Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
1234567
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Kratochvíl L. Jiří Moravec (ed.) a kolektiv: Fauna ČR – Plazi. Academia, Praha 2015, 532 str. – Živa 63(2): XXIX. Časopis D PDF
 2015Machart K. Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. 3 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR. Skládačka D PDF
 2015Lesy ČR, Lesní správa Křivoklát Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. Pracovní list k naučné stezce. 2 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR. Skládačka D PDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2015Beneš K. Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. [Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Křivoklátsko Protected Landscape Area (Central Bohemia).] – Bohemia centralis 33: 143 -173. Časopis D PDF
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Ložek V. & Juřičková L. Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. [Faunistics for the 21st century I. History of the Research.] – Živa 62(3): 124 -126. Časopis D PDF
 2014Knor S. & Prokop J. Fosilní doklady asociací rostlin a hmyzu. [Fossil Evidence of the Association between Plants and Insects.] – Živa 62(5): 194 -197. Časopis D PDF
 2014Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 1 strana. Měs. ú. Rakovník. Internet D PDF
 2014Liška J. In memoriam F. A. Nickerl a O. Nickerl. Pohled do historie poznávání motýlů v Čechách. – Živa 62(1): XI.-XIII. Časopis D PDF
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Košťál V., Rozsypal J. & Pech P. O plži, který se raději dusí, než by ztrácel tělní vodu. [The Snail that Would Rather Choke than Lose Body Water.] – Živa 62(2): 76 -78. Časopis D PDF
 2014Tichai M. Občanské sdružení jako možná alternativa pro patronátní skupiny. – Ptačí svět 21(4): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Hadinec J. Dva nové druhy pcháčů v pražské květeně – může mít Praha po 150 letech novou Květenu? [Two New Thistle (Cirsium) Species in the Flora of Prague. Will New Flora of Prague City Be Issued after 150 Years since the Last One?] – Živa 61(5): 210 -212. Časopis D PDF
 2013Robin A. Historie lánského revíru. – Myslivost 2013( 1): 22 -25. Časopis D PDF
 2013Anonyma Chov zvěře a rybniční hospodářství (obora Lány). – Myslivost 2013( 1): 26 -29. Časopis D
 2013Robin A. Významné lovecké akce v lánské oboře. – Myslivost 2013( 1): 26 -27. Časopis D
 2012Uher P. Analýza cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Křivokládsko a návrh jeho šetrného a ekonomicky efektivního rozvoje. [Analysis of tourism in the Protected Landscape Area Křivokládsko design and its friendly and economically efficient development..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Marešová K., Slejška A. & Benešová L. Bio-degradable municipal waste management: source-separation awareness campaign, composition analysis, verification of d2w plastics’ decomposability. – Acta Univ. Carol. Environm. 24(2010)/1-2: 61 -82. Časopis D PDF
 2012Hradecký P. & Vorel T. Exkurze po lokalitách neoproterozoických a svrchnokambrických vulkanitů v křivoklátsko-rokycanském pásmu a jeho okolí. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 31 -46. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Spurná J. Hospodaření s biologicky rozložitelným odpadem ve městě Plzeň. [Management of biodegradable waste in Plzeň.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D PDF
 2012Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Kam na výlet - Rakovník a okolí. 3 strany. Měs. ú. Rakovník. Internet D PDF
 2012Konvalinková D. Kompostování biologicky rozložitelného odpadu. [Composting of biodegradable waste.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D PDF
 2012Redakce IZ Lesní hospodářství LS Křivoklát v kostce. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-08-28: 1. Internetový časopis D
 2012Pudlovský J. Návrh naučné stezky v okolí Mlečic. [The proposal of the nature trail in Mlečice area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Vorel T. Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [New finding of Cambrian rhyolites and rhyolitic ignimbrites of Křivoklát-Rokycany Complex in Lánská obora at the Zadní vápenec hill, east ofthe Klíčava dam.] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 28 -30. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Vávra V. Obnova krajiny Kladenska narušené dobýváním. [Restoration of mining disturbed landscapes in Kladno region.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová VŠKP D PDF
