Citace pro zvolený okres
  Seznamu obsahuje citace přiřazené k územně správním lokalitám okresu (okres až katastr) a k překrývajícím lokalitám typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL a VKP.
           Vybrané indexy ze všech čísel:
12345678910...
 RokAutorNázev publikaceTyp pub.DetailPDF
 2020Zhang Y., Kocourek M., Osadnik C., Kersten Y., Olkowicz S. & Němec P. Cellular scaling rules for brains of Galliform (Galliformes) and Anseriform (Anseriformes) birds. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 222 -223. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Skalník Vít & Martínková Natália Predikce rozšíření vlka v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 177 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Dolejš P., Hlaváč J., Moravec J. & Růžička V. Velkolom Čertovy schody – západ. Fauna sanovaných a rekultivovaných ploch lomu. Monitorovací studie XX. etapa (2017). 48 stran. – ms. [Depon. in: Národní muzeum; Správa CHKO Český kras. ] Neveřejná D
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2016Kolář J. & Kučerová A. Pobřežnice jednokvětá – zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. – Botanika 4(1): 18 -19. Časopis D PDF
 2015Špryňar P. & Strejček J. Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách. [Flea beetle Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) spreads in Bohemia (Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 205 -226. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Heřman P., Kočišek J., Kudyn M., Potocký P., Uřičář J. & Vrabec V. Komentovaný seznam druhů motýlů (Lepidoptera) zaznamenaných během Entomologických dnů 2014 v Českém krasu. [Commented list of Lepidoptera (Insecta) recorded during the meeting "2014 Entomological Days" in the Český kras/Bohemian Karst (Central Bohemia, the Czech Republic).] – Bohemia centralis 33: 227 -232. Časopis D PDF
 2015Marhoul P., Čížek O. & Kadlec T. Lomy a dálniční náspy – cenná refugia hmyzu. 1 -4. strana. ČZU FŽP. Skládačka D PDF
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2015Veverka J. Příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) přírodní památky Studánky u Cerhovic. [A contribution to the knowledge of the Lepidopteran fauna of the „Studánky near Cerhovice" Nature Monument.] – Bohemia centralis 33: 233 -242. Časopis D PDF
 2015Machart K. Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. 3 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR. Skládačka D PDF
 2015Lesy ČR, Lesní správa Křivoklát Rekreačně naučný areál Křivoklát. Veverčí stopou za poznáním. Pracovní list k naučné stezce. 2 strany. IVS LČR Křivoklát; LČR. Skládačka D PDF
 2015Kubíková J. Sborník Bohemia centralis 32 – příroda Českého krasu. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajské středisko Praha a střední Čechy, Praha 2014, 444 str. – Živa 63(2): XXXIX. Časopis D PDF
 2015Kolbek J. Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách - variabilita a syntaxonomie. [Communities of the suballiance Alysso-Festucenion pallentis jn Bohemia – variability and syntaxonomy.] – Bohemia centralis 33: 9 -89. Časopis D PDF
 2015Beneš K. Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. [Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of the Křivoklátsko Protected Landscape Area (Central Bohemia).] – Bohemia centralis 33: 143 -173. Časopis D PDF
 2014Špryňar P. Bohemia Centralis, svazek 32, věnovaný Českému krasu. [Bohemia Centralis, vol. 32, focused on the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 63. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Valeš Z. Co přinesl 6. rok projektu RAS. – Zpr. RAS 6: 1 -5. Internetový časopis D PDF
 2014Petrusková T. Co říkají lindušky svým trylkováním. – Ptačí svět 21(3): 19. Časopis D Celé číslo
 2014Bosák P., Rak Š. & Žák K. Český kras. Časopis pro regionální výzkum. Číslo XL. ISBN 978-80-87708-05-7. – Český kras XL: 1 a ostatní strany obálky a obsah. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2014Olišar P. Dosavadní výsledky speleologického výzkumu v jeskyních Bufetová a Bonzákova sluj (vrchy Zlatý kůň a Kobyla v Českém krasu). [Current results of speleological exploration of the Bufetová and Bonzákova caves (Zlatý kůň and Kobyla hills in the Bohemian Karst).] – Český kras XL: 52 -55. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Heřman P., Špryňar P., Korynta J. & Kolář I. Entomologické exkurze v CHKO Český kras v letech 2013–2014. [Entomological excursions in the Czech Karst Protected Landscape Area in 2013–2014.] – Český kras XL: 44 -48. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Ložek V. & Juřičková L. Faunistika pro 21. století I. Historie terénního výzkumu – od sběratelství ke komplexnímu hodnocení. [Faunistics for the 21st century I. History of the Research.] – Živa 62(3): 124 -126. Časopis D PDF
