Citace pro vybraný okres
Formulář obsahuje citace pro vybraný okres. Do seznamu jsou zahrnuty citace přiřazené k veškerým územně správním lokalitám okresu(okres až katastr) a k překrývajícím lokalitán typu NP,CHKO,PřP,MZCHU,PO,EVL, VKP a Stromy. Pomocí filtrů lze vybírat dle zobrazených kritérií. Maximální počet vybraných citací při jednom nastavení filtru je nastaven na 1000. Kliknutím na písmeno D (detail) se zobrazí v novém okně podrobné informace k citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678
LokalitaTypYearAuthorQuotationObsaženo v (In:)Typ pub.Typ cit.Vodní tok.DPDF.
Adamcova oskerušePS 2006Kyzlík P. Ohrožené druhy jako památné stromy. Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze semináře : 40 -44. strana Vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin. Sb. ze seminářeSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1995Wolf P. Faunistický výzkum obratlovců chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. : 20 stran     DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2000Jurajda P., Adámek Z. & Prášek V. Ryby a makrozoobentos povodí říčky Drietomice v Bílých Karpatech. Sb. Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5 : 278 -287. strana Sb. Přírodovědného klubu v Uherském HradištiČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1986Čejchan A. K poznání otrhopteroidního hmyzu (s. l.) Bílých Karpat II. (Grylloptera, Orthoptera, Dermaptera, Dictuoptera) On the orthopteroid insects (s. l.) of the Bílé Karpaty Mts. II. (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermaptera, Dictuoptera) Sb. Nár. muz., Řada B - přírodní vědy 42(3-4) : 141 -148. strana Sb. Nár. muz., Řada B - přírodní vědyČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 0000Kostkan (s.a.) 13. 2. Ryby. In: Bílé Karpaty, Chráněná krajinná oblas.. Skripta I, SCHKO Bílé Karpaty, KSSPPOP v Brně, KSSPPOP Brno : 50 stran KSSPPOP BrnoČasopisUčební text DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1992Kostkan V. Management luk a ochrana obratlovců.. Veronica 6(4) : 18 -20. strana VeronicaČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2003Horal D. & Jagoš B. Ptáci CHKO Bílé Karpaty - stručné shrnutí dosavadních poznatků. Birds of the Bílé Karpaty /White Carpathians/ hills - a brief summary of present knowledge. Crex 21 : 24 -31. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2001- kk - Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty. Podyjské listí 2001(1) : 7 . strana Podyjské listíČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1995Bezděčka P. Znáte křižáka pruhovaného? Bílé Karpaty 1 : 22 . strana, 1 obr. Bílé KarpatyČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1995Jongepierová I. Znáte naše hořce? Bílé Karpaty 1 : 22 -23. strana Bílé KarpatyČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1995JWJ Kradou nám orchideje. Bílé Karpaty 1 : 19 . strana Bílé KarpatyČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2008Horal D. Zajímavá lokalita obojživelníků v oblasti Vlárského průsmyku (CHKO Bílé Karpaty). Herpetologické informace 7(1) : 16 . strana Herpetologické informaceČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2000Horal D. Jarní terénní ornitologická sešlost JMP ČSO - Bílé Karpaty 19. - 21. 5. 2000. Crex 16 : 126 -127. strana CrexČasopisInformační článek DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2003Růžička T. Karpaty a jejich význam pro ptáky. The Carpathians and its importance for birds. Crex 21 : 13 -23. strana CrexČasopisPřednáška, referát DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2008Konvička O. & Spitzer L. Saranče vrzavá – mizející druh extenzivních pastvin. Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů : 98 . strana Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2002Horsák M. Měkkýši Biosférické rezervace Bílé Karpaty. Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů : 24 -25. strana Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2004Pavelčík P. Příspěvek k hnízdnímu výskytu výrečka malého (Otus scops) v Bílých Karpatech v letech 2003 a 2004. Notes on the breeding occurrence of the Scops Owl (Otus scops) in the Bílé Karpaty hills. Crex 23-24 : 33 -35. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2003Vlašín M. Obojživelníci a plazi Karpat.. Veronica 17(4) : 20 . strana VeronicaČasopisPopulárně naučná DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2006Řehák Z. Areal and altitudinal distribution of bats in the Czech part of the Carpathians (Chiroptera). Plošné a výškové rozšíření netopýrů v české části Karpat (Chiroptera). Lynx n. s. 37 : 201 -228. strana Lynx n. s.Časopis recenzovaný, neimpakt.Odborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1999Bezděčka P. Současný stav průzkumu vážek Bílých Karpat. The current state of dragonfly research in the Bílé Karpaty (White Carpathians), Czech Republic. Vážky 1999. Sb. ref. : 69 -72. strana Vážky 1999. Sb. ref.Sborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1998Jagoš B. Populační hustota dravců (Falconiformes) a čápa černého (Ciconia nigra) v oblasti Radějovska a Filipovského údolí (CHKO Bílé Karpaty) v roce 1996 The population density of Raptors /Falconiformes/ and Black Stork /Ciconia nigra/ in the surroundings of Radějov village and in the Filipovské údolí valley /PLA Bílé Karpaty Hills/. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO 11 : 13 -15. strana Zprav. Jihomoravské pob. ČSOČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2001Hudeček J. J. & Beneš B. Hnízdil sup bělohlavý (Gyps fulvus) v Západních Karpatech? Did Griffon Vulture (Gypaetus fulvus) nest in Western Carpathians? Sb. Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6 : 279 -283. strana Sb. Přírodovědného klubu v Uherském HradištiČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2003Horák P. Raroh velký (Falco cherrug) na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Saker Falcon /Falco cherrug/ in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area. Crex 21 : 88 -90. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2003Horal D. & Jagoš B. Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) v Bílých Karpatech - současný stav znalostí o rozšíření tohoto druhu. White-backed Woodpecker /Dendrocopos leucotos/ in the Bílé Karpaty hills - present knowledge of the occurrence of this species. Crex 21 : 32 -38. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2003Horal D., Jagoš B. & Mrlík V. Kos horský (Turdus torquatus) v Bílých Karpatech - současný stav znalostí o rozšíření tohoto druhu. Ring Ouzel /Turdus torquatus/ in the Bílé Karpaty hills - present knowledge of the occurrence of this species. Crex 21 : 47 -50. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2003Horal D., Mrlík V. & Jagoš B. Orli rodu Aquila a orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) v Bílých Karpatech. The Eagles of Aquila genus and Short-toed Eagle /Circaetus gallicus/ in Bílé Karpaty. Crex 21 : 51 -68. strana CrexČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1985Simon J. & Zatloukal J. Kos horský (Turdus torquatus L.) na Mikulčině vrchu (Bílé Karpaty) a na Hostýně (Hostýnské vrchy). Die Ringdrossel /Turdus torquatus L/ auf dem Mikulkas Hügel /Bílé Karpaty/ und auf Hostýn /Hostýnské vrchy/. Zprávy MOS 43 : 126 -127. strana Zprávy MOSČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2002Pavelka J. Pozorování supa hnědého (Aegypius monachus) v podhůří Bílých Karpat v roce 2001. The observation of European Black Vulture /Aegypius monachus/ in the Bílé Karpaty foothills /SE Moravia, Czech Republic/ in 2001. Crex 18 : 23 -25. strana CrexČasopisPozorování, nálezy DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2000Ložek V. Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes. Protected Areas in the Light of their Landscape History – PLA/BR Pálava in the Past and at Present. Ochrana přírody 55( 2) : 50 -56. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1980Hubáček J. Příspěvek k výzkumu minujícího hmyzu na Uherskohradišťsku – IV. Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v Olomouci 203 : 21 -31. strana Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v OlomouciČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1980Konaříková E. Klimatické poměry chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. : 50 stran,10 tab.,lit.   Diplomová práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1980Anonym Výnos MK ČSR č. 17644/80 o zřízení chráněné krajinné oblasti Bílá Karpaty ze dne 3. listopadu 1980. : 0   Směrnice, pokyn DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2005Kolektiv autorů Kdo je strážce přírody? : 2 strany   Informační článek DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik. : 71 stran   Populárně naučná DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. : 263 stran   Populárně naučná DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2000Dolejský P. Dvacet let CHKO Bílé Karpaty. Twenty Years of the Bílé Karpaty PLA. Ochrana přírody 55( 4) : 97 -98. strana Ochrana přírodyČasopisÚvodník, předmluva DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2011Konvička O. & Sekerka L. Cassida canaliculata Laicharting, 1781 - málo známý druh štítonoše. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 107 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 218 . strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2008Popelářová M., Křenek D. & Spitzer L. Zemědělsko - přírodovědný projekt „Karpatské louky“. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 2 -3. strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. Český les - Příroda a historie 7-8 : 40 -42. strana Český les - Příroda a historieČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2008Popelářová M. Hořeček žlutavý – vymírající druh Moravských Karpat. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 10 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2008Studenská S. Podpora chovatelů ovcí a koz v Beskydech a Bílých karpatech nekončí. Beskydy - zpravodaj CHKO 2008(3) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2010Jaskula F. Úvodník. Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(2) : 1 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2007Kulhánková S. Projekt na záchranu karpatských luk v Beskydech pokračuje. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(2) : 11 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2007Petrů Marie Projekt „karpatské louky“ je přínosem nejen pro chovatele. Beskydy - zpravodaj CHKO 2007(3) : 10 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2006Redakce „Karpatská úmluva“. Beskydy - zpravodaj CHKO 2006(1) : 14 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisInformační článek DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2009Bajer V. Karpatské přírodní dědictví v Beskydech - zapojte se také! Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2) : 13 . strana Beskydy - zpravodaj CHKOČasopisPopulárně naučná DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2011Horsák M. Na velikosti záleží - trpasličí plži na otevřených slatiništích. Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů : 91 -92. strana Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2013Koudelka O. Nejde jen o příběh parohatých bodů... Na návštěvě v naší největší primární oboře. Myslivost 2013( 9) : 75 -77. strana MyslivostČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2011Kořínek G. VI. ročník poháru Gustava Kořínka. Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/3 : 13 . strana Myslivost - příloha Lovecký pesČasopisKrátká zpráva DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů : 11 -15. strana Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátůSborník z konference-referátyPřednáška, referát DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2013Moutelíková J., Horsák M. Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích. Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů : 154 -155. strana Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktPřednáška, referát DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1998Pořízek L. Rubrika Ekozahrada: Tentokrát s vůní sena. Sosna 1998(2) : 27 -28. strana SosnaČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. : 221 stran   Populárně naučná DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1981Anonym Bílé karpaty - chráněnou krajinnou oblastí. Propagační materiály : 1 mapka,1 foto,5 kreseb, Propagační materiályPropagační materiályAbstrakt posteru DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2010Dvořáková J. & Horsák M. Společenstva plžů a rostlin lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů : 62 -63. strana Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1981Garaj P. & Růžička V. Ophrys apifera Huds. v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty - nový druh pro ČSR. Památky a příroda 6( 7) : 444 -445. strana,2 foto,lit. Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1981Petříček V. & Petříčková M. Slavnostní vyhlášení chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Památky a příroda 6( 5) : 313 . strana Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1981Hubáček J. Příspěvek k poznaní brouků na Uherskohradišťsku (svižníkovití - Cicindelidae a střevlíkovití-Carabidae). Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v Olomouci 211 : 11 -22. strana Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v OlomouciČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1982Kralíček M. Bílé Karpety - naše nejmladší chráněná na krajinná oblast. Věda a život 27(11) : 781 -783. strana,2 obr,1 mapa Věda a životČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1982Růžička V. Vzácné rostliny Bílých Karpat. Naší přírodou 2( 5) : 24 . strana Naší přírodouČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1982Rubín J., Maršáková M. a kol. Nová chráněná území přírody v ČSSR. Lidé a země 1982( 3) : 112 -119. strana,2 foto,3 mapky,1 tab. Lidé a zeměČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1981Játiová M. Bílé Karpaty zákonem chráněny. Památky a příroda 6( 5) : 304 -311. strana,9 foto,1 mapa,lit. Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1982Dvořák L. & Petříčková K. Chráněná krajinné oblasti ČSR - chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty, /plakát/. : 0 stran   Odborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1981Králíček M. Motýli Bílých Karpat z pohledu ochrany přírody. : 78 stran,35 obr.,   Odborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1981Ivan A. Nástin terciárního geomorfologického vývoje Vizovické vrchoviny a moravské části Bílých Karpat. Zpr. Geografického ústavu ČSAV v Brně 18(2) : 126 -133. strana Zpr. Geografického ústavu ČSAV v BrněČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1982Hain M. Chráněné krajinné oblasti ČSR. ABC ml. tech. přírodov. 26( 8) : 0 . strana.1 foto ABC ml. tech. přírodov.ČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1982Růžička V. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty. Naší přírodou 2( 5) : 20 -21. strana Naší přírodouČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1981Zábranská D. & Fišerová V. Botanický průzkum chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. : 31 stran, 69 map.příl.   Inventarizační zpráva DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1981Ungerman J. (koord.) Geografické podklady pro ekologickou optimalizaci okolí lázní Luhačovic. Dílíí výstup etapy úkolu SPZV II-7-4/2. : 45 stran,3 tab.   Dílčí výzkumná zpráva DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2013Moravec J. Orchidejová louka Kolo. Naše příroda 2013( 3) : 0 Naše přírodaČasopisPopulárně naučná DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1987Kuca P. Voda v Bílých Karpatech. Bílé Karpaty 1987(2) : 2 -4. strana,1 tab.,1 obr. Bílé KarpatyČasopis  DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1986Prudíč Z. K záchraně karpatských luk v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty . Památky a příroda 11( 1) : 52 -53. strana,4 foto Památky a přírodaČasopis  DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2010Beneš J., Kepka P. & Konvička M. Mapování denních motýlů České republiky - stav v roce 2009. Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů : 34 -35. strana Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt posteru DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2010Bojda M. Výsledky mapování velkých šelem v Javorníkách v letech 2005 - 2009 (CHKO Beskydy, CHKO Kysuce). Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů : 40 -41. strana Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktůSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1985Deváň P. Návrh na chráněné náleziská prstovníka bázového a vstavače obyčajného. Chránené územia Slovenska 4 : 79 -80. strana, 3 obr. Chránené územia SlovenskaČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1987Stonawski J. O nepřátelích všivce statného. Památky a příroda 12( 8) : 502 -503. strana Památky a přírodaČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1985Batoušek P. Epipactis leptochila (Godf.) Godf.subsp. neglecta Kumpel. Roezliana 17 : 23 -24. strana RoezlianaČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1985Tatík J. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty. Naší přírodou 5(11) : 20 -21. strana Naší přírodouČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1996Staněk S., Jöngepierová I. & Jöngepier J. W. Historická květena Bílých Karpat. Sb. Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti Suppl. : 196 stran Sb. Přírodovědného klubu v Uherském HradištiČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1985Nováček P. Brontosaurus v Bílých Karpatech. Věda techn. ml. 39(23) : 27 . strana, 1 obr. Věda techn. ml.ČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2010Jongepierová I., Konvička O., Fajmon K. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá. To the 30th Anniversary of the Bílé Karpaty/White Carpathians Protected Landscape Area. Ochrana přírody 65(2) : 2 -7. strana Ochrana přírodyČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1996Němý J., Potocký P. Perleťovec ostružinový na Moravě. Živa 44(2) : 75 . strana ŽivaČasopisPozorování, nálezy DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1996Snajdara P. Rezervace aneb maloplošná chráněná území. Bílé Karpaty 1996( 2) : 17 . strana, 1 foto Bílé KarpatyČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1996Štursa J. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty. Krkonoše 1996/ 8 : 24 . strana KrkonošeČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1996JHJ Deset dnů. Bílé Karpaty 1996( 1) : 6 -7. strana Bílé KarpatyČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1983Čejchan A. K poznání orthopteroidního hmyzu (s.l.) Bílých Karpat (Grylloptera, Orthoptera s. str., Dermoptera, Dictyoptera) . Čas. Nár. muzea, Řada přír. 152(1-4) : 101 -119. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1996Anonym Orchideje zase kvetou. Bílé Karpaty 1996( 2) : 18 -19. strana, obr. Bílé KarpatyČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1996Bezděčka P. Arachnologové v Karpatech. Bílé Karpaty 1996( 3) : 7 . strana, 1 foto Bílé KarpatyČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1983Čejchan A. Poecilimon intermedius (Fieber,1853), nový druh pro faunu SSR. Čas. Nár. muzea, Řada přír. 152(1-4) : 1 -3. strana Čas. Nár. muzea, Řada přír.ČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1984Batoušek P. Zajímavá lokalita teplomilných druhů rostlin na okrese Gottwaldov (Bílé Karpaty). Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v Olomouci 231 : 27 -29. strana Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v OlomouciČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1996Anonym VIS Bílé Karpaty. Bílé Karpaty 1996( 3) : 8 . strana, 1 foto Bílé KarpatyČasopisInformační článek DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1996Pivničková M. Učíme se hospodařit v chráněných územích. Ochrana přírody 51( 7) : 196 -201. strana Ochrana přírodyČasopisInformační článek DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1996Redakce Vyhlášení Bílých Karpat biosférickou rezervací. Bílé Karpaty 1996( 4) : 4 -5. strana Bílé KarpatyČasopisInformační článek DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1984Hubáček J. Druhý příspěvek k výzkumu brouků na Uherskohradišťsku. Brouci vodní a pobřežní. Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v Olomouci 227 : 27 -32. strana Zpr. Kraj. vlastivěd. muzea v OlomouciČasopisInventarizační zpráva DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1996Pykal J. Chřástal polní v roce 1996. Ptačí svět 3(4) : 7 . strana Ptačí světČasopisPozorování, nálezy DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1996Gingel M. & Nováček L. Chraňme naše původní lesy. Bílé Karpaty 1996( 1) : 14 . strana, 2 tab. Bílé KarpatyČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 1996Janík M. Kosenka v Bílých Karpatech. Bílé Karpaty 1996( 3) : 3 . strana Bílé KarpatyČasopisOdborná práce DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2008Pechanec V. Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty. Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci : 53 . strana Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v OlomouciSborník z konference-abstraktAbstrakt přednášky DPDF
Bílé KarpatyCHKO 2007Douda J. Diverzita humusových forem na vývratech v jedlobučinách flyšového pásma Karpat. Sb. ČZU, Praha : 69 -76. strana Sb. ČZU, PrahaSborník z konference-abstraktOdborná práce DPDF
12345678
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348