 2012Mourková L. Prostupnost současné české kulturní krajině na koni. [Permeability of the Contemporary Czech Cultural Landscape on Horseback.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Stárková M. Relikty vulkanitů souvisejících s křivoklátsko-rokycanským komplexem (lokalita Na Skaličkách - Křivoklátsko). In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Associated volcanic relicts of the Křivoklát-Rokycany complex (locality Na Skaličkách - surrounding of Křivoklát).] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 25 -27. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Jirků Š. Vizuální percepce posttěžební krajiny. [Visual Perception of Post-Mining Landscape.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Petra Kottová VŠKP D PDF
 2012Pánková E. Vztah obyvatel oblasti s narušenými vlastnickými vztahy k lokálnímu životnímu prostředí. [Relationship of inhabitants to local environment in area influenced by inhabitant expulation.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2011Raš P. Analýza environmentální politiky města Unhošť. [Analyse environmental politict town of Unhošť.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek, konzultant E. Pecharová, P. Kottová VŠKP D PDF
 2011Kolektiv autoru Drvotova naučná stezka povodím středního Kačáku. 2 strany. NSEV Kladno-Čabárna. Leták D PDF
 2011Vávra J. Ch., Štourač P. & Mantič M. Faunistic records from the Czech Republic – 313. – Klapalekiana 47(1-2): 105 -114. Časopis D PDF
 2011Správa CHKO Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany. AOPK ČR. Skládačka D PDF
 2011Špirytová J. Možnosti zvýšení rekreačního potenciálu Kladenska. [Possibility of increasing recreation potencial, case study Kladensko municipality.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2011Polák J. Návrat do  minulosti s  revírem Alžběta. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-03-22: 1. Internetový časopis D
 2011Čermáková O. Návrh informačního systému přírodního parku Okolí Okoře. [Design of information system for Landscape park Okolí Okoře.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Drahoňovská, konzultant Petra Šímová VŠKP D
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Křivánek J. Pytláctví na Křivoklátsku. – Myslivost - příloha Myslyvecké zábavy 2011/3: 22 -25. Časopis D PDF
 2011Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kočárek P., Skuhrovec J., Malenovský I., Vodka Š., Baňař P., Spitzer L. & Konvička M. Rekultivace černouhelných hald - drahá likvidace ochranářsky cenných stanovišť. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 234 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šíma J. Systém nakládání s biologicky rozložitelnými odpady ve městě Kladno. [Waste treatment system of biodegradable waste in the town of Kladno.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Chotovinský VŠKP D PDF
 2011Anonym Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Jedlička J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Týřov. – Veronica 25(6): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2011Marková J. Vývoj zeleně v Kladně. [Development of greenery in Kladno.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Eva Klápšťová VŠKP D PDF
 2011Redakce IZ Zajímavost: Když kvetou duby. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-06-21: 1. Internetový časopis D
 2011Pecha M. ml Zajímavost: Ze života Lesnického parku Křivoklátsko. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-11-22: 1. Internetový časopis D
 2011Adltová A. Zhodnocení stavu rekultivací pomocí rostlinných druhů na výsypce Babín a odvalu Jermanovo pole.. [AAssessment of the state by reclamation the plant species on the spoil heap of Babin and Jermanovo field..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Ondřej Cudlin VŠKP D PDF
 2011Drexler V. Ztracené osady na revíru Míče a okolí. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-04-26: 1. Internetový časopis D
 2010Redakce IZ Cukrárna jak ji neznáme. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-06-17: 1. Internetový časopis D
 2010Hejkal P. Čínská a německá delegace lesníků na Křivoklátsku – Lesu zdar 2010( 6): 13 -14. Časopis D Celé číslo