 2014Rak Š., Přidalová P. & Špryňar P. Geologicko-historicko-botanická exkurze do okolí Jinců. [Geological, historical and botanical excursion to the Jince vicinity.] – Český kras XL: 49 -51. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Městký úřad Rakovník, odbor životního prostředí Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 1 strana. Měs. ú. Rakovník. Internet D PDF
 2014Liška J. In memoriam F. A. Nickerl a O. Nickerl. Pohled do historie poznávání motýlů v Čechách. – Živa 62(1): XI.-XIII. Časopis D PDF
 2014Vít P., Wolfová K., Urfus T., Tájek P. & Suda J. Interspecific hybridization between rare and common plant congeners inferred from genome size data: assessing the threat to the Czech serpentine endemic Cerastium alsinifolium. [Mezidruhová hybridizace mezi vzácným a hojným druhem, zjištěná na základě dat o velikosti genomu - zhodnocení ohrožení českého hadcového endemita Cerastium alsinifolium.] – Preslia 86(1): 95 -118. Časopis D Open Access PDF
 2014Juřík J. Masív Brd z jiného pohledu. – Nika 35(Květen 2014): 2. Časopis D PDF
 2014Pařízek P. Mechanické automatofonické nástroje ve sbírkách Muzea Českého krasu. [Self-playing musical instruments in the collections of the Museum of the Czech Karst.] – Český kras XL: 27 -32. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Bílek O. NATURA 2000 ve vojenských újezdech. – Nika 35(Květen 2014): 10 -13. Časopis D PDF
 2014Košťál V., Rozsypal J. & Pech P. O plži, který se raději dusí, než by ztrácel tělní vodu. [The Snail that Would Rather Choke than Lose Body Water.] – Živa 62(2): 76 -78. Časopis D PDF
 2014Tichai M. Občanské sdružení jako možná alternativa pro patronátní skupiny. – Ptačí svět 21(4): 20. Časopis D Celé číslo
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Žák K., Cílek V. & Grmela A. Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc., významná osobnost ve výzkumu Českého krasu. [Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc., a significant researcher of the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 19 -26. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Valenta V. Střední Brdy V. Brdy kovové. – Nika 35(Květen 2014): 6 -9. Časopis D PDF
 2014Špryňar P. Šířící se tráva milička polabská (Eragrostis albensis) v Českém krasu. [Contemporary expanding grass Eragrostis albensis in the Bohemian Karst.] – Český kras XL: 41 -43. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Hejna M. Těžba vápence v okolí Koněprus. [Limestone quarrying in the Koněprusy area.] – Český kras XL: 5 -18. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Vopravil J. Voda v zemědělských půdách. [Water in agricultural soils.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 36 -40. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Vacek O. Vojenské výcvikové prostory a ochrana přírody. – Nika 35(Květen 2014): 14 -15. Časopis D PDF
 2014Juřík J. Výlet za klapotem mlýnů. – Nika 35(Květen 2014): 34 -35. Časopis D PDF
 2014Chvapil S. Výsledky monitoringu hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji v roce 2014. – Kominíček 20: 9 - 14. Časopis D Celé číslo
 2014Špryňar P., Palice Z. & Soldán Z. Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami z Karlštejna do Srbska. [Botanical excursion from Karlštejn to Srbsko (bryophytes, lichens and vascular plants).] – Český kras XL: 33 -40. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2014Dolejš P. Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného? [From a Life of Arctosa lutetia­na – a Rare or Rarely Observed Spider?] – Živa 62(3): 127 -129. Časopis D PDF
 2014Cepák J. & Klvaňa P. Zpráva Kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2013. [Report on Czech Bird Ringing for 2013.] – Kroužkovatel 18: 24 stran. Časopis D Celé číslo
 2013Žák K., Motyčka Z. & Bosák P. 16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu. [16th International Congress of Speleology in Brno and pre-congress field trip to the Czech Karst.] – Český kras XXXIX: 69 -72. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Janoška M. Český kras. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Hadinec J. Dva nové druhy pcháčů v pražské květeně – může mít Praha po 150 letech novou Květenu? [Two New Thistle (Cirsium) Species in the Flora of Prague. Will New Flora of Prague City Be Issued after 150 Years since the Last One?] – Živa 61(5): 210 -212. Časopis D PDF
 2013Žák K., Kolčava M., Bruthans J. & Živor R. Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013. [Inventory of caves of the Czech Karst: Supplements and changes during the period from October 1, 2011 to September 30, 2013.] – Český kras XXXIX: 63 -67. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Hradilová D. Jenštejnský dům na pozadí životních osudů jeho obyvatelů, židovské rodiny Houbičkových (příspěvek k novodobé historii jednoho z nejstarších a architektonicky nejcennějších domů v Berouně). [Jenštejnský House viewed on the background of the life stories of its inhabitants, the Jewish Roubíček family (a contribution to the modern history of oné of the oldest and architectonically most valuable houses in the town of Beroun).] – Český kras XXXIX: 45 -50. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Šumberová K. & Ducháček M. Křehká víla z bahna rybníků – puchýřka útlá. [Fragile Nymph from Fishpond Mud – Moss Grass.] – Živa 61(6): 265 -271. Časopis D PDF
