahrada - Neratovice. [Comparison of the greenery based on traditionary and permacultural practices - family garden.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEK. Vedoucí práce Jana Nováková VŠKP D
 2010Mrlinová V. Posouzení zdravotního stavu dřevin ve Veltruském parku. [An assessment of the state of health of the trees in the Veltruský park.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Josef Linhart VŠKP D
 2010Mrlinová V. Posouzení zdravotního stavu dřevin ve Veltruském parku. Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. VŠKP D
 2010Klaudys M. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka. 4 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. Skládačka D PDF
 2010Ložek V. Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic. [Relict malacocoenoses of Jarvová louka at Sedlčánky and Nature Reserve Slatinná louka near Liblice (Central Bohemia).] – Bohemia centralis 30: 109 -113. Časopis D PDF
 2010Richtrmoc M. Revír Kralupy je výjimečný nejen svou rozlohou. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-09-23: 1. Internetový časopis D
 2010Rus I. Stav průzkumu vážek (Odonata) kolínského Polabí po deseti letech (2001 – 2010). [Status of knowledge about dragonflies (Odonata) research in the vicinity of the town Kolín near Labe river (2001-2010).] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 93 -102. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Lumpe P. Střípky z mezinárodního festivalu ptactva - akce pro veřejnost Mělník. – Kominíček 11: 22. Časopis D Celé číslo
 2010Ivanovová D. & Hanslík E. Temporal and Spatial Changes in Tritium Concentration in the Vltava River Basin Affected by the Operation of Temelín Nuclear Power Plant. – Acta Univ. Carol. Environm. 23(2009)/1-2: 17 -31. Časopis D PDF
 2010Seidlová S. Úprava veřejného prostranství "Oldřicha Wenzla" v Mělníku ve vazbě na urbanistická a vegetační opatření. [Master plan of development of public space "Oldrich Wenzl" in Mělník.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Novotná VŠKP D
 2010Rydlo Jan Vodní makrofyta v potoce Káča v poděbradském Polabí. [Aquatic macrophytes in the Káča stream (the Elbe lowland near Poděbrady).] – Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná 9: 3 -10. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2010Redakce IZ Vydejte se brandýskými lesy po stopách Rudolfa II. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-02-16: 1. Internetový časopis D
 2010Valda S. Výskyt podzemních (hypogeických) druhů hub v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. [Occurrence of hypogeous fungi in the Kokořínsko Protected Landscape Area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KGEV. Vedoucí práce Josef Linhart VŠKP D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2009Juračka P. Diversity of zooplankton of newly created pools in Kokořínsko. [Diverzita zooplanktonu nově vytvořených tůní na Kokořínsku.] 60 listů,vázaný,obr.,mapy. Diplomová práce. UK FPř KE. VŠKP D
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Lulayová Z. Migrační chování raka pruhovaného v Pšovce (Chráněná krajinná oblast Kokořínsko). [Migration behaviour of crayfish Orconectes limous in Pšovka brook (Protected Landscape Area Kokořínsko,CZ).] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Michal Bílý VŠKP D
 2009Slabá M. Optimalizace sběru odpadu v obci Dolní Beřkovice. [Optimalization of Refuse Collection in Dolní Beřkovice.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Andrea Hlavová VŠKP D
 2009Zemek V. Porovnání růstových a stanovištních podmínek porostů původní a nepůvodní dřeviny na PLO č. 17 Polabí. [Comparison of growing and site condition between stands formed by an autochthonous and an allochthonous tree species in natural forest area No 17 - Polabí.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Říhová J. Prověření možnosti využití řízené inundace pro transformaci povodňových vln v oblasti soutoku Labe s Vltavou. [Controlled Flooding Analyses of the Area of the Labe - Vltava Confluence.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Sovina VŠKP D
 2009Říhová J. Prověření možnosti využití řízené inundace pro transformaci povodňových vln v oblasti soutoku Labe s Vltavou. Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. VŠKP D
 2009Slaba P. Pruhovaná setkání. – Myslivost 2009( 5): 61. Časopis D PDF
 2009Veselý J. Tetřev hlušec (Tetrao urogallus L.) - historie „velkých ptáků" v oblasti Mělnicka - Kokořínska, 4. část. – Kominíček 10: 15. Časopis D Celé číslo
 2009Bosák P., Zelenka P. & Čáp P. Zkrasovění mlčechvostského slepence. [Karst in the Mlčechvosty conglomerate.] – Český kras XXXV: 42 -45. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2009Dvořščík P. Znečištění ovzduší v malých sídlech se zaměřením na konkrétní situaci v obci Lobeč na Mělnicku. 35 listů,barev. obr.. Bakalářská práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Iva Hůnová VŠKP D
 2008Šenk R. Analýzya struktury lesních porostů na lokalitě Beškovský les (Chráněná krajinná oblast Kokořínsko). Diplomová práce. ČZU FLD KPL. VŠKP D
 2008Veselý J. Atmosférické dýchání sumečka amerického (Amiurus nebulosus). – Sosna 2008: 26. Časopis D PDF
 2008Bouberlová J. Biologie modráska Maculinea teleius v Polabí. [Biology of Large Blue Butterfly - Maculinea teleius in Elbe river lowland area.] Diplomová práce. ČZU FAPPZ KZR. VŠKP D
 2008Rybová A. Botanické zhodnocení asanačního zásahu na severní straně přírodní rezervace Kopeč. [Botanical evaluation of removing trees and shrubs in nature preserve Kopeč (north side).] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ. VŠKP D
 2008Lumpe P. Břehule v hořínských výkopech. – Sosna 2008: 33 -34. Časopis D PDF
 2008Hafner J. Čistírna odpadních vod závodu UNILEVER v Nelahozevsi. [Sewage treatment plant of fabric UNILEVER Nelahozeves.] Bakalářská práce. ČZU FŽP. VŠKP D
 2008Klicnarová M. Dendrologická revize dřevin části zámeckého parku Veltrusy. [Dendrology revision of part Veltrusy park.] 64 stran. Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Jiří Kotašek VŠKP D PDF
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Honců M. Inventarizační zoologický výzkum Národní přírodní rezervace Polabská černava u Mělnické vrutice, okr. Mělník. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Neveřejná D
 2008Štěpánková M. Jedovaté rostliny v areálech základních škol v Kralupech n. Vltavou. [The toxic plants of primary school`s areas in Kralupy n. Vltavou.] Bakalářská práce. ČZU FAPPZ KBFR. VŠKP D
 2008Šafránková Z. Krátké zprávy ze správního obvodu Městkého úřadu Neratovice. – Sosna 2008: 35 -40. Časopis D PDF
12345678910...
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348