 2010Hejkal P. Čínská a německá delegace lesníků na Křivoklátsku. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-06-08: 1. Internetový časopis D
 2010Štefánek M. Flóra dvou zvláště chráněných území v kladenské části Džbánu (PP Ostrov u Jedomělic a PP Ve Šperkotně). [Flora of two nature protected areas in the Džbán region (Nature Monuments „Ostrov u Jedomělic" and „Ve Šperkotně").] – Muzeum a současnost, řada přírodov. 25: 103. Časopis D
 2010Šreiber J., Hejda R. & Šípková H. Habitatové nároky, rozšíření a zhodnocení stavu biotopu pro přežití tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) a páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) v Lánské oboře (CHKO Křivoklátsko). – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 216 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Lengyel J. Heitan v Lánské oboře. – Myslivost 2010( 7): 50 -51. Časopis D
 2010Strnková T. Hodnocení a ochrana pozitivních hodnot krajinného rázu území k.ú. Ouběnice u Votic v přírodním parku Džbány - Žebrák. [Preventive Landscape character assessment of the region Ouběnice u Votic in Nature park Džbány - Žebrák.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Blanka Kottová VŠKP D
 2010Maršálková V. Hospodářská úprava porostů na starých výsypkách u města Kladna. [Forest management planning in forest stands on old mullock heaps near the town Kladno.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2010Šreiber J. Inventarizace stromů potencionálně vhodných pro osídlení druhy Cerambyx cedro a Osmoderma eremita a monitoring stavu obou populací v Lánské oboře. [The inventory of trees potentially suitable for settlement types Cerambyx cedro and Osmoderma eremita and monitoring the status of both stocks in Lánská obora.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Hana Šípková VŠKP D
 2010Pigula T. Kdo klátí Křivoklátskem? – Naše příroda 2010( 3): Časopis D PDF
 2010Šebek P. Kdyby křivoklátský les mohl vyprávět…. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-08-12: 1. Internetový časopis D
 2010Šebek P. Kdyby tak les mohl vyprávět. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-08-17: 1. Internetový časopis D
 2010Uhlíř J. Křivoklátské lesnictví ve třetím tisíciletí. Sborník referátů z konference (Roztoky u Křivoklátu, 13. - 14. 5. 2010), kterou pořádala Česká lesnická společnost, o.s., za finančního přispění MZ, sekce lesního hospodářství a Lesů ČR, s.p.. Vyd. Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2010. – Lesu zdar 2010(10): 18. Časopis D Celé číslo
 2010Povolný J. Lesní správa Křivoklát se představuje. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-10-07: 1. Internetový časopis D
 2010Jonáš J. Lesnický park Křivoklátsko – Lesu zdar 2010( 2): 2 -6. Časopis D Celé číslo
 2010Redakce IZ Lesnický park Křivoklátsko: pro přírodu i pro lidi. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-03-02: 1. Internetový časopis D
 2010Štrunc M. Myslivecký průzkum v bažantnici "Amálie" LS Lány - KPR. [Wildlife survey to pheasantry „Amálie“ forest direction Lány - President office.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Čermáková J. Návrh plánu společných zařízení v k.ú. Slatina u Velvar. [Proposal of plan of collective equiptment in Slatina u Velvar.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Petr Sklenička VŠKP D
 2010Kolektiv autorů Památné stromy. 2 strany. NSEV Kladno-Čabárna. Řada: Soubor informačních letáků o životním prostředí sv. 3 Leták D PDF
 2010Redakce IZ Po stopách pálení dřevěného uhlí na Křivoklátsku. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-05-25: 1. Internetový časopis D
 2010Redakce IZ Po stopách pálení dřevěného uhlí na Křivoklátsku. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-06-03: 1. Internetový časopis D
 2010  Proč někdo ničí lesy na Kladensku?. – IZ LČR - celostátní vydání 2010-06-22: 1. Internetový časopis D PDF
 2010Richtrmoc M. Revír Kralupy je výjimečný nejen svou rozlohou. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-09-23: 1. Internetový časopis D
 2010Redakce IZ Seriál o historii lesů – 3. díl. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-01-05: 1. Internetový časopis D
 2010Povolný J. Tip na výlet: Vydovádějte se na Lesním hřišti. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-06-08: 1. Internetový časopis D