 2013Hejna M. Lomy Králodvorské cementárny na korekční surovinu. [Quarries supplying the Králův Dvůr Cement Factory with argillaceous component.] – Český kras XXXIX: 25 -28. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Kinštová A., Pišvejcová I., Mula Laguna J., Cortezón A., Petrusek A., Petrusková T. Lze rozpoznat agresivní motivaci lindušky lesní podle zpěvu? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 110 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Ložek V. & Žák K. Měkkýši "Vápenného kálku" v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď. [Molluscs of the "Vápenný kálek" site in the northern slope of the Mokrý Hill near Bubovice and their interpretation.] – Český kras XXXIX: 60 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Anonym Naučná stezka Klonk. 2 strany. Region Karlštejnsko, o.s.. Skládačka D PDF
 2013Anonym Naučná stezka Tetínské vyhlídky II. 2 strany. Region Karlštejnsko, o.s.. Skládačka D PDF
 2013Chmel P., Kotík J., Rohovec J. & Žák K. Nové geodetické zaměření středověké studny hradu Karlštejna a její hydrogeologické souvislosti. [New geodetic surveying of the medieval water well of the Karlštejn Castle and its hydrogeological context.] – Český kras XXXIX: 29 -44. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Kolčava M. Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013. [Monitoring of the groundwater levels in caves of the Paní hora Hill in the Czech Karst and their unusually high level in 2013.] – Český kras XXXIX: 13 -24. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Ložek V. Substrát, půda, vegetace a měkkýši 2. Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny. [Substrate, Soil, Vegetation and Mollusca 2. History of Czech Nature and Landscape in the Light of Malacological Evidence.] – Živa 61(5): 198 -201. Časopis D PDF
 2013Kocurková A., Juřičková L. Sukcese měkkýších společenstev v lomech Českého krasu. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 116 -117. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Patrik P. Švarcvaldské hodiny ve sbírkách Muzea Českého krasu. [Black Forest (Schwarzwald) clocks in the collections of the Museum of the Czech Karst.] – Český kras XXXIX: 51 -59. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2013Dolejš P., Hlaváč J. Č., Moravec J., Anděra M. Živočichové vápencového velkolomu Čertovy schody v Českém krasu. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 55 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Uher P. Analýza cestovního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Křivokládsko a návrh jeho šetrného a ekonomicky efektivního rozvoje. [Analysis of tourism in the Protected Landscape Area Křivokládsko design and its friendly and economically efficient development..] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Karel Houdek VŠKP D PDF
 2012Šinkner J. Barvářské zkoušky honičů v okrese Beroun. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2012/5: 3. Časopis D
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Hradecký P. & Vorel T. Exkurze po lokalitách neoproterozoických a svrchnokambrických vulkanitů v křivoklátsko-rokycanském pásmu a jeho okolí. In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 31 -46. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Rohánková K. Genius Loci ve vojenském újezdu Brdy. [Genius Loci in Brdy military training area.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Lenka Růžičková VŠKP D PDF
 2012Ložek V. Chráněná krajinná oblast Český kras – 40 let. [The Bohemian Karst Protected Landscape Area – 40th Anniversary.] – Živa 60(3): 98 -100. Časopis D PDF
 2012Redakce IZ Lesní hospodářství LS Křivoklát v kostce. – IZ LČR - Středočeský kraj 2012-08-28: 1. Internetový časopis D
 2012Brinke T. & Petrusková T. Linduška lesní a projekt RAS. – Zpr. RAS 4: 9 -10. Internetový časopis D PDF
 2012Kocurková A. & Juřičková L. Měkkýši lomů v Českém krasu. [Molluscs of the Bohemian Karst Quarries.] – Živa 60(3): 129 -130. Časopis D PDF
 2012Pudlovský J. Návrh naučné stezky v okolí Mlečic. [The proposal of the nature trail in Mlečice area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Tomáš Sedmidubský VŠKP D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Vaňková E. Občanská participace na tvorbě veřejných prostranství (na venkově). [Public participation on public space development (in rural areas).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAGÚP. Vedoucí práce Vojtěch Novotný VŠKP D PDF
 2012Matulová R. Otmíčská hora – kousek země, kterou člověk vrátil přírodě. – Naše příroda 2012( 4): Časopis D PDF