 2010Pásková M. & Zelenka J. Udržitelnost cestovního ruchu a ochrana přírody a krajiny v České republice. [Tourism Sustainability and Nature Conservation and Landscape Protection in the Czech Republic.] – Ochrana přírody 65(zvl.číslo): 15. Časopis D PDF
 2010Rys J. Vedřiny křivoklátských jelenů. – Myslivost 2010( 8): 76 -77. Časopis D PDF
 2010Pour F. Vliv turistického využití lesnického úseku Pustá Dobrá na hospodaření se zvěří. [Influence of tourism in forest district Pustá Dobrá on game management.] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Dudáčková M. Vyhodnocení úspěšnosti revitalizace Sitenského údolí (Kladno) ve vazbě na současné struktury města, studie možností dalšího vývoje krajinného segmentu. [Evaluation of the success of revitalization in Sitenské Valley (Kladno) in relation to the current structure of the city, study the possibility of further development of the landscape segment.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Jiří Sovina VŠKP D
 2010Bílý M. & Kadlecová K. Výskyt a migrační aktivita raků v povodí Stroupinského potoka v CHKO Křivoklátsko. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 38 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Povolný J. Zajímavost: Zvěř v Křivoklátských lesích. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-08-26: 1. Internetový časopis D
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Pecha M. Zima: Čas krmítek aneb pomoc ptáčkům. – IZ LČR - Středočeský kraj 2010-02-02: 1. Internetový časopis D
 2010Rydlo J. Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. [Changes in flora and vegetation of aquatic plants in reservoirs of Křivoklátsko area after 20 years.] – Muzeum a současnost, řada přírodov. 25: 159. Časopis D
 2009Kadlec T.,Tropek R., Spitzer L., Konvička M. Černouhelné haldy jako poslední šance pro motýly Kladenska a jejich rekultivace.. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 92 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Prach K., Frouz J., Karešová P., Konvalinková P., Koutecká V., Mudrák O., Novák J., Řehounek J., Řehounková K., Tichý L., Trnková R. & Tropek R. Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin. [Restoration Ecology of Disturbed Localities II. Localities Disturbed.] – Živa 57(2): 68 -72. Časopis D PDF
 2009Kolář L. Genové zdroje vzácných a ohrožených druhů dřevin na Křivoklátsku. [Gene resources of rare and endangered tree species in Křivoklátsko region.] Bakalářská práce. ČZU FLD KDSLD. Vedoucí práce Vladimír Janeček VŠKP D
 2009Pojer F. Hnízdí u nás naši čápi černí? Sledování čápů černých v ČR – nejnovější poznatky. [Do Our Black Storks Nest in Our Country? Black Stork Monitoring in the Czech Republic: the Most Recent Findings.] – Ochrana přírody 64(4): 18 -22. Časopis D PDF
 2009Moucha P. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko a doupné stromy. – In: Doupné stromy. Sb. referátů, 5 -6. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2009Ložek V. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko po 30 letech. – Živa 57(1): 2 -3. Časopis D PDF
 2009Hůla P. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. [The Křivoklát Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 64(1): 2. Časopis D PDF
 2009Koreček T. & Mutinský J. Foto: Houba J., Hůla P., Mikušík D., Vápeník L. Jak stavět v Chráněné krajinné oblasti Křivokládsko aneb Jak žít a nechat krajinu. 2 strany. Správa CHKO Křivoklátsko. Skládačka D PDF
 2009Růžička V. & Zacharda M. Kamenité sutě a skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu. [Screes and Rock Walls – Habitats Important for Biodiversity.] – Živa 57(2): 75 -77. Časopis D PDF
 2009Miko L. Křivokládsko si národní park zaslouží. (otázky a odpovědi) 2 strany. MŽP ČR. Skládačka D PDF
 2009Adam R. Návrh projektu obnovy části genové základny buku lesního č.1 - Dřevíč-Krušná Hora v PLO 8a-Křivoklátsko. [Proposal of the project for restoration of gene pool area of beech (Fagus sylvatica)č.1-Dřevíč-Krušná Hora v PLO 8a-Křivoklátsko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Michal Hejcman VŠKP D
 2009Lučan R.K. Netopýr Alkathoe v České republice aneb i v srdci Evropy lze objevit nového savce. [The Alcathoe Bat in the Czech Republic or a New Mammalian Species Can Even Be Discovered in the Heart of Europe.] – Živa 57(2): 86 -89. Časopis D PDF
1234567
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348