 2012Amler P. Pozoruhodné stromy Českeho krasu. 2 strany. Správa CHKO Český kras. Skládačka D PDF
 2012Valeš Z. Projekt RAS – 1. rok. – Kroužkovatel 13: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2012Formánek Z. Prostupnost krajiny mezi Brdy a Křivoklátskem pro různé typy organizmů. [Landscape permeability in between Brdy and Krivoklatsko uplands for different types of organisms.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Mourková L. Prostupnost současné české kulturní krajině na koni. [Permeability of the Contemporary Czech Cultural Landscape on Horseback.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová VŠKP D PDF
 2012Stárková M. Relikty vulkanitů souvisejících s křivoklátsko-rokycanským komplexem (lokalita Na Skaličkách - Křivoklátsko). In: Sborník referátů ze 3. Semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. [Associated volcanic relicts of the Křivoklát-Rokycany complex (locality Na Skaličkách - surrounding of Křivoklát).] – Sb. Západočes. Muz. Plzeň, Příroda 116: 25 -27. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2012Borovcová M. Těžké kovy ve vegetaci kořenových čistíren odpadních vod. [Heavy metals in vegetation of constructed treatment wetlands with horizontal sub-surface flow.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Jan Vymazal VŠKP D PDF
 2012Stehlíková V. Vliv pastvy smíšeným stádem koz a ovcí na rostlinná společenstva. [The influence of goat and sheep grazing on plant communities.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová VŠKP D PDF
 2012Šimek J. Vliv typu využití krajiny na hodnocení biotopů v lesní a zemědělské krajině v okolí Berouna. [Evaluation of habitat and land use in the forest and agriculture landscape in the vicinity of Beroun.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Ondřej Cudlín, konzultant Renata Včeláková VŠKP D PDF
 2012Mottl P. Vyhodnocení sekundární sukcese dřevin na dopadových plochách VVP Brdy. [Evaluation of secondary succession on shooting ranges of military area Brdy Mts. (Czech Republic).] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Barbora Tobolová, konzultant Petr Karlík VŠKP D PDF
 2012Špatenková P. Vývoj krajiny Vojenského újezdu Brdy. [Landscape development of the Brdy military area.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Kateřina Berchová, konzultant Barbora Engstová VŠKP D PDF
 2012Špryňar P. Za květenou Českého krasu. [Botanical Excursion to the Bohemian Karst.] – Živa 60(3): 100 -103. Časopis D PDF
 2011Žák K. & Živor R. Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2009 až 30. září 2011. [Inventory of caves of the Czech Karst: Supplements and changes during the period from October 1, 2009 to September 30, 2011.] – Český kras XXXVII: 60 -64. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Jančaříková I. Expozice "Horniny Českého krasu" ve Skanzenu Solvayovy lomu u Bubovic. [Outdoor display "Rocks of the Czech Karst" in the Solvay Quarries Open-Air Museum near Bubovice.] – Český kras XXXVII: 65 -67. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Rak Š., Špryňar P. & Přidalová P. Geologicko-botanická exkurze do okolí Loděnice. [Geological-botanical excursion to the vicinity of Loděnice.] – Český kras XXXVII: 15 -19. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Hejna M. Historie těžby vápence v okolí Tetína. [History of limestone quarrying in the Tetín surroundings.] – Český kras XXXVII: 28 -41. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Bezděčka P. & Bezděčková K. Horské druhy mravenců Formica s. str. v České republice. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 35 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Správa CHKO Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany. AOPK ČR. Skládačka D PDF
 2011Špryňar P. Kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) v Českém krasu. [Epipactis muelleri in the Czech Karst (Central Bohemia).] – Český kras XXXVII: 20 -23. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2011Houšťková L. Mapování významných krajinných prvků v Českém krasu. [Mapping of important landscape elements in Český kras.] Diplomová práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Emilie Pecharová, konzultant Jan Skaloš VŠKP D PDF
 2011Polák J. Návrat do  minulosti s  revírem Alžběta. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-03-22: 1. Internetový časopis D
 2011Kamler J. & Homolka M. Needles in faeces: an index of quality of wild ungulate winter diet. – Folia Zool. 60(1): 63 -69. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2011Zapletal J., Zapletal M. & Žák K. Nové speleologické objevy ve Studniční jeskyni u Bubovic. [New speleological discoveries in the Studniční Cave near Bubovice.] – Český kras XXXVII: 55 -59. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
12345678910...